routing.sh

#!/bin/bash

# skrypt konfigurujący routing i podział pasma
# pozwala na wykorzystanie NAT, podziału w oparciu o kolejkę prioryttową oraz htb
#
# wydaje się że skrypt można dość łatwo rozszerzyć na przypadek dwuch łącza poprzez
# powielenie całości kodu kodu htb, należy oczywiście zadbać o odpowiednią konfigurację
# routingu taką jak opisana w rozdziale 4.2 HOWTO Kształtowanie Ruchu i Zaawansowany Routing
# http://linuxreviews.org/howtos/networking/lartc/pl/x271.html
#
# tunel ipv6 może potencjalnie wywoływać problem polegający na podwójnym liczeniu jego
# ruchu (jako ruchu wewnątrz tunelowego jak i ruchu ipv4 tunelu), jego rozwiązaniem
# byłoby wyfiltrowanie ruchu ipv4 tunelu (puszczenie go w klasie nielimitowanej)
#
# ogólnie należy zaznaczyć iż tunele i kolejkowanie to "chore" pomysly (lepiej natywne łącze i na tyle szerokie
# aby nie trzebabyło kolejkować, a priorytetyzacje ruchu realizować w oparciu o vlany)# włączanie zbioru przydatnych funkcji
. /usr/local/lib/routing_fun.sh

# włączanie pliku konfiguracyjnego
. /etc/routing.conf

##################
##   IPv6   ##
##################

start_ipv6() {
 # będziemy używać tuneli (zwykłych)
 modprobe ip6_tunnel
 
 # nie korzystamy natomiast z tuneli typu sit
 rmmod sit
 
 # usuwamy routing z interfejsu zewnętrznego
 eval ip -6 route del ff00::/8 dev ${name[$ext_conf]} $QUITE
 eval ip -6 route del fe80::/64 dev ${name[$ext_conf]} $QUITE
 
 # nie korzystamy z adresów link-scope (experimental ;-) )
 for dev in `ip link sh | grep mtu | cut -f2 -d' ' | tr -d ':' | cut -f1 -d'@'`; do
  if [ "$dev" != "${name[$int_conf]}" ]; then # radvd wymaga adresu link-scope
   ip=`ip addr sh dev $dev | grep 'inet6 .* scope link' | awk '{print $2}'`;
   if [ "$ip" != "" ]; then ip addr del $ip dev $dev; fi;
  fi
 done;
 
 for X in `seq 0 $(( ${#mode[@]} - 1)) `; do
  if [ "${mode[$X]}" = "sit" ]; then
   # konfigurujemy tunel
   ip tunnel add ${name[$X]} mode sit remote ${remote[$X]} local ${local[$X]}
   ip link set ${name[$X]} up
   ip addr add ${base_ipv6[$X]}/${base_maskv6[$X]} dev ${name[$X]}
   # uwaga tunel moze wymagac zmniejszenia mtu na komputerach klienckich:
   # ifconfig eth0 mtu 1280
   # celem poprawnego dzialania niektorych stron WWW itp. - np. www.ripe.net
   
   # usuwamy routing locallink z interfejsu tunelu
   eval ip -6 route del fe80::/64 dev ${name[$X]} $QUITE
   
   # dodajemy trasę domyślną dla tunelu
   ip -6 route add ::/0 metric 256 dev ${name[$X]}
  elif [ "${mode[$X]}" = "int" ]; then
   # usuwamy trasę domyślną z interfejsów (poza tunelami)
   eval ip -6 route del ::/0 dev ${name[$X]} $QUITE
  fi;
 done;
 
 # dodajemy routing na interfejsie wewnętrznym
 if [ "${base_ipv6[$int_conf]}" != "" ]; then
  ip -6 route add `ipv6_and_mask2network ${base_ipv6[$int_conf]} ${base_maskv6[$int_conf]}`/${base_maskv6[$int_conf]} \
   metric 64 dev ${name[$int_conf]}
 fi
}

stop_ipv6() {
 for tun in `ip tunnel sh | awk 'BEGIN{ FS="[: \t]+"} $2=="ipv6/ip" && $1!="sit0" {print $1}'`; do
  ip tunnel del $tun
 done
 if [ "${base_ipv6[$int_conf]}" != "" ]; then
  ip -6 route del `ipv6_and_mask2network ${base_ipv6[$int_conf]} ${base_maskv6[$int_conf]}`/${base_maskv6[$int_conf]} \
   dev ${name[$int_conf]}
 fi
}


###################
##  ROUTING  ##
###################

start_routing() {
 # włączenie IP forwarding
 echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/forwarding
 echo "1" > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding
 
 # przekazywanie multicastu IPv4
 route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev ${name[$int_conf]}
}

stop_routing() {
 # wyłączenie przekazywania multicastu IPv4
 route del -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev ${name[$int_conf]}
 
 # wyłączenie IP forwarding
 echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/forwarding
 echo "0" > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding
}


####################
##  IPTABLES  ##
####################

start_ip6tables() {
 # blokady portów
 for port in $block_ports; do
  ip6tables -A INPUT  -i ${name[$extv6_conf]} -p tcp --dport $port -j REJECT
  ip6tables -A FORWARD -i ${name[$extv6_conf]} -p tcp --dport $port -j REJECT
 done;
 
 # zezwalamy na przekazywanie pakietow z naszej sieci na zewnatrz i z zewnatrz do naszej sieci
 # (przez odpowiednie uzadzenia) - określone w konfiguracji adresy IP
 for ip in `echo "$forwarding_ip" | cut -s -f2 -d'|' | tr ' ' '\n'`; do
  ip6tables -A FORWARD -i ${name[$int_conf]} -s $ip -o ${name[$extv6_conf]} -d 0.0.0.0/0 -j ACCEPT
  ip6tables -A FORWARD -i ${name[$extv6_conf]} -s 0.0.0.0/0 -o ${name[$int_conf]} -d $ip -j ACCEPT
 done
 ip6tables -A FORWARD -i ${name[$int_conf]} -o ${name[$extv6_conf]} -j REJECT
 ip6tables -A FORWARD -i ${name[$extv6_conf]} -o ${name[$int_conf]} -j REJECT
 
 # logowanie połączeń przychodzących z sieci wewnętrznej (do serwera i sieci zewnętrznych)
 ip6tables -A PREROUTING -t mangle -i ${name[$int_conf]} -m state --state NEW \
  -j LOG --log-level debug --log-prefix "FROM-INTv6: "
 
 # logowanie połączeń przychodzących z sieci zewnętrznej (do serwera i sieci wewnętrznych)
 ip6tables -A PREROUTING -t mangle -i ${name[$extv6_conf]} -m state --state NEW \
  -j LOG --log-level debug --log-prefix "FROM-EXTv6: "
 
 # logowanie połączeń wychodzących do sieci zewnętrznych
 #ip6tables -A POSTROUTING -t mangle -o ${name[$extv6_conf]} -m state --state NEW \
  -j LOG --log-level debug --log-prefix "TO-EXTv6: "
 ip6tables -A OUTPUT -o ${name[$extv6_conf]} -m state --state NEW \
  -j LOG --log-level debug --log-prefix "TO-EXTv6: "
}

stop_ip6tables() {
 # wykasowanie dotychczasowych regół + wszystko czego nie zabronimy puszczamy
 ip6tables -F -t filter
 ip6tables -F -t mangle
 ip6tables -F -t raw
 ip6tables -P INPUT ACCEPT
 ip6tables -P OUTPUT ACCEPT
 ip6tables -P FORWARD ACCEPT
}

start_iptables() {
 # blokady portów
 for port in $block_ports; do
  iptables -A INPUT  -i ${name[$extv_conf]} -p tcp --dport $port -j REJECT
  iptables -A FORWARD -i ${name[$extv_conf]} -p tcp --dport $port -j REJECT
 done;
 
 # kontrola ToS
 iptables -A PREROUTING -s ! $voip_host_ipv4 -d ! $voip_host_ipv4 -t mangle -j TOS --set-tos 0x00
 
 # zezwalamy na przekazywanie pakietow z naszej sieci na zewnatrz i z zewnatrz do naszej sieci
 # (przez odpowiednie uzadzenia) - multicast oraz określone w konfiguracji adresy IP
 for ip in "224.0.0.0/4" `echo "$forwarding_ip" | cut -f1 -d'|' | tr ' ' '\n'`; do
  iptables -A FORWARD -i ${name[$int_conf]} -s $ip -o ${name[$ext_conf]} -d 0.0.0.0/0 -j ACCEPT
  iptables -A FORWARD -i ${name[$ext_conf]} -s 0.0.0.0/0 -o ${name[$int_conf]} -d $ip -j ACCEPT
 done
 # pozostały forwarding blokujemy
 iptables -A FORWARD -i ${name[$int_conf]} -o ${name[$ext_conf]} -j REJECT
 iptables -A FORWARD -i ${name[$ext_conf]} -o ${name[$int_conf]} -j REJECT
 
