boot.sh

#!/bin/sh

. /etc/init.d/init.common


print "Mount kernel filesystems ..."
mount -t proc proc /proc
mount -t sysfs sysfs /sys
test -c /dev/ptmx || mknod -m 666 /dev/ptmx c 5 2
mkdir -p /dev/pts
mount -t devpts devpts /dev/pts -o gid=$TTY_GRP -o mode=$TTY_MODE


print "Set hostname to $HOSTNAME ..."
hostname $HOSTNAME


print "Prepare chroot ..."
prepareChroot $CHROOT
mkdir -p $CHROOT/run/media/root/logs/


print "Start mdev and mout HDD ..."
# for detail config about auto-mount see /etc/mdev/mdev-mount.sh
echo > /dev/mdev.seq
echo > /dev/.udev
echo "/sbin/mdev" >/proc/sys/kernel/hotplug
mdev -s


print "Start network and telnet ..."
ifconfig lo up
if [ "$USE_DHCP" = "yes" ]; then
 print " start DHCP client ..."
 udhcpc -i eth0 -b -s /etc/udhcpc.script
fi
print " set IP: $NET_IP and GW: $NET_GW"
ip address add $NET_IP dev eth0
ip route add default via $NET_GW dev eth0
print " configure firewall"
sh /etc/iptables.sh
print " start telnet"
inetd /etc/inetd.conf


print "Load video and frame buffer modules ..."
modprobe dvb


print "Set splash ..."
echo "$VIDEOMODE" > /proc/stb/video/videomode
chroot $CHROOT /usr/local/bin/showiframe /usr/local/share/bootlogo.mvi
sleep 1


print "Set fan control ..."
echo 2  > /proc/stb/fp/fan   # ON
echo 255 > /proc/stb/fp/fan_vlt # FULL SPEED
echo 50 > /proc/stb/fp/fan_pwm # FULL SPEED


print "Init framebuffer ..."
chