asterisk_user_conf.sh

#!/bin/bash

# skrypt generujący zbiorczą konfigurację uzytkowników asteriska w poarciu o pliki w katalogach użytkowników

# * podstawowy numer telefonu przydzielony użytkownikowi odpowiada jego UID'owi pomniejszonemu o $MIN_UID
#  i poprzedzonemu prefixem UID_NUM_PREF
# * nie przydziela się kont SIP z numerami w oparciu o GID
#  ze względu na brak konta shellowego które przechowywałoby konfiguracje ...
# * numery oparte o GID (numery wspólne grup urzytkowników) można tworzyć jako aliasy,
#  numery te powinny mieć inny prefix niż numey tworzone w oparciu o UID oraz niż normalne aliasy

PATH="/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin"

USER_REGISTER='/var/user_config/sip-register.conf'
USER_SIP_CONF='/var/user_config/sip.conf'
USER_DIALPLAN='/var/user_config/extensions.conf'
USER_ACCOUNT='/var/user_config/auto-account.conf'
USER_ACCOUNT_VOICEMAIL='/var/user_config/auto-account-voicemail.conf'
MAIL_DOMAIN=`cat /etc/mailname`
MIN_UID=1000
UID_NUM_PREF="4"

make_section_for_user() {
# wybiera podstawie pliku $3 (lub STDIN gdy niepodano) sekcje określoną przez $2
# do nazwy sekcji dodaje identyfikator właściciela określony przez $1
# $2 jest wyrażeniem regularnym zgodnym z notacją stosowaną w awk
 grep -v '$[ \t]*[;#]' "$3" | awk -v UID=$1 -v SECTION=$2 '
  BEGIN {
   RS="(^|[\n])[\t ]*[[]"
   FS="[]][ \t]*[\n]"
  }
  
  $1 ~ SECTION {
   sectionsubname=gensub("KONTO-?", "", 1, $1)
   if (sectionsubname == "")
    printf("[%s]\n%s\n", UID, $2)
   else
    printf("[%s-%s]\n%s\n", UID, sectionsubname, $2)
   
   # w sekcjach dial-out musimy dodać powrót w przypadku invalid
   # wymagane przez GoSub()
   if ($1 == "dial" && sectionsubname == "out")
    printf(" exten => i,1,Return\n")
  }
 ' | sed -e "s#KONTO#$1#g"
}


# konfiguracja bazy danych
for f in /home/*/.asterisk.db.in; do
 if [ -e "$f" ]; then
  # uzyskujemy identyfikator użytkownika
  #SIP_UID=$(id -u $(basename `dirname /home/rrp/.asterisk.cfg`))
  SIP_UID=$UID_NUM_PREF$(( $(id -u `ls -ld $f | cut -f3 -d' '`) - $MIN_UID ))
  
  mv $f $f.tmp
  while read key data; do
   if [ $key !="" ]; then
    if [ "$data" = "" ]; then
     asterisk -rx "database deltree $SIP_UID $key"
    else
     asterisk -rx "database put $SIP_UID $key $data"
    fi
   fi
  done < "$f"
  rm $f.tmp
 fi
done

# plik powinien być postaci: każda linia jeden wpis
# pierwsze pole w linii klucz (bez identyfikatora użytkownika),
# drugie (odzielone białymi znakami) dodawane do bazy danych dane
# gdy drugie puste to kasujemy drzewo podane w key

# konfiguracja z plików tekstowych i zrzut bazy danych
:> $USER_REGISTER
:> $USER_SIP_CONF
:> $USER_DIALPLAN
echo "[sip-dial-in]" >> ${USER_DIALPLAN}-1
for f in /home/*/.asterisk.cfg; do
 # uzyskujemy identyfikator użytkownika
 SIP_UID=$UID_NUM_PREF$(( $(id -u `ls -ld $f | cut -f3 -d' '`) - $MIN_UID ))
 
