dhcp_user_conf.sh

#!/bin/bash

# skrypt generujący sumaryczna konfiguracja DHCP w oparciu o MAC'adresy podane przez użytkownika
# plik wejściowy składa się z wpisów postaci: ADRES:MAC koncowkaIP
# linie rozpoczynające się od # są ignorowane

PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:/bin"

USER_DHCP='/var/user_config/dhcpd.conf'
MIN_GID=1000
BASE_IP="192.168"
DHCP_IP_START=100

echo "# plik generowany automatycznie - proszę nie edytować" > $USER_DHCP
for f in /home/*/.dhcp_mac; do
 # uzyskujemy identyfikator grupy do IP ktorej przypisane mają być podane MAC' adresy
 HOME_DIR=`dirname "$f"`
 MAC_GID=$(( $(id -g `ls -ld "$HOME_DIR" | cut -f3 -d' '`) - $MIN_GID ))
 
 # czytamy plik z MAC adresami i generujemy konfig DHCP
 grep -v '^#' < "$f" | while read MAC ITER; do
  if [ "${ITER}" != "" ]; then
   if [ ${ITER} -lt 255 ]; then
    echo "" >> $USER_DHCP
    echo "host l${MAC_GID}h${ITER}" >> $USER_DHCP
    echo " { hardware ethernet $MAC; fixed-address ${BASE_IP}.${MAC_GID}.${ITER}; }" >> $USER_DHCP
   fi
  fi
 done
done

# w głównym pliku należy użyć
# include sciezka do pliku generowanego przez skrypt

/etc/init.d/dhcp3-server restart

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from dhcp_user_conf.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/user_config/dhcp_user_conf.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).