procmail.rc

ORGMAIL=$HOME/MAIL/INBOX/
DEFAULT=$HOME/MAIL/INBOX/
UMASK=033
VERBOSE=yes

:0
* ^Content-Type: *text/plain
{
 :0 fbw
 * ^Content-Transfer-Encoding: *base64
 | base64 -d
 # base64 is in package  coreutils

 :0 Afhw
 | formail -I "Content-Transfer-Encoding: 8bit"

 :0 fbw
 * ^Content-Transfer-Encoding: *quoted-printable
 | mewdecode -d -q
 # mewdecode is in package mew-bin 

 :0 Afhw
 | formail -I "Content-Transfer-Encoding: 8bit"
}

INCLUDERC="$HOME/.procmailrc"
INCLUDERC="$RCFILE"

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from procmail.rcCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/email/procmail.rc) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).