install_in_usermin.sh

#!/bin/bash

# funkcja edytująca plik konfiguracyjny
edit_config() {
 if grep "$2" "$1" >/dev/null; then
  tmp_file="/tmp/${PPID}_`basename "$1"`"
  mv "$1" "$tmp_file"
# modyfikacja (sed) i usuwanie nadmiaru pustych linii (awk)
  sed "s#$2#$3#g" "$tmp_file" | awk '
   $0 != "" {
    licz=0
    print $0
    next}
{licz++}
   licz>=3 {next}
{print $0}
  ' > "$1"
  rm "$tmp_file";
 else
  echo "" >> "$1"
  echo "$3" >> "$1"
 fi
}

# jeżeli istnieje usermin to preparujemy odpowiedni moduł do edycji listy mac-adresów
# stworzone dla usermin 1.340
if [ -d /usr/share/usermin/plan ]; then
 echo "user: changepass cshrc plan mac_list shell proc ssh procmail spam language cron sip_register sip extension" \
  > /etc/usermin/webmin.acl
 
 cp -r /usr/share/usermin/plan /usr/share/usermin/mac_list
 
 edit_config "/usr/share/usermin/mac_list/plan-lib.pl" '^[$]plan_file.*$' '$plan_file = "$remote_user_info[7]/.dhcp_mac";'
 
 echo "longdesc=Edit your .dhcp_mac file, sent in response to finger requests." > /usr/share/usermin/mac_list/module.info
 echo "desc=MAC File" >> /usr/share/usermin/mac_list/module.info
 echo "usermin=1" >> /usr/share/usermin/mac_list/module.info
 echo "name=MAC" >> /usr/share/usermin/mac_list/module.info
 
 edit_config "/usr/share/usermin/lang_list.txt" '^lang=en,.*$' 'lang=en,charset=UTF-8,titles=1    English'
 rm /usr/share/usermin/mac_list/lang/*
 echo 'index_title=Plik .dhcp_mac' > /usr/share/usermin/mac_list/lang/en
 echo 'index_desc=.dhcp_mac jest to plik z listą MAC adresów i przypisywanymi do nich koncówkami numerów IP.
  Aby wprowadzone zmiany odniosły natychmiastowy skutek należy w przejśc do
  <a href="http://FIXME-system.dodawania.mac.adresow-FIXME/add_mac.php?action=reload">tej strony</a>,
  wykonać ponowne logowanie i poczekać na załadowanie strony.' > /usr/share/usermin/mac_list/lang/en
 iconv -f UTF8 -t latin2 < /usr/share/usermin/mac_list/lang/en > /usr/share/usermin/mac_list/lang/pl
fi

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from install_in_usermin.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/user_config/install_in_usermin.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).