 # logowanie połączeń przychodzących z sieci wewnętrznej (do serwera i sieci zewnętrznych)
 iptables -A PREROUTING -t mangle -i ${name[$int_conf]} -m state --state NEW \
  -j LOG --log-level debug --log-prefix "FROM-INT: "
 
 # logowanie połączeń przychodzących z sieci zewnętrznej (do serwera i sieci wewnętrznych)
 iptables -A PREROUTING -t mangle -i ${name[$ext_conf]} -m state --state NEW \
  -j LOG --log-level debug --log-prefix "FROM-EXT: "
 
 # logowanie połączeń wychodzących do sieci zewnętrznych
 #iptables -A POSTROUTING -t mangle -o ${name[$ext_conf]} -m state --state NEW \
  -j LOG --log-level debug --log-prefix "TO-EXT: "
 iptables -A OUTPUT -o ${name[$ext_conf]} -m state --state NEW -j LOG --log-level debug --log-prefix "TO-EXT: "
 
 # generowane powyżej logi można wykorzystać np. do wychwycenia wirusów rozsyłających spam
 # (duża ilość połączeń z zewn. SMTP) przy pomocy koemndy:
 # grep ' DPT=25 ' /var/log/kernel-debug.log | grep ' OUT=eth1 ' | grep ' FROM-INT: ' | 
 # awk 'BEGIN{FS="[= ]+"} {tablica[$11]++} END{for (INDEX in tablica) printf("%s %s\n", INDEX, tablica[INDEX])}' | 
 # sort -n -k2
 
 # SNAT lub MASQUERADE dla adresow z $nat_network
 if [ "$nat_mode" = "SNAT" ]; then
  iptables -A POSTROUTING -t nat -o ${name[$ext_conf]} -s $nat_network -d 0.0.0.0/0 \
   -j SNAT --to-source ${base_ipv4[$ext_conf]}
 elif [ "$nat_mode" = "MASQUERADE" ]; then
  iptables -A POSTROUTING -t nat -o ${name[$ext_conf]} -s $nat_network -d 0.0.0.0/0 -j MASQUERADE
 fi
}

stop_iptables() {
 # wykasowanie dotychczasowych regół + wszystko czego nie zabronimy puszczamy
 iptables -F -t filter
 iptables -F -t nat
 iptables -F -t mangle
 iptables -F -t raw
 iptables -P INPUT ACCEPT
 iptables -P OUTPUT ACCEPT
 iptables -P FORWARD ACCEPT
}


###################################
##  TrafficControl - UPLOAD  ##
###################################

start_tc_up() {
 if $use_imq; then
  # ładujemy moduł imq
  modprobe imq
  
  # kirujemy ruch do urządzenia IMQ
  if [ "$ext_conf" != "" -a "${name[$ext_conf]}" != "" ]; then
   iptables -t mangle -A FORWARD -i ${name[$int_conf]} -o ${name[$ext_conf]} -j IMQ --todev 0
   iptables -t mangle -A OUTPUT -o ${name[$ext_conf]} -j IMQ --todev 0
  fi
  if [ "$extv6_conf" != "" -a "${name[$extv6_conf]}" != "" ]; then
   ip6tables -t mangle -A FORWARD -i ${name[$int_conf]} -o ${name[$extv6_conf]} -j IMQ --todev 0
   ip6tables -t mangle -A OUTPUT -o ${name[$extv6_conf]} -j IMQ --todev 0
  fi
  
  # ustawiamy że tc chodzi na imq0
  tc_up_dev=imq0
  # włączamy urządzenie imq
  ip link set $tc_up_dev up
  
  set_mtu="mtu 16500"
  # zapobiega segmentowaniu pakietów UDP, co prowadzić by mogło do nietrzymania kolejek w IMQ,
  # (wystąpienie tego problemu można zaobserować po niezerowej wartości "giants" w tc -s class show dev imqX)
 else
  set_mtu=""
  tc_up_dev=${name[$ext_conf]}
 fi
 
