exim4-spy.conf

###
### KONFIGURACJA OGÓLNA
###

# w tej konfiguracji serwer sporządza i przesyła na podany adres kopię wysyłanego listu
# wszystkie listy przesyłane są przez zewnętrzny SMTP wymagający autoryzacji
# (my nie jesteśmy serwerem pocztowym, nie mamy wpisów MX)

exim_path = /usr/sbin/exim4

# domeny dla których jesteśmy podstawowym MX
# @[] odpowiada za przyjmowanie "literałów domenowych" na wszystkie nasze IP
# kolejne nazwy domenowe w kolejnych liniach pliku,
# warto podać także nazwę podstawowa bierzącego systemu (@ może nienajlepiej działać)
# oraz nazwy skrucone hosta
domainlist local_domains = @ : @[] : localhost : localhost.localdomain 

# domeny dla których jesteśmy zapasowym MX
# będziemy próbować dostarczyć do serwera o najniższym MX
# kolejne nazwy domenowe w kolejnych liniach pliku
#domainlist relay_to_domains = /etc/mail/relay_to_domains

# podstawowa nazwa serwera pocztowego
# gdyby wczytanie z innych źródeł dawalo błędy ...
primary_hostname = example.com 

# hosty z których przyjmujemy pocztę
hostlist  relay_from_hosts = <; 127.0.0.1 ; ::1 ; /etc/mail/relay_from_hosts

# pozwalamy na przyjmowanie "literałów domenowych" czyli np. postamaster@[127.0.0.1]
allow_domain_literals

# ponawianie wysyłania
ignore_bounce_errors_after = 2d
timeout_frozen_after = 7d

# listy kontroli dostępu, akceptacji i filtrowania
acl_smtp_rcpt = acl_check_rcpt
acl_smtp_data = acl_check_data


###
### SEKCJE
###


### listy kontroli dostępu, akceptacji i filtrowania
begin acl

 # kontrola w oparciu o local_domains i relay_from_hosts
 acl_check_rcpt:
  # przyjmujemy z loklanego SMTP
  accept hosts = :
 
  # kontrola poprawnosci adresu ...
  deny message    = Restricted characters in address
   domains    = +local_domains
   local_parts  = ^[.] : ^.*[@%!/|]
  deny message    = Restricted characters in address
   domains    = !+local_domains
   local_parts  = ^[./|] : ^.*[@%!] : ^.*/\\.\\./
  
  # przyjmujemy na postmaster@_any_local_domain_
  accept local_parts  = postmaster
   domains    = +local_domains
  
  # wymagana weryfikacja adresu nadawcy
  require verify    = sender
  
  # przyjmujemy gdy poczta od hosta z relay_from_hosts
  accept hosts     = +relay_from_hosts
   control    = submission
  
  # przyjmujemy gdy poczta od zautoryzowanego użytkownika
  accept authenticated = *
   control    = submission
  
  # gdy kilka to odrzucamy nie do nas gdy nieuprawniony
  require message = relay not permitted
   domains = +local_domains : +relay_to_domains
  
  # wymagana weryfikacja adresu odbiorcy
  require verify = recipient
  
  # całą resztę która do tąd dotarła akceptujemy
  accept
 
 # weryfikacja treści - tu można wstawiać antyspamy i antywirusy ...
 acl_check_data:
  accept


### reguły kierowania do agentów dostarczania
begin routers
 
 # kopie wszystkich przesyłanych maili wysylamy na adres tajny.wspolpracownik@urzad.bezpieczenstwa.gov.pl
 outcoming_copy:
  driver = redirect
  domains = ! +local_domains
  data = "tajny.wspolpracownik@urzad.bezpieczenstwa.gov.pl"
  file_transport = address_file
  pipe_transport = address_pipe
  # ponizsza linijka jest BARDZO WAZNA
  unseen
 # wariant z zapisem lokalnym
 out_backup:
  driver = accept
  # gdy chcemy archiwizowac wewnetrzna wywalic ponizsza linijke
  # oraz " : 127.0.0.0/8" z ignore_target_hosts
  domains = ! +local_domains
  transport = out_backup_write
  ignore_target_hosts = 0.0.0.0 : 127.0.0.0/8
  # ponizsza linijka jest BARDZO WAZNA
  unseen
 # przekazywanie do innych hostów w sieci poprzez zdalny SMTP
 dnslookup:
  driver = manualroute
  domains = ! +local_domains
  transport = remote_smtp
  route_list = * smtp.u.naszego.isp byname
  host_find_failed = defer
  same_domain_copy_routing = yes
  ignore_target_hosts = 0.0.0.0 : 127.0.0.0/8
  no_more
 
 # systemowe aliasy
 system_aliases:
  driver = redirect
  domains = +local_domains
  data = ${lookup{$local_part}lsearch{/etc/aliases}}

 # mozemy także zdefiniowac alias bezpośrednio w konfigu exima a nie w jakimś pliku (typu /etc/aliases)
 #local_alias:
 # driver = redirect
 # domains = +local_domains
 # data = ${if eq {$local_part}{root} {root@mail-adm.vls.icm.edu.pl}{$local_part@$domain}}

 # także wszystkie maile lokalne (do root itp) wysylamy na tajny.wspolpracownik@urzad.bezpieczenstwa.gov.pl
 localuser:
  driver = redirect
  
  # wymaga lokalnego użytkownika
  domains = +local_domains
  check_local_user
  
  data = "tajny.wspolpracownik@urzad.bezpieczenstwa.gov.pl"
  file_transport = address_file
  pipe_transport = address_pipe
  
  cannot_route_message = Unknown user


### konfiguracja agentów dostarczania
begin transports

 # nasz zdalny SMTP wymaga autoryzacji
 remote_smtp:
  driver = smtp
  hosts_require_auth = smtp.u.naszego.isp
 
 # zapis lokalnej kopii poczty wychodzącej
 out_backup_write:
  driver = appendfile
  user = mail
  group = mail
  file = /var/backup/outgoing/$return_path
  delivery_date_add
  envelope_to_add
  return_path_add
 
 address_reply:
  driver = autoreply
 address_pipe:
  driver = pipe
  return_output
 address_file:
  driver = appendfile
  delivery_date_add
  envelope_to_add
  return_path_add
 
### ponawianie wysyłania
begin retry
 *  *  F,2h,15m; G,16h,1h,1.5; F,4d,6h


### przetwarzanie nagłówków
begin rewrite


### autoryzacja
begin authenticators
 # konfiguracja autoryzacji do zdalnego smtp
 plain:
  driver = plaintext
  public_name = PLAIN
  client_send = ^USERNAME^PASSWORD

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from exim4-spy.confCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/email/exim4-spy.conf) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).