 # wybieramy register
 register=`make_section_for_user "$SIP_UID" '^register$' "$f"`

 # zapisujemy zmodyfikowany register
 echo "$register" | egrep '^[ \t]*register[ \t]*=>' | while read reg; do
  ext=`echo $reg | awk 'BEGIN {FS="[>:@/]"} {printf("%s-%s", $4, $2)}' | tr -d ' '`
  org_ext=`echo $reg | cut -f2 -s -d'/'`
  reg=`echo $reg | cut -f1 -d'/'`
  echo "$reg/$ext" >> "$USER_REGISTER"
  if [ $org_ext ]; then
   echo " exten => $ext,1,Goto($SIP_UID-dial-in,$org_ext,1)" >> ${USER_DIALPLAN}-1
  else
   echo " exten => $ext,1,Goto($SIP_UID-dial-in,s,1)" >> ${USER_DIALPLAN}-1
  fi
 done;
 
 # wybieramy sekcję związane z konfiguracją provider'ów SIP
 make_section_for_user "$SIP_UID" '^sipprovider-.*' "$f" |
  sed -e 's#[ \t]*context[ =].*$# context = sip-dial-in#g' >> $USER_SIP_CONF
 
 # wybieramy sekcję związane z konfiguracją SIP
 make_section_for_user "$SIP_UID" '^KONTO.*' "$f" >> $USER_SIP_CONF
 
 # wybieramy sekcję związane z konfiguracją kontekstów planu numeracyjnego
 make_section_for_user "$SIP_UID" '^dial-.*' "$f" >> ${USER_DIALPLAN}-2
 
 asterisk -rx "database show $SIP_UID" > `dirname $f`/.asterisk.db.dump
done

echo "" >> ${USER_DIALPLAN}-1
cat ${USER_DIALPLAN}-1 ${USER_DIALPLAN}-2 > ${USER_DIALPLAN}
rm -f ${USER_DIALPLAN}-1 ${USER_DIALPLAN}-2

# pliki użytkowników zawierają konteksty
# * [register] z wpisami register => dotyczącymi użytkownika
# (jezeli podano /ext przychodzaca rozmowa trafi do ext,1,... w [dial-in])
# * [sipprovider-$nazwa] z konfiguracją dzwonienia przez providera $nazwa
# * [dial-in], z konfiguracją połączeń przychodzących od providerów SIP
# (rozmowy na adresy standardowe SIP - loginy, UIDy, aliasy, ...
#  kierowane są domyślnie do int,1 w [dial-in])
# * [KONTO] lub [KONTO-$subid], z konfiguracją dla swoich telefonów IP itp
# (konteksy wyjsciowe dla rozmow nalezy podawac jako KONTO-dial-out lub KONTO-dial-$nazwa-out)
# * [dial-out] lub [dial-$nazwa-out], z konfiguracją połączeń wychodzących z telefonu
# (nazwa kontekstu musi odpowiadać podanej w konfiguracji konta telefonu)
# (dzwonienie należy realizować na adresy @KONTO-sipprovider-$nazwa)
# słowo kluczowe KONTO jest automatycznie zamieniane na nazwę konta

# generowanie pliku automatycznych kont w oparciu o /etc/passwd
:> $USER_ACCOUNT
:> $USER_ACCOUNT_VOICEMAIL
while IFS=":" read name tmp1 uid tmp2 rname home; do
 if [ $MIN_UID -lt $uid -a "$name" != "nobody" ]; then
  SIP_UID=$UID_NUM_PREF$(( $uid - $MIN_UID ))
  echo " exten => $name,1,GoTo($SIP_UID,1)" >> $USER_ACCOUNT
  echo " exten => $SIP_UID,1,GoTo($SIP_UID-dial-in,int,1)" >> $USER_ACCOUNT
  if [ -e $home/.asterisk.cfg ]; then
   password=`make_section_for_user "$SIP_UID" '^general' "$home/.asterisk.cfg" |
    awk 'BEGIN {FS="=>"} $1 == "password" {print $2}'`
  else
   password="$RANDOM"
  fi
  echo " $SIP_UID => $RANDOM,$rname,$name@$MAIL_DOMAIN,,delete=1" >> $USER_ACCOUNT_VOICEMAIL
 fi
done < /etc/passwd

chown asterisk:asterisk $USER_REGISTER $USER_SIP_CONF $USER_DIALPLAN $USER_ACCOUNT $USER_ACCOUNT_VOICEMAIL
chmod 660 $USER_REGISTER $USER_SIP_CONF $USER_DIALPLAN $USER_ACCOUNT $USER_ACCOUNT_VOICEMAIL

# przeładowanie konfiguracji
asterisk -rx "reload" > /dev/null

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from asterisk_user_conf.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/user_config/asterisk_user_conf.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).