 
 ## kolejeki podstawowe
 if $use_prio_queue; then
  # tworzymy kolejke glowna PRIO dla naszego interfejsu wewnetrznego (identyfikowana przez 5:0)
  tc qdisc add dev $tc_up_dev root handle 5:0 prio bands 2 priomap 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
  # domyślnym jest :2 ... do :1 wpuszczamy z ToS == 0x14 oraz na podstawie poniżsyzych filtrów
  # tos jest ograniczany do voip_host poprzez iptables
  
  # sprawiedliwy dostęp do kabla wielu jednoczesnych połączeń w kolejce priorytetowej
  # (identyfikowana przez 5:1)
  tc qdisc add dev $tc_up_dev parent 5:1 sfq perturb 10
  
  # kolejka htb dla połączeń nie priorytetowych, klasa na której jest tworzona
  # jest wskazana w "tc qdisc add ... prio ..." (identyfikowana przez 5:2)
  htb_handle="6"
  tc qdisc add dev $tc_up_dev parent 5:2 handle $htb_handle:0 htb default 7
 else
  # tworzymy kolejke glowna HTB dla naszego interfejsu wewnetrznego (identyfikowana przez 1:0)
  htb_handle="5"
  tc qdisc add dev $tc_up_dev root handle $htb_handle:0 htb default 7
 fi
 
 # tworzymy klase HTB odpowiadajaca predkosci naszego łącza
 # (identyfikowana przez $htb_handle:4 bo :1,:2 jest zarezerwowane - priorytety)
 tc class add dev $tc_up_dev parent $htb_handle:0 classid $htb_handle:4 htb \
  rate $full_speed_up ceil $full_speed_up $set_mtu
 
 # gdy HTB podstawową kolejką tworzymy w niej klasę ruchu priorytetowego
 # (identyfikowana przez 5:1)
 if [ $htb_handle = 5 ]; then
  # pożycza ona pasmo od innych (borrow), nie udostępnia pasma (isolated)
  tc class add dev $tc_up_dev parent $htb_handle:4 classid $htb_handle:1 htb \
   rate $pri_speed_up ceil $full_speed_up prio 1
  # sprawiedliwy dostęp do kabla wielu jednoczesnych połączeń
  tc qdisc add dev $tc_up_dev parent $htb_handle:1 sfq perturb 10
 fi
 
 # tworzymy klase HTB dla ruchu generowanego przez użytkowników (identyfikowana przez $htb_handle:2)
 tc class add dev $tc_up_dev parent $htb_handle:4 classid $htb_handle:2 htb \
  rate $speed_up ceil $speed_up burst 12k quantum 2000
 
 
 # filtry kolejeki ruchu priorytetowego (identyfikowanej przez 5:1)
 if [ "$voip_host_ipv4" != "" ]; then
  # filtracja w oparciu o port - IAX2 na wybranym hoscie
  tc_pref_inc 3; tc filter add dev $tc_up_dev protocol ip  $TC_PREF parent 5:0 u32 \
   match ip sport 4569 0xffff match ip src $voip_host_ipv4 flowid 5:1
  tc_pref_inc 3; tc filter add dev $tc_up_dev protocol ip  $TC_PREF parent 5:0 u32 \
   match ip dport 4569 0xffff match ip src $voip_host_ipv4 flowid 5:1
  
  # filtracja voipu (w oparciu o ToS) na wybranym hoscie
  tc_pref_inc 3; tc filter add dev $tc_up_dev protocol ip  $TC_PREF parent 5:0 u32 \
   match ip tos 0x14 0xff match ip src $voip_host_ipv4 flowid 5:1
 fi
 if [ "$voip_host_ipv6" != "" ]; then
  # filtracja w oparciu o port - IAX2 na wybranym hoscie
  tc_pref_inc 3; tc filter add dev $tc_up_dev protocol ipv6 $TC_PREF parent 5:0 u32 \
   match ip6 sport 4569 0xffff match ip6 src $voip_host_ipv6 flowid 5:1
  tc_pref_inc 3; tc filter add dev $tc_up_dev protocol ipv6 $TC_PREF parent 5:0 u32 \
   match ip6 dport 4569 0xffff match ip6 src $voip_host_ipv6 flowid 5:1
  
  # filtracja voipu (w oparciu o ToS) na wybranym hoscie
  tc_pref_inc 3; tc filter add dev $tc_up_dev protocol ipv6 $TC_PREF parent 5:0 u32 \
   match ip tos 0x14 0xff match ip6 src $voip_host_ipv6 flowid 5:1
 fi
 
