halt.sh

#!/bin/sh

. /etc/init.d/init.common

sleep 1

print "Sending all processes the TERM signal..."
killall5 -15
sleep 5
print "Sending all processes the KILL signal..."
killall5 -9


print "Umount all filesystems (or remount to read-only)  ..."
umount -a -f -r
mount -o remount,ro / >&/dev/null


if [ $RUNLEVEL -eq 6 ]; then
  print "Reboot system ..."
  reboot -d -f -i
else
  print "Stop SCSI devices ..."
  sdparm --command=stop /dev/sd?
  sleep 5
  print "Halt system ..."
  halt -d -f -i -p -h
fi

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from halt.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/multimedia/enigma2_dvb_stb/halt.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '1970-01-01 00:06:54 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).