user-asterisk.sample.conf

; zastąpić: USER_NAME1 USER_NAME2 PASSWORD1 PASSWORD2 PASSWORD3 PASSWORD4 PASSWORD5
;      sip.provider.example.com provider.example.com REAL_NAME REAL_PHONE
; swoimi danymi konfiguracyjnymi
; nie zastępować KONTO (jest podmieniane automatycznie na identyfikator konta)
; więcej szczegółów w asterisk_user_conf.sh

[general]
 ; hasło do systemu konfiguracyjnego i poczty głosowej
 password => PASSWORD5

[register]
 register => USER_NAME1:PASSWORD1@sip.provider.example.com
 register => USER_NAME2:PASSWORD2@sip.provider.example.com/thom

[dial-in]
 exten => s,1,Set(CALLERID(all)="${CALLERID(name)} @ PROVIDER_NAME" <00${CALLERID(num)}>)
 exten => s,n,Macro(number_classification||KONTO||anonymous|no|$["${CHANNEL}" : "([A-Za-z0-9]+)/"])
 exten => s,n,Hangup

 exten => thom,1,Set(CALLERID(all)="${CALLERID(name)} @ PROVIDER_NAME" <00${CALLERID(num)}>)
 exten => thom,n,Set(__SUB_EXT=thom)
 exten => thom,n,Macro(number_classification||KONTO||anonymous|no|$["${CHANNEL}" : "([A-Za-z0-9]+)/"])
 exten => thom,n,Hangup
 exten => thom,100,Macro(call_user|KONTO|SIP/KONTO-thom|||)
 ; UWAGA: jezli jakies argumenty sa opcjonalne nalezy je podawac jako puste
 ;    inaczej moga trafic argumenty makra nadrzednego (bug ??)

 exten => int,1,GotoIf($["${SUB_EXT}" != "" ]?${SUB_EXT},100)
 ; wysyłanie powiadomienia o przychodzącym połączeniu przez XMPP
 ; wymaga aby w jabber.conf był skonfigurowany dostęp do konta jabbera
 ; z którego będzie wysłane powiadomienie - w sekcji [asterisk]
 ; (nazwa sekcji zgodna z 1 argumentem poniższego wywołania)
 exten => int,n,jabbersend(asterisk|my_jid@example.net|${STRFTIME(,GMT,%F %T)} UTC: dzwnoni ${CALLERID(all)})
 ;exten => int,n,Macro(call_user|KONTO|SIP/KONTO-tel|15|SIP/KONTO-thom&SIP/KONTO-tel|30|)
 ;exten => int,n,Macro(call_user|KONTO|SIP/KONTO-tel|150|||)
 exten => int,n,Macro(call_user|KONTO|SIP/KONTO-tel&SIP/KONTO-thom|150|||)

 ; obsługa dzwonienia do samego siebie z asteriska celem powiadomienia o nowym mailu ...
 exten => new_mail,1,Answer
 exten => new_mail,n(czytaj),Playback(wprowadzenie.wav)
 exten => new_mail,n,Playback(${komunikat})
 exten => new_mail,n,Read(MODE|nacisnij_aby_powtorzyc.wav|1)
 exten => new_mail,n,GotoIf($["${MODE}" != ""]?czytaj)
 exten => new_mail,n,HangUp()


[dial-out]
 ; powrót dla Gosub z redirect i transfers
 exten => i,1,Set(GO_IF_NOT_FOUND=1)
 exten => i,2,Return

 ; numery specjalne
 exten => 1,1,NoOp
 exten => 1,n,Macro(call_user|KONTO|SIP/KONTO-thom|150|||)
 exten => 1,n,Hangup

 ; prefiksowe wyjście na zewnątrz przez operatora SIP/IAX
 exten => _0X.,1,Macro(number_classification||${EXTEN}|${SIPDOMAIN}||$[ 1 + ${PRIORITY} ]|$["${CHANNEL}" : "([A-Za-z0-9]+)/"])
 exten => _0X.,n,Verbose("OUT via rrp-PROVIDER_NAME")
 exten => _0X.,n,Set(CALLERID(all)="Robert Paciorek" <048222443895}>)
 exten => _0X.,n,Dial(SIP/${EXTEN:1}@KONTO-sipprovider-PROVIDER_NAME||${DIAL_OPTIONS_TO_NON_LOCAL})
 exten => _0X.,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}" = "BUSY"]?busy:hangup)
 exten => _0X.,n(busy),Busy
 exten => _0X.,n(hangup),Hangup

 ; dzwonienie na inne numery / URI
 exten => _[1-9a-zA-Z.-*#+][0-9a-zA-Z.-*#+]!,1,Macro(number_classification||${EXTEN}|${SIPDOMAIN}||no|$["${CHANNEL}" : "([A-Za-z0-9]+)/"])
 exten => _[0-9a-zA-Z.-*#+][a-zA-Z.-*#+][0-9a-zA-Z.-*#+]!,1,Macro(number_classification||${EXTEN}|${SIPDOMAIN}||no|$["${CHANNEL}" : "([A-Za-z0-9]+)/"])

[dial-DIAL_NAME-out]
 exten => 1,1,Set(CALLERID(all)="matka" <1>)
 exten => 1,n,Macro(call_user|KONTO|SIP/KONTO-tel|150|||)
 exten => 1,n,Hangup

 exten => _0X.,1,Macro(number_classification||${EXTEN}|${SIPDOMAIN}||$[ 1 + ${PRIORITY} ]|$["${CHANNEL}" : "([A-Za-z0-9]+)/"])
 exten => _0X.,n,Dial(SIP/${EXTEN:1}@KONTO-sipprovider-PROVIDER_NAME2||${DIAL_OPTIONS_TO_NON_LOCAL})
 exten => _0X.,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}" = "BUSY"]?busy:hangup)
 exten => _0X.,n(busy),Busy
 exten => _0X.,n(hangup),Hangup

[sipprovider-PROVIDER_NAME2]
 type=friend
 host=sip.provider.example.com
 username=USER_NAME2
 secret=PASSWORD2
 fromuser=USER_NAME2
 fromdomain=provider.example.com
 insecure=invite
 context=rrp-PROVIDER_NAME-in
 disallow=all
 allow=g726
 allow=g729
[sipprovider-PROVIDER_NAME]
 type=peer
 host=sip.provider.example.com
 username=USER_NAME1
 secret=PASSWORD1
 fromuser=USER_NAME1
 fromdomain=provider.example.com
 insecure=invite
 context=rrp-PROVIDER_NAME-in
 disallow=all
 allow=g726
 allow=g729


[KONTO-tel]
 type = friend
 host = dynamic
 callerid = REAL_NAME <REAL_PHONE>
 secret = PASSWORD3
 context = KONTO-dial-out
[KONTO-thom]
 type = user
 host = dynamic
 insecure=invite
 callerid = REAL_NAME <REAL_PHONE>
 context = KONTO-dial-DIAL_NAME-out
[KONTO-thom]
 type = peer
 host = dynamic
 secret = PASSWORD4

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from user-asterisk.sample.confCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/user_config/user-asterisk.sample.conf) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).