userbouquet-names.sh

#!/bin/bash

# adding chanell names (based on lamedb info) to userbouquet entries for easy userbouquet editing as text file

if [ $# -ne 2 ]; then
 echo USAGE $0 /etc/enigma2/lamedb /etc/enigma2/userbouquet.LastScanned.tv
 exit
fi

tr -d '\r' < $2 | while read line; do
 id=`echo $line | awk -F: '/^#SERVICE / && NF == 11 {
  printf ("^0*%s:0*%s:0*%s:0*%s\n", $4, $7, $5, $6)
 }'`
 if [ "$id" != "" ]; then
  name=`grep -i -A 1 "$id" $1 | tr -d '\r' | tail -n1`
  echo "$line:$name"
 else
  echo "$line"
 fi
done


# cd /etc/enigma2/
# echo "#NAME Podstawowe (TV)" > userbouquet.Podstawowe.tv
# echo "#SERVICE 1:64:0:0:0:0:0:0:0:0::nowo dodane" >> userbouquet.Podstawowe.tv
# echo "#DESCRIPTION nowo dodane" >> userbouquet.Podstawowe.tv
# a() { grep "$1" userbouquet.HotBird.tv >> userbouquet.Podstawowe.tv; }
# a TVN

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from userbouquet-names.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/multimedia/enigma2_dvb_stb/userbouquet-names.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-09-11 22:22:20 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).