set_station.sh

#!/bin/bash


#
# DEFAULT SETTINGS AND HELP
#

MODE="tv"
STATION_LIST=".set_station.cfg"
DEF_DEV_TV="/dev/video0"
DEF_DEV_RADIO="/dev/radio0"

print_help() {
 echo "USAGE:"
 echo "  $0 [-s STATION] [-d DEVICE_PATH] [-c CONFIG_FILE] [-m tv|radio]"
 echo "  $0 [--station STATION] [--device DEVICE_PATH] [--config CONFIG_FILE] [--mode tv|radio]"
 echo "  $0 -h"
 echo "  $0 --help"
 echo " default is tv mode"
 echo " deafult DEVICE_PATH is $DEF_DEV_TV for TV and $DEF_DEV_RADIO for radio"
 echo ""
 echo " if is set XAWTV_COMPATIBILITY enviroment variable script reading STATION names from:"
 echo "  ~/.xawtv and ~/.radio config file"
 echo " otherwise read config file from option or default ~/$STATION_LIST"
 echo ""
 echo "CONFIG FILE FORMAT IS:"
 echo " MODE FRENQUENCY_IN_MHz STATION_NAME"
 echo "  MODE = radio | tv"
 echo ""
 echo "Conversion to .xawtv format:"
 echo " awk 'BEGIN {printf(\"[defaults]\nnorm = PAL\n\n\")} /^tv/ {printf(\"[%s]\nfreq = %s\n\n\", $3, $2)}'"
 exit
}

STATION_LIST="$HOME/$STATION_LIST"


#
# PARSING SCRIPT OPTIONS
#

eval set -- "`getopt -o hs:d:c:m: -l help,station:,device:config:mode: -- "$@"`"
while true; do
 case $1 in
  -h|--help)
   print_help
   ;;
  -s|--station)
   STATION=$2
   CURRENT=" --default-item \"$STATION\""
   ADDIONAL="1 \"$STATION\""
   shift
   ;;
  -d|--device)
   DEVICE=$2
   shift
   ;;
  -c|--config)
   STATION_LIST=$2
   shift
   ;;
  -m|--mode)
   MODE=$2
   shift
   ;;
  --)
   shift; break
   ;;
  *)
   shift
   ;;
 esac
done

MODE=${MODE:-"tv"}
if [ "$MODE" == "radio" ]; then
 DEVICE="${DEVICE:-$DEF_DEV_RADIO}"
else
 DEVICE="${DEVICE:-$DEF_DEV_TV}"
fi


#
# GETTING CHANNEL LIST  AND  DEFINE CONTROLING V4L DEVICE FUNCTION
#

#
if [ "${XAWTV_COMPATIBILITY-"no"}" == "no" ]; then
 CHANNEL_LIST=$(
  awk -v MODE=$MODE '$1==MODE {printf("\"%s\" \"%s\" ", $3, $2)}' < $STATION_LIST
 )
 function set_station() {
  freq="$( awk -v MODE=$MODE -v STATION=$1 '$1==MODE && $3 == STATION {print $2}' $STATION_LIST )"
  input=`expr $freq : 'input=\(.*\)'`
  if [ "$input" != "" ]; then
   v4l2-ctl -d $DEVICE --all --set-input=$input > /dev/null
  else
   v4l2-ctl -d $DEVICE --all --set-input=0 --set-freq=$freq > /dev/null
  fi
 }
else
 if [ "$MODE" == "radio" ]; then
  TMP_FILE_RADIO=`mktemp /tmp/set_station_radio.XXXXX`
  trap "rm $TMP_FILE_RADIO" 0
  CHANNEL_LIST=$(
   grep -v '^#' ~/.radio | awk '
    BEGIN {RS="["; FS="]"}
    $1=="Stations" {print $0}
   ' > $TMP_FILE_RADIO
   awk '
    BEGIN {FS="="}
    $2=="" {next}
    {printf("\"%s\" \"%.2f\" ", $2, $1/1000000)}
   ' $TMP_FILE_RADIO | sort -n
  )
  function set_station() {
   radio -q -c $DEVICE -f $(
    awk '
     BEGIN {FS="="}
     $2=="'$1'" {printf("%s", $1/1000000)}
    ' $TMP_FILE_RADIO
   )
  }
 else
  CHANNEL_LIST=$(
   grep -v '^#' ~/.xawtv | awk '
    BEGIN {RS="["; FS="]"}
    $1=="" || $1=="global" || $1=="defaults" {next}
    {printf("\"%s\" \"%s\" ", $1, $1)}
   '
  )
  function set_station() {
   v4lctl -c $DEVICE setstation "$1"
  }
 fi
fi


#
#PRESET STATION
#
[ "$STATION" != "" ] && set_station "$STATION"


#
# RUN DIALOG
#

TMP_FILE=`mktemp /tmp/set_station.XXXXX`
trap "rm $TMP_FILE" 0

while true; do
 eval dialog $CURRENT --menu CHANELL 0 0 0 $ADDIONAL $CHANNEL_LIST 2> $TMP_FILE || break;
 
 PREV_STATION_2=$PREV_STATION_1
 PREV_STATION_1=$PREV_STATION_0
 PREV_STATION_0=$STATION
 
 STATION=`cat $TMP_FILE`
 
 if [ "$PREV_STATION_0" != "" ]; then
  if [ "$PREV_STATION_1" != "" ]; then
   ADDIONAL="1 \"$PREV_STATION_0\" 2 \"$PREV_STATION_1\""
  else
   ADDIONAL="1 \"$PREV_STATION_0\""
  fi
 fi
 
 if [ "$STATION" = "1" ]; then
  STATION=$PREV_STATION_1
 elif [ "$STATION" = "2" ]; then
  STATION=$PREV_STATION_2
 fi
 
 CURRENT=" --default-item \"$STATION\""
 
 set_station "$STATION"
done

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from set_station.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/multimedia/set_station.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).