traffic_stats_show.sh

#!/bin/bash

#
# skrypt generujący ładniejsze statystki (dla WWW) na podstawie /var/log/predkosci.log
#  generowanego przez skrypt statystyki_ruchu.sh
#

echo "Content-type: text/plain"
echo ""

echo "WLACZONE ADRESY IP:"
echo "==================="
sort -n -t . -k 1,1 -k 2,2 -k 3,3 -k 4,4 /proc/net/arp | grep -v eth1

echo ""
echo ""
echo ""

echo "PREDKOSCI REALNE (w bajtach/s, srednie z 30 sek):"
echo "================================================="
echo -e "IP\t\twysylane\todbierane (z Internetu)"
lista_ip=`ip addr sh | awk '
  $1=="inet" {
  split($2, tmp, "[./]");
  printf("(%s",tmp[1])
  for (i=2; i<=tmp[5]/8; i++)
    printf(".%s", tmp[i])
  printf(")")
  }' | sed -e 's#)(#)|(#g'`
grep -v '^[A-Z]' /var/log/predkosci.log | egrep "$lista_ip" |  sort -n -t . -k 1,1 -k 2,2 -k 3,3 -k 4,4
echo ""
grep '^[A-Z]' /var/log/predkosci.log

exit

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from traffic_stats_show.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/router/routing/traffic_stats_show.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).