exim4.conf


# paczki dla serwera SMTP: exim4-daemon-heavy procmail spamassassin clamav-daemon greylistd

# exim -d+all -M 1JwyXH-0005nx-8z - przepuszczenie wskazanej wiadomosci z kolejki w trybie debugowania (bez uwzgledniania czasow ponawiania)
# exim -bh host.OR.IP - testowanie regol dla poczty z zadanego adresu
# exim -brw adres   - testowanie "rewrite" dla podanego adreu
# exim -bt adres   - testowanie sciezki dostarczania dla podanego adresu

###
### KONFIGURACJA OGÓLNA
###

exim_path = /usr/sbin/exim4

# logi tylko przez syslog
log_file_path = syslog

# znacznik czasu dodawnay przez syslog
syslog_timestamp = false

# limit wielkości przesyłanego maila (gdy nie ustawiony to 50M)
message_size_limit = 1500M

daemon_smtp_ports = 25 : 465

# domeny dla których jesteśmy podstawowym MX
# @[] odpowiada za przyjmowanie "literałów domenowych" na wszystkie nasze IP
# kolejne nazwy domenowe w kolejnych liniach pliku,
# warto podać także nazwę podstawowa bierzącego systemu (@ może nienajlepiej działać)
# oraz nazwy skrucone hosta
domainlist local_domains = @ : @[] : localhost : localhost.localdomain : /etc/mail/local_domains

# domeny dla których jesteśmy zapasowym MX
# będziemy próbować dostarczyć do serwera o najniższym MX
# kolejne nazwy domenowe w kolejnych liniach pliku
domainlist relay_to_domains = /etc/mail/relay_to_domains

# adresy IP na których słucha serwer
# local_interfaces = <; 127.0.0.1 ; 0.0.0.0 ; ::1 ; 2001:db8::1; [2001:db8::1]:8025

# podstawowa nazwa serwera pocztowego
# gdyby wczytanie z innych źródeł dawalo błędy ...
#primary_hostname = "moja.domena"
# instrukcje powyższą includujemy z innego pliku
.include_if_exists /etc/mail/primary_hostname

# hosty z których przyjmujemy pocztę
hostlist  relay_from_hosts = <; 127.0.0.1 ; ::1 ; /etc/mail/relay_from_hosts

# pozwalamy na przyjmowanie "literałów domenowych" czyli np. postamaster@[127.0.0.1]
allow_domain_literals

# ponawianie wysyłania
ignore_bounce_errors_after = 2d
timeout_frozen_after = 7d

# SSL
# generacja kluczy: openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out server.crt -newkey rsa:1024 -keyout server.key
tls_certificate = /etc/ssl/server.crt
tls_privatekey = /etc/ssl/server.key
tls_advertise_hosts = *
tls_on_connect_ports = 465

# autoryzacja dostępna tylko po SSL
auth_advertise_hosts = ${if eq{$tls_cipher}{}{}{*}}

# listy kontroli dostępu i filtrowania
# osobna kontrola po adresach dla poczty do nas i poczty na zewnatrz
acl_smtp_rcpt = ${if match_domain{$domain}{+local_domains} {acl_check_rcpt_in}{acl_check_rcpt_out}}
# działa to na zasadzie ${if forany{$local_domains}{eqi{$item}{$domain}} ...
acl_smtp_data = acl_check_data

# daemon antywirusowy wykorzystywany przez malware ACL
av_scanner = clamd:/var/run/clamav/clamd.ctl
#av_scanner = clamd:192.168.1.1 7575

# daemon antyspamowy wykorzystywany przez spam ACL - zostawiamy ustawienia domyslne
#spamd_address = localhost 783

###
### SEKCJE
###


### listy kontroli dostępu, akceptacji i filtrowania
begin acl
 # kontrola poczty wychodzacej na zewnatrz w oparciu o relay_from_hosts i autoryzacje
 acl_check_rcpt_out:
  # odrzucamy z niewlasiwymi znakami w adresie (kontrola poprawnosci adresu)
  deny message    = Restricted characters in address
   local_parts  = ^[./|] : ^.*[@%!] : ^.*/\\.\\./

