dovecot-local.conf

# słuchamy na wszystkich interfejsach w IPv6 i IPv4
# niestety w tej wersji jest wlaczony IPV6_V6ONLY, wiec robimy to osobno :-(
listen = *, [::]

# logi do sysloga
log_path = syslog
syslog_facility = mail

# grupa pocztowa
#mail_access_groups = mail

# certyfikaty SSL serwera
ssl_cert = </etc/ssl/server.crt
ssl_key = </etc/ssl/server.key

# automatycznie tworzymy brakujace skrzynki
lda_mailbox_autocreate = yes

# nagłówek zawierający odbiorcę kopertowego
lda_original_recipient_header = "Envelope-to"

# adres nadawcy dla zwrotek itp
postmaster_address = postmaster@example.org

# obslugiwane protokoly: IMAP (takze imaps) oraz SIEVE
protocols = "imap sieve"

# w sieve sluchamy i na nowym i na starym standardzie
service managesieve-login {
 inet_listener sieve {
  port = 4190
 }

 inet_listener sieve_deprecated {
  port = 2000
 }
}

plugin {
 sieve = ~/.dovecot.sieve
 sieve_dir = ~/.sieve
}

protocol lda {
 mail_plugins = $mail_plugins sieve
}

# poczte trzymamy w $HOME/MAIL/ w formacie maildir, inbox jest w $HOME/MAIL/INVBOX
# pliki wewntrze dovecot'a trzymamy w $HOME/MAIL/.dovecot
mail_location = maildir:~/MAIL:INBOX=~/MAIL/INBOX:LAYOUT=fs:CONTROL=~/MAIL/.dovecot:INDEX=~/MAIL/.dovecot

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from dovecot-local.confCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/network_services/email/dovecot-local.conf) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).