 
 # klasa ruchu niepriorytetowego - serwery (identyfikowana $htb_handle:8)
 tc class add dev $tc_up_dev parent $htb_handle:2 classid $htb_handle:8 htb \
  rate $serw_speed_up ceil $speed_up burst 12k quantum 2000 prio 3
 # uzyskanie adresów sieci serwerowej - konfiguracja z interfejsu wewnetrznego NIE jest pomyłką
 # sieć serwerowa siedzi wewnątrz i jest podstawową siecią wewnętrzną
 net_addr=`ip_and_mask2network ${base_ipv4[$int_conf]} ${base_maskv4[$int_conf]}`
 tc_pref_inc 5
 tc filter add dev $tc_up_dev protocol ip $TC_PREF parent $htb_handle:0 u32 \
  match ip src $net_addr/${base_maskv4[$int_conf]} flowid $htb_handle:8
 tc qdisc add dev $tc_up_dev parent $htb_handle:8 sfq perturb 10
 
 
 # klasa ruchu niepriorytetowego - reszta (identyfikowana $htb_handle:7)
 # jest ona wskazana w parametrze "default" w "tc qdisc add ... htb"
 tc class add dev $tc_up_dev parent $htb_handle:2 classid $htb_handle:7 htb \
  rate $lan_speed_up ceil $speed_up burst 12k quantum 2000 prio 5
 tc qdisc add dev $tc_up_dev parent $htb_handle:7 sfq perturb 10
}

stop_tc_up() {
 # kasujemy poprzednie ustawienia kolejek, filtrów, ...
 eval tc qdisc del root dev ${name[$int_conf]} $QUITE
 eval tc qdisc del root dev imq0 $QUITE
}


#####################################
##  TrafficControl - DOWNLOAD  ##
#####################################

start_tc_down() {
 if $use_imq; then
  # ładujemy moduł imq
  modprobe imq
  
  # kirujemy ruch do urządzenia IMQ
  if [ "$ext_conf" != "" -a "${name[$ext_conf]}" != "" ]; then
   iptables -t mangle -A FORWARD -i ${name[$ext_conf]} -o ${name[$int_conf]} -j IMQ --todev 1
   iptables -t mangle -A INPUT -i ${name[$ext_conf]} -j IMQ --todev 1
  fi
  if [ "$extv6_conf" != "" -a "${name[$extv6_conf]}" != "" ]; then
   ip6tables -t mangle -A FORWARD -i ${name[$extv6_conf]} -o ${name[$int_conf]} -j IMQ --todev 1
   ip6tables -t mangle -A INPUT -i ${name[$extv6_conf]} -j IMQ --todev 1
  fi
  
  # ustawiamy że tc chodzi na imq1
  tc_down_dev=imq1
  # włączamy urządzenie imq
  ip link set $tc_down_dev up
  
  set_mtu="mtu 16500"
 else
  set_mtu=""
  tc_down_dev=${name[$int_conf]}
 fi
 
 
 ## kolejeki podstawowe
 if $use_prio_queue; then
  # tworzymy kolejke glowna PRIO dla naszego interfejsu wewnetrznego (identyfikowana przez 1:0)
  tc qdisc add dev $tc_down_dev root handle 1:0 prio bands 2 priomap 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  # domyślnym jest :2 ... do :1 na podstawie poniżsyzych filtrów
  
  # sprawiedliwy dostęp do kabla wielu jednoczesnych połączeń w kolejce priorytetowej
  # (identyfikowana przez 1:1)
  tc qdisc add dev $tc_down_dev parent 1:1 sfq perturb 10
  
  # kolejka htb dla połączeń nie priorytetowych, klasa na której jest tworzona
  # jest wskazana w "tc qdisc add ... prio ..." (identyfikowana przez 1:2)
  htb_handle="2"
  tc qdisc add dev $tc_down_dev parent 1:2 handle $htb_handle:0 htb default 7
 else
  # tworzymy kolejke glowna HTB dla naszego interfejsu wewnetrznego (identyfikowana przez 1:0)
  htb_handle="1"
  tc qdisc add dev $tc_down_dev root handle $htb_handle:0 htb default 7
 fi
  
 # tworzymy klase HTB odpowiadajaca predkosci naszego interfejsu wewnetrznego (identyfikowana przez 2$htb_handle:6)
 tc class add dev $tc_down_dev parent $htb_handle:0 classid $htb_handle:6 htb \
  rate ${interface_speed[$int_conf]} ceil ${interface_speed[$int_conf]} burst 12k quantum 2000 $set_mtu
 