  # wymagana weryfikacja adresu nadawcy
  require verify    = sender

  # przyjmujemy gdy poczta nie donas i pochodzi od hosta z relay_from_hosts (w to tez sie wlicza host lokalny)
  accept hosts     = +relay_from_hosts
   control    = submission
  
  # przyjmujemy gdy poczta nie donas i pochodzi od zautoryzowanego użytkownika
  accept authenticated = *
   control    = submission


 # kontrola przychodzacej do nas w oparciu o local_domains i greylisting
 # + ustawienie polityki filtrowania dela acl_data
 acl_check_rcpt_in:
  # wymagamy aby adresat byl u nas
  # - inni adresaci sa odrzucani (na tym etapie nie rowazamy juz listow wysylanych przez nasz SMTP do innych
  #  a tylko listy do nas, do obcych jezeli uprawnione byly juz zaakceptowane wczesniej)
  # - dziala po pojedynczych adresatach kopertowych
  require message = relay not permitted
   domains = +local_domains : +relay_to_domains


  # odrzucamy z niewlasiwymi znakami w adresie (kontrola poprawnosci adresu)
  deny message    = Restricted characters in address
   domains    = +local_domains
   local_parts  = ^[.] : ^.*[@%!/|]


  # podzial na grupy adresow wzgledem polityki filtrowania - ustawienia
  warn set acl_m_addr_mode = yes
  warn
   local_parts = postmaster : abuse : /etc/exim4/users_no_filter
   set acl_m_addr_mode = no
  warn
   !condition = ${if def:acl_m_data_mode}
   set acl_m_data_mode = $acl_m_addr_mode

  # czasowe odrzucenie gdy adres w innej polityce niz obecna
  # dotyczy tylko drugich i kolejnych RCPT TO: oraz tylko adresow lokalnych
  defer message = Deferred - please try this recipient again later
   !condition = ${if eq{$received_protocol}{asmtp}}
   !condition = ${if eq{$acl_m_addr_mode}{$acl_m_data_mode}}


  # przyjmujemy na postmaster@_any_local_domain_ chyba ze w skutek poprzedniego RCPT TO zostalo wlaczone filtrowanie
  accept local_parts  = postmaster
   !condition  = ${acl_m_data_mode}

  
  # wymagana weryfikacja adresu nadawcy
  require verify    = sender

  # wymagana weryfikacja adresu odbiorcy
  require verify    = recipient

  # weryfikacja SPF (niedostępna w standarowej paczce)
  #warn 
  # spf = pass:fail:softfail:none:neutral:err_perm:err_temp
  # add_header = X-SPF: $spf_header_comment

  # czasowe odrzucanie w oparciu o greylist, patrz: http://projects.puremagic.com/greylisting/ (paczka Debiana: greylistd)
  defer
   message     = $sender_host_address is not yet authorized to deliver \
             mail from <$sender_address> to <$local_part@$domain>. \
             Greylisting in action, please try later.
   log_message   = greylisted.
   # !condition    = ${if and{ { def:spf_result }{ eq{$spf_result}{pass} } } }
   !local_parts   = ${if exists {/etc/exim4/users_no_graylist}{/etc/exim4/users_no_graylist}{}}
   !local_parts   = postmaster
   !senders     = :
   !hosts      = : +relay_from_hosts : \
             ${if exists {/etc/greylistd/whitelist-hosts}\
               {/etc/greylistd/whitelist-hosts}{}} : \
             ${if exists {/var/lib/greylistd/whitelist-hosts}\
               {/var/lib/greylistd/whitelist-hosts}{}}
   !authenticated  = *
   domains     = +local_domains : +relay_to_domains
   verify      = recipient/callout=20s,use_sender,defer_ok
   condition    = ${readsocket{/var/run/greylistd/socket}\
              {--grey $sender_host_address $sender_address $local_part@$domain}\
              {5s}{}{false} }
  
