tv.vlc.sh

# Program demonstruje wykorzystanie komunikacji poprzez DCOP w prostym skrypcie
# shellowym uruchamiającym zestaw programów do słuchania radia / ogladania telewizji.
# tryb pracy rozpoznawany jest automatycznie po nazwie wywoływanego programu
# (np. uzytego dwoiązania symbolicznego)

# DCOP jest protokołem komunikacji międzyprocesowej wykorzystywanym w KDE
# umożliwia on sterowanie działającymi aplikacjami KDE (np. konsolą czy
# konquerorem) z innej aplikacji, a w szczególności poprzez program dcop z
# skryptów shellowych. Umożliwia nam to budowanie w oparciu o KDE własnych
# "aplikacji".

# Więcej o DCOP (a także wykorzystaniu dialogów KDE w skryptach bashowych -
# kdialog) w pomocy KDE - help:/khelpcenter/userguide/kde-diy.html#dcop

# analiza nazwy z którą zaostał odpalony skrypt => wybór trybu radio/tv/...
MODE=`basename "$0"`
MODE=${MODE%.vlc.sh}
case $MODE in
 "tv"|"radio")
  VIDEO_DEV="/dev/video0"
  AUDIO_DEV="alsa://hw:0,0"
  
  # poczatkowe ustawienia glosnosci
  amixer set 'Input Source',0 Line
  amixer set 'Capture',0 30% on
  amixer set 'Digital',0 30% on
  # w powyzszym nie dziala on ale to `amixer cset numid=10 on` lub ponizsze (rownowazne) dziala:
  amixer cset iface=MIXER,name='Capture Switch',index=0 on
  
  # ustawiamy sprzatanie po skrypcie - wyciszenie
  trap "amixer set \"Capture\",0 0 off; amixer cset iface=MIXER,name=\"Capture Switch\",index=0 off;" 0
  
  if [ "$MODE" = "radio" ]; then
   VLC_OPT="--qt-start-minimized --no-video"
  else
   VLC_OPT="--video-on-top --deinterlace 1"
  fi
  ;;
 "tv2")
  VIDEO_DEV="/dev/video1"
  AUDIO_DEV="alsa://hw:2,0"
  
  SET_STATION_OPT="-d /dev/video1"
  VLC_OPT="--video-on-top --deinterlace 1"
  MODE="tv"
  ;;
 *)
  echo "Unknown MODE"
  exit
  ;;
esac

function start_vlc() {
 vlc $VLC_OPT --no-fullscreen v4l2://$VIDEO_DEV :v4l2-norm=pal --v4l2-width=640 --v4l2-height=480 :v4l2-input=0 \
  :input-slave=$AUDIO_DEV :audio=1 >/dev/null 2>/dev/null
}

if [ -e "/usr/share/services/konsole-script.desktop" -o -e "~/.kde/share/services/konsole-script.desktop" ]; then
 konsole=$(dcopstart konsole-script)
 
 # pobieramy identyfikator i modyfikujemy nazwe bierzace sesji
 session=$(dcop $konsole konsole currentSession)
 dcop $konsole $session renameSession Głosność
 # wylaczamy zapamietywanie histori basha
 dcop $konsole $session sendSession 'HISTFILE=""; export HISTFILE;'
 dcop $konsole $session sendSession 'alsamixer -V all'
 dcop $konsole $session sendSession ''
 
 # uruchamiamy nowa sesje, pobierajac jej identyfikator, zmieniamy jej nazwe i odpalamy set_station.sh
 session=$(dcop $konsole konsole newSession)
 dcop $konsole $session renameSession SetStation
 dcop $konsole $session sendSession 'HISTFILE=""; export HISTFILE;'
 dcop $konsole $session sendSession "set_station.sh -m $MODE $SET_STATION_OPT $@"
 dcop $konsole $session sendSession ''
 
 # przenosimy okienko na 3 pulpit wirtualny
 wmctrl -i -r `dcop $konsole konsole-mainwindow#1 getWinID` -t 3
 # i przelaczamy się na niego
 wmctrl -s 3
 
 # start VLC
 start_vlc
 
 # zamknięcie konsoli po zakończeniu VLC
 dcop $konsole MainApplication-Interface quit
elif [ -x "`which xfce4-terminal`" ]; then
 xfce4-terminal --disable-server --title "volume" -e "alsamixer -V all" \
              --tab --title "station" -e "set_station.sh -m $MODE $SET_STATION_OPT $@" &
 start_vlc
 kill `jobs -p`
else
 echo "Couldn't find supported terminal emulator"
 start_vlc
fi

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from tv.vlc.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/multimedia/tv.vlc.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).