add_mac.sh

#!/bin/bash

# $1 == MAC $2 == USER_NAME

PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:/bin"

# sprawdzamy czy taki MAC nie został już zarejestrowany
MAC_LINE=`egrep "^$1[\t ]" /home/*/.dhcp_mac /etc/dhcp3/dhcpd.conf`
# grupa do której należy użytkownik
GID=`egrep "^$2:" /etc/passwd | cut -f4 -d':'`
# sciezka do pliku z MAC'ami uzytkownika
MAC_FILE="/home/$2/.dhcp_mac"
# sciezki do wszystkich plików z MAC'ami grup[y
MAC_GROUP_FILES=`egrep '[^:]*:[^:]*:[^:]*:'$GID':' /etc/passwd | cut -f6 -d':' | while read f; do echo "$f/.dhcp_mac"; done`

is_OK() {
 if [ $1 = 0 ]; then
  echo " done";
 else
  echo " ERROR";
  exit
 fi
}

if [ "$MAC_LINE" = "" ]; then
 # ustalamy numer kolejny komputera ...
 MAX=`cat $MAC_GROUP_FILES | awk '{printf("%s\n", $2)}' | sort -n | tail -n 1`
 if [ "$MAX" = "" ]; then
  MAX=20;
 elif [ $MAX -gt 253 ]; then
  echo "Przekroczono maksymalną liczbę zarejestrowanych numerów IP dla tego lokalu"
  exit
 fi
 MAX=$(( $MAX + 1 ));
 
 # zapisujemy nowy MAC
 echo -n "Dopisywanie: $1 $MAX do $MAC_FILE ..."
 echo -e "\n$1 $MAX" 1>> $MAC_FILE
 is_OK $?
 
 # ustawiamy prawa do pliku (konieczne gdy został utworzony nowy)
 chown "$2:$GID" "$MAC_FILE"
 
 # wywolujemy przbudowanie bazy MAC'adresów i reload dhcp
 echo "Proszę czekać trwa przeładowywanie ustawień DHCP"
 /usr/local/bin/dhcp_user_conf.sh
 echo "Ustawienia DHCP przeładowane, proszę odnowić adres IP w kliencie"
else
 echo "Podany MAC adres był już zarjestrowany."
fi

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from add_mac.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/user_config/add_mac.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).