  # akceptujemy całą resztę która dotarła do tego miejsca
  accept
 
 # weryfikacja treści - antyspamy i antywirusy ...
 acl_check_data:
  # akceptujemy gdy wszystkie adresy nie do nas
  accept !condition = ${if def:acl_m_data_mode}

  # akceptujemy gdy adresy z wylaczonym filtrowaniem
  accept !condition = $acl_m_data_mode

  # oznaczanie poczty wynikiem z SpamAssassin
  warn
   condition = ${if < {$message_size}{80K}}
   spam = nobody:true
   add_header = X-Spam-Score: $spam_score ($spam_bar)
   add_header = X-Spam-Report: $spam_report

  # odrzucamy poczte majaca powyzej 10 pkt w tescie antyspamowym
  deny message = This message was classified as SPAM
   condition = ${if >{$spam_score_int}{100}}

  # odrzucamy poczte z wirusami, patrz: http://www.exim.org/exim-html-4.67/doc/html/spec_html/ch41.html
  # aby to dzialalo clamav powinien nalezec do grupy Debian-exim (usermod -G Debian-exim clamav)
  deny message = This message contains malware ($malware_name)
   condition = ${if < {$message_size}{200K}}
   demime = *
   malware = */defer_ok

  # akceptujemy całą resztę która dotarła do tego miejsca
  accept


### reguły kierowania do agentów dostarczania
begin routers
 
 # dostarczanie do innych hostów - po domenie
 dnslookup:
  driver = dnslookup
  check_srv = smtp
  
  domains = ! +local_domains
  ignore_target_hosts = 0.0.0.0 : 127.0.0.0/8
  
  transport = remote_smtp
  
 # dostarczanie do innych hostów - po ipliteral, gdy nie dało się po domenie
 domain_literal:
  driver = ipliteral
  
  domains = ! +local_domains
  ignore_target_hosts = 0.0.0.0 : 127.0.0.0/8
  
  transport = remote_smtp
  
 # prymitywny odpowiednik driver'a iplookup ... służy do sprawdzania /etc/hosts
 iplookup:
  driver = manualroute
  route_list = * $0 byname
  
  domains = ! +local_domains
  ignore_target_hosts = 0.0.0.0 : 127.0.0.0/8
  
  transport = remote_smtp
  
  no_more
  # dalej przechodzi tylko local_domains ...
 
 # obsługa /etc/mail/virtusertable
 # wbrew sugestii *_transport ... pozostały routing jest przetwarzany i obsługiwany (np. procmail)
 # format pliku
 # user@domena : user1, user2@domena1, user3@%2, %1@domena2, ...
 # w powyąszym przykładzie "%1@" zostanie zastąpione przez "user@" oraz "@%2" przez "@domena"
 # można podawać samo ^user@.* lub ^.*@domena (uwaga jest to wyrażenie regularne rozpoczynane od ^)
 #
 # możemy także korzystać z dyrektyw :include: :defer: :fail: np:
 # user@domena : :include:/etc/mail/lists/list1
 # (dostarczenie do listy adresów wymienionej w pliku /etc/mail/lists/list1)
 # ^@domena.* : :fail: Unknow User
 # (w @domena nie ma więcej użytkowników (niż wymienieni wcześniej w pliku aliasów),
 # w szczególności nie ma użytkowników kont shelowych)
 #
 # zamiast forwardów możnaby próbować użyć "::fail: 551 User not local please try <inny@example.org>"
 # (czyli odrzuć z podaniem nowego adresu), ale większość serwerów nie spróbuje wykożystać tego adresu
 # warto zaznaczyc że jeżeli są one zaraz po kolumnie alisu to należy je odzielić dodatkowym :
 # (jak ma to miejsce w powyższym przykładzie)
 #
 # możliwe jest także stosowanie dostarczania bezpośredniego (poprzedzenie nazwy \\)
 # (w zasadzie wydaje się że powinien starczać jeden \, ale praktyka pokazuje że trzeba dawać dwa ...)
 # oraz dostarczania do programów (|sciezka_lub_nazwa )
 virtusertable_full_domain:
  driver = redirect
  allow_fail
  allow_defer
  data = ${expand:${sg\
   {${sg\
    {${lookup{$local_part@$domain}nwildlsearch{/etc/mail/virtusertable}}}\
    {%1@}\
    {$local_part@}\
   }}\
   {@%2}\
   {@$domain}\
  }}
  file_transport = address_file
  pipe_transport = address_pipe
  reply_transport = address_reply
 