 # tworzymy klase HTB dla ruchu wewnętrznego (identyfikowana przez $htb_handle:5)
 tc class add dev $tc_down_dev parent $htb_handle:6 classid $htb_handle:5 htb \
  rate $int_speed_down ceil $int_speed_down burst 12k quantum 2000
 # sprawiedliwy dostęp do kabla wielu jednoczesnych połączeń
 tc qdisc add dev $tc_down_dev parent $htb_handle:5 sfq perturb 10
 
 # tworzymy klase HTB odpowiadajaca predkosci naszego łącza
 # (identyfikowana przez $htb_handle:4 bo :1,:2 jest zarezerwowane - priorytety)
 tc class add dev $tc_down_dev parent $htb_handle:0 classid $htb_handle:4 htb \
  rate $full_speed_down ceil $full_speed_down
 
 # gdy HTB podstawową kolejką tworzymy w niej klasę ruchu priorytetowego
 # (identyfikowana przez 1:1)
 if [ $htb_handle = 1 ]; then
  # pożycza ona pasmo od innych (borrow), nie udostępnia pasma (isolated)
  tc class add dev $tc_down_dev parent $htb_handle:4 classid $htb_handle:1 htb \
   rate $pri_speed_down ceil $full_speed_down burst 12k quantum 2000 prio 1
  # sprawiedliwy dostęp do kabla wielu jednoczesnych połączeń
  tc qdisc add dev $tc_down_dev parent $htb_handle:1 sfq perturb 10
 fi
  
 # tworzymy klase HTB dla ruchu generowanego przez użytkowników (identyfikowana przez $htb_handle:2)
 tc class add dev $tc_down_dev parent $htb_handle:4 classid $htb_handle:2 htb \
  rate $speed_down ceil $speed_down burst 12k quantum 2000
 
 
 # filtry kolejki ruchu wewnętrznego
 for ip in ${base_ipv4[@]} ${other_ipv4[@]}; do
  tc_pref_inc 1
  tc filter add dev $tc_down_dev protocol ip  $TC_PREF parent $htb_handle:0 u32 \
   match ip src $ip flowid $htb_handle:5
 done
 for ip in ${base_ipv6[@]} ${other_ipv6[@]}; do
  tc_pref_inc 1
  tc filter add dev $tc_down_dev protocol ipv6 $TC_PREF parent $htb_handle:0 u32 \
   match ip6 src $ip flowid $htb_handle:5
 done
 
 # filtry kolejeki ruchu priorytetowego
 if [ "$voip_host_ipv4" != "" ]; then
  # filtracja w oparciu o port - IAX2 na wybranym hoscie
  tc_pref_inc 3; tc filter add dev $tc_down_dev protocol ip  $TC_PREF parent 1:0 u32 \
   match ip sport 4569 0xffff match ip dst $voip_host_ipv4 flowid 1:1
  tc_pref_inc 3; tc filter add dev $tc_down_dev protocol ip  $TC_PREF parent 1:0 u32 \
   match ip dport 4569 0xffff match ip dst $voip_host_ipv4 flowid 1:1
  
  # filtracja voipu (w oparciu o ToS) na wybranym hoscie
  tc_pref_inc 3; tc filter add dev $tc_down_dev protocol ip  $TC_PREF parent 1:0 u32 \
   match ip tos 0x14 0xff match ip dst $voip_host_ipv4 flowid 1:1
 fi
 if [ "$voip_host_ipv6" != "" ]; then
  # filtracja w oparciu o port - IAX2 na wybranym hoscie
  tc_pref_inc 3; tc filter add dev $tc_down_dev protocol ipv6 $TC_PREF parent 1:0 u32 \
   match ip6 sport 4569 0xffff match ip6 dst $voip_host_ipv6 flowid 1:1
  tc_pref_inc 3; tc filter add dev $tc_down_dev protocol ipv6 $TC_PREF parent 1:0 u32 \
   match ip6 dport 4569 0xffff match ip6 dst $voip_host_ipv6 flowid 1:1
  
  # filtracja voipu (w oparciu o ToS) na wybranym hoscie
  tc_pref_inc 3; tc filter add dev $tc_down_dev protocol ipv6 $TC_PREF parent 1:0 u32 \
   match ip tos 0x14 0xff match ip6 dst $voip_host_ipv6 flowid 1:1
 fi
 
