routing_fun.sh

# generownie priorytetów dla tc filter
tc_pref_init() {
 for (( i=0 ; $i<=9 ; i++ )) ; do
  PREFERENCE[$i]=0;
 done
}
tc_pref_inc() {
 if eval [ "$1" -le 9 -a "$1" -ge 0 ] $QUITE; then
  let PREFERENCE[$1]++
  TC_PREF=`printf "preference %d%03d" $1 ${PREFERENCE[$1]}`
 else
  echo "ERROR: make_tc_prefernce: argument ($1) out of range (\$1 >= 0 AND \$1 <= 9)" >&2;
 fi
}

# konwersja maski (zapis skrócony) na zapis kropkowo dziesiętny
short2long_mask() {
 perl -e '
  use Socket;
  my $short_mask = $ARGV[0];
  if ($short_mask < 0 || $short_mask > 32) {
   exit; 
  }
  if ($short_mask != 0) {
   $short_mask = 0x0ffffffff << (32-$short_mask);
  }
  print inet_ntoa(pack("N*", $short_mask));
 ' $1
}

# konwersja adresu IP (zapis kropkowo dziesiętny)
# i maski (skrócony, automatycznie rozwijany na kropkowo dziesiętny)
# na adres sieci (zapis kropkowo dziesiętny)
ip_and_mask2network() {
 perl -e '
  use Socket;
  
  # współcześnie powinno chodzić bez zabawy z tym pack / unpack
  my $ip = unpack("l*", pack("l*", unpack("N*", inet_aton($ARGV[0]))));
  my $mask = unpack("l*", pack("l*", unpack("N*", inet_aton($ARGV[1]))));
  
  print inet_ntoa(pack("N*", $ip & $mask));
 ' $1 `short2long_mask $2`
}

# konwersja adresu IPv6 i maski (skrócony) na adres sieci
ipv6_and_mask2network() {
 perl -e '
  use NetAddr::IP::Util qw(:inet :math);
  
  my $ip = ipv6_aton($ARGV[0]);
  my $mask = shiftleft(ipv6_aton("ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff"),128-$ARGV[1]);
  
  print ipv6_n2x($ip & $mask);
 ' $1 $2
}

# generacja /etc/network/interfaces
make_interfaces() {
 OUT="$1"
 
 # utworzenie pliku z konfiguracją loopback
 echo -e 'auto lo\niface lo inet loopback' >$OUT
 
 for X in `seq 0 $(( ${#mode[@]} - 1 ))`; do
  if [ "${mode[$X]}" = "int" ]; then
   echo "" >>$OUT
   echo "auto ${name[$X]}" >>$OUT
   echo "iface ${name[$X]} inet static" >>$OUT
   
   echo " address ${base_ipv4[$X]}" >>$OUT
   mask=`short2long_mask ${base_maskv4[$X]}`
   echo " netmask $mask" >>$OUT
   
   if [ "${gatewayv4[$X]}" != "" ]; then
    echo " gateway ${gatewayv4[$X]}" >>$OUT
   fi
   
   count1=0;
   for ip in ${other_ipv4[$X]}; do
    count1=$(( $count1+1 ))
    count2=0
    for mask in ${other_maskv4[$X]}; do
     count2=$(( $count2+1 ))
     if [ $count2 = $count1 ]; then
      break
     fi
    done
    echo " post-up ip address add broadcast + local $ip/$mask dev ${name[$X]}" >>$OUT
    echo " pre-down ip address del $ip/$mask dev ${name[$X]}" >>$OUT
   done
   
   if [ "${base_ipv6[$X]}" != "" ]; then
    echo "iface ${name[$X]} inet6 static" >>$OUT
    echo " address ${base_ipv6[$X]}" >>$OUT
    echo " netmask ${base_maskv6[$X]}" >>$OUT
    if [ "${gatewayv6[$X]}" != "" ]; then
     echo " gateway ${gatewayv6[$X]}" >>$OUT
    fi
    echo "  # konfiguracja ręczna (wyłączamy automatyczną)" >>$OUT
    echo "  pre-up echo 0 > /proc/sys/net/ipv6/conf/${name[$X]}/autoconf" >>$OUT
    echo "  # zmijszamy MTU 9ważne przy połączeniach tunelowanych)" >>$OUT
    echo "  pre-up echo 1280 > /proc/sys/net/ipv6/conf/eth0/mtu" >>$OUT
    
    count1=0;
    for ip in ${other_ipv6[$X]}; do
     count1=$(( $count1+1 ))
     count2=0
     for mask in ${other_maskv6[$X]}; do
      count2=$(( $count2+1 ))
      if [ $count2 = $count1 ]; then
       break
      fi
     done
     echo " post-up ip address add local $ip/$mask dev ${name[$X]}" >>$OUT
     echo " pre-down ip address del $ip/$mask dev ${name[$X]}" >>$OUT
    done
   fi
  fi
 done
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from routing_fun.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/router/routing/routing_fun.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).