 # kopie poczty w /home/mail/kopie
 mail_backup:
  driver = accept
  
  # wymaga lokalnego użytkownika
  domains = +local_domains
  check_local_user
  
  # ignorowanie przy weryfikacji adresu oraz przy komendzie EXPN
  no_verify
  no_expn
  
  # przekazujemy kopię wiadomości
  unseen
  user = ${local_part}
  
  transport = write_mail_backup

 # odpowiedzi automatyczne w oparciu o ~/exim_vacation.msg
 user_vacation:
  driver = accept
  
  # wymaga lokalnego użytkownika i pliku ~/exim_vacation.msg
  check_local_user
  require_files = $home/exim_vacation.msg
  
  # nie odpisujemy na błędy bądź listy dyskusyjne
  condition = "${if or {{match {$h_precedence:} {(?i)junk|bulk|list}} {eq {$sender_address} {}}} {no} {yes}}"
  senders = " ! ^.*-request@.*:\
   ! ^.*@list*.*:\ 
   ! ^owner-.*@.*:\
   ! ^postmaster@.*:\
   ! ^listmaster@.*:\
   ! ^mailer-daemon@.*\
   ! ^root@.*"
  
  # ignorowanie przy weryfikacji adresu oraz przy komendzie EXPN
  no_verify
  no_expn
  
  # przekazujemy kopię wiadomości
  unseen
  user = ${local_part}
  
  transport = vacation_reply
 
 # obsługa plików ~/.forward
 userforward:
  driver = redirect
  
  # wymaga lokalnego użytkownika i pliku $home/.forward
  # plik ten moze zawierac tradycyjne przekierowania, filtry sieve lub filtry exim
  # patrz: http://www.exim.org/exim-html-4.30/doc/html/filter_toc.html
  domains = +local_domains
  check_local_user
  require_files = $local_part:$home/.forward
  file = $home/.forward
  
  # ignorowanie przy weryfikacji adresu oraz przy komendzie EXPN
  no_verify
  no_expn
  
  check_ancestor
  allow_filter
  
  file_transport = address_file
  directory_transport = address_directory
  pipe_transport = address_pipe
  reply_transport = address_reply
 
 # obsługa dovecotowych plików sieve - ~/.dovecot.sieve
 # robimy to z użyciem dovecot'a ...
 # możliwa jest także obsługa sieve z użyciem avelsieve - patrz http://dfoerster.de/opensource/exim-sieve-howto.html
 dovecot_sieve:
  driver = accept
  
  # wymaga lokalnego użytkownika i pliku $home/.dovecot.sieve
  domains = +local_domains
  check_local_user
  require_files = $local_part:$home/.dovecot.sieve
  
  # ignorowanie przy weryfikacji adresu oraz przy komendzie EXPN
  no_verify
  no_expn
  
  transport = dovecot_pipe

 # obsługa plików ~/.procmailrc
 procmail:
  driver = accept
  
  # wymaga lokalnego użytkownika, obecnosci /usr/bin/procmail
  # i pliku $home/.procmailrc lub /etc/procmailrc
  domains = +local_domains
  check_local_user
  require_files = ${local_part}:\
   ${if exists{/etc/procmailrc}\
   {/etc/procmailrc}{${home}/.procmailrc}}:\
   +/usr/bin/procmail
  