 
 # ustawienia uzytkownikow
 numerek=9
 echo "$forwarding_ip" | while read line; do
  curr_speed=`echo "$line" | cut -s -f3 -d'|'`
  if [ "$curr_speed" = "" ]; then
   curr_speed=$user_speed_down
  fi
  curr_speed_max=`echo "$line" | cut -s -f4 -d'|'`
  if [ "$curr_speed_max" = "" ]; then
   curr_speed_max=$speed_down
  fi
  #zwiekszamy numerek klasy
  numerek=$(( $numerek+1 ))
 
  # podzial pasma dostepu do sieci zewnetrznej (klasy identyfikowanej przez $htb_handle:2) na uzytkownikow
  tc class add dev $tc_down_dev parent $htb_handle:2 classid $htb_handle:$numerek htb \
   rate $curr_speed ceil $curr_speed_max
  
  # filtr ...
  for ip in `echo "$line" | cut -f1 -d'|'`; do
   tc_pref_inc 7
   tc filter add dev $tc_down_dev protocol ip  $TC_PREF parent $htb_handle:0 u32 \
    match ip dst $ip flowid $htb_handle:$numerek
  done;
  for ip in `echo "$line" | cut -s -f2 -d'|'`; do
   tc_pref_inc 7
   tc filter add dev $tc_down_dev protocol ipv6 $TC_PREF parent $htb_handle:0 u32 \
    match ip6 dst $ip flowid $htb_handle:$numerek
  done;
  
  # sprawiedliwy dostęp do kabla wielu jednoczesnych połączeń
  tc qdisc add dev $tc_down_dev parent $htb_handle:$numerek sfq perturb 10
 done
 
 
 # klasa ruchu niepriorytetowego - to czego gdzieindziej niezakwalifikujemy
 # (identyfikowana $htb_handle:7)
 # jest ona wskazana w parametrze "default" w "tc qdisc add ... htb"
 tc class add dev $tc_down_dev parent $htb_handle:2 classid $htb_handle:7 htb \
  rate 10kbit ceil 50kbit prio 10
 tc qdisc add dev $tc_down_dev parent $htb_handle:7 sfq perturb 10
}

stop_tc_down() {
 # kasujemy poprzednie ustawienia kolejek, filtrów, ...
 eval tc qdisc del root dev ${name[$ext_conf]} $QUITE
 eval tc qdisc del root dev imq1 $QUITE
}


#########################
##  INIT.D SCRIPT  ##
#########################

start_all() {
 # akceptacja pingów
 echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
 echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
 
 # tunele IPv6 i wstęp do routingu
 if [ "$extv6_conf" != "" -a "${name[$extv6_conf]}" != "" ]; then
  start_ipv6
 fi
 start_routing
 
 # ustawienia tymczasowe
 router_tmp
 
 # firewall, NAT i kolejkowanie
 if [ "$ext_conf" != "" -a "${name[$ext_conf]}" != "" ]; then
  start_iptables
 fi
 if [ "$extv6_conf" != "" -a "${name[$extv6_conf]}" != "" ]; then
  start_ip6tables
 fi
 if $use_tc_down; then
  tc_pref_init
  start_tc_down
  tc_filter_tmp_down
 fi
 if $use_tc_up; then
  tc_pref_init
  start_tc_up
  tc_filter_tmp_up
 fi
}

stop_all() {
 stop_tc_up
 stop_tc_down
 stop_iptables
 stop_ip6tables
 stop_routing
 stop_ipv6
}

# parametry skryptu

# DEBUG or NOT DEBUG ?
# aby to działało komendy w których wykorzystujemy to przekierowanie (zmienną $QUITE) muszą być poprzedzone eval
QUITE=" 2> /dev/null"
if [ "$2" = "debug" -o "$2" = "moredebug" ]; then
 exec 2>&1
 if [ "$2" = "moredebug" ]; then
  QUITE=""
 fi
 set -x
fi

# START, STOP or RESTART
case "$1" in
 start)
  start_all
  ;;
 stop)
  stop_all
  ;;
 restart)
  stop_all
  start_all
  ;;
 *)
  echo "Usage: $0 start|stop|restart [debug|moredebug]" >&2
  echo "e.g. $0 restart debug | grep -B 3 'RTNETLINK'" >&2
  exit 3
  ;;
esac

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from routing.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/router/routing/routing.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).