  # ignorowanie przy weryfikacji adresu oraz przy komendzie EXPN
  no_verify
  no_expn
  
  transport = procmail_pipe
 
 # dostarczanie lokalne do ~/mail/INBOX
 localuser:
  driver = accept
  
  # wymaga lokalnego użytkownika
  domains = +local_domains
  check_local_user
  
  transport = local_delivery
  cannot_route_message = Unknown user


### konfiguracja agentów dostarczania
begin transports

 # przekazywanie do innych hostów w sieci
 remote_smtp:
  driver = smtp
 
 # dostarczanie lokalne do MAILDIR ~/MAIL/INBOX
 local_delivery:
  driver = appendfile
  maildir_format
  directory = $home/MAIL/INBOX
  create_directory
  directory_mode = 0700
  delivery_date_add
  envelope_to_add
  return_path_add
  # znaczenie powyższych opcji zobacz w http://www.exim.org/exim-html-current/doc/html/spec_html/ch44.html

 # dostarczanie przez procmail
 procmail_pipe:
  driver = pipe
  path = "/bin:/usr/bin:/usr/local/bin"
  log_output = yes
  command = "/etc/exim4/procmail.sh /etc/mail/procmail_users/$local_part"
  #command = "procmail -t ORGMAIL=$home/MAIL/INBOX/ DEFAULT=$home/MAIL/INBOX/"
  return_path_add
  delivery_date_add
  envelope_to_add
 
 # dostarczanie przez dovecot
 dovecot_pipe:
  driver = pipe
  log_output = yes
  command = /usr/lib/dovecot/deliver
  message_prefix =
  message_suffix =
  return_path_add
  delivery_date_add
  envelope_to_add

 # auto-responder
 vacation_reply:
  driver = autoreply
  file = $home/exim_vacation.msg
  file_expand
  from = System Automatycznej Odpowiedzi <$original_local_part@$original_domain>
  log = $home/.exim_vacation.log
  once = $home/.exim_vacation.db
  once_repeat = 7d
  subject = ${if def:h_Subject: {Re: ${quote:${escape:${length_50:$h_Subject:}}} (autoreply)} {Informacja} }
  text = "!!! WIADOMOŚĆ WYGENEROWANA AUTOMATYCZNIE !!!\nPoniżej informacja od użytkownika <$original_local_part@$original_domain>\n\n"
  to = "$sender_address"
 
 # agenty techniczne (m.in. na potrzeby ~/.forward)
 address_reply:
  driver = autoreply
 address_pipe:
  driver = pipe
  return_output
 address_file:
  driver = appendfile
  delivery_date_add
  envelope_to_add
  return_path_add
 address_directory:
  driver = appendfile
  delivery_date_add
  envelope_to_add
  return_path_add
  check_string = ""
  escape_string = ""
  maildir_format
 
 # kopie zapasowe poczty
 write_mail_backup:
  driver = appendfile
  user = mail
  group = mail
  mode = 0660
  mode_fail_narrower = false
  home_directory=/home/mail/kopie/
  file = /home/mail/kopie/$local_part
  delivery_date_add
  envelope_to_add
  return_path_add

### ponawianie wysyłania
begin retry
 *  *  F,6m,2m; F,15m,5m; F,2h,15m; G,16h,1h,1.5; F,4d,6h


### przetwarzanie nagłówków
begin rewrite
# zamiana adresu nadawcy wg danych z pliku /etc/mail/from-addresses-map o formacie:
 # stary@adres.pocztowy: nowy@adres.pocztowy
 *@*  ${lookup{$1@$2}lsearch{/etc/mail/from-addresses-map}{$value}fail} frFs

### autoryzacja
begin authenticators
 plain:
  driver = plaintext
  public_name = PLAIN
  server_prompts = :
  server_condition = "${if pam{$2:$3}{1}{0}}"
  server_set_id = $2
  
 login:
  driver = plaintext
  public_name = LOGIN
  server_prompts = "Username:: : Password::"
  server_condition = "${if pam{$1:$2}{1}{0}}"
  server_set_id = $1
 
 # UWAGA: autoryzacja przez PAM wymaga paczki exim4-daemon-heavy
 #    oraz dodania użytkownika Debian-exim do grupy shadow
 # konfiguracja PAMu w /etc/pam.d/exim4 powinna być następująca:
 # #%PAM-1.0
 # 
 # @include common-auth
 # @include common-account
 # @include common-session

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from exim4.confCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/email/exim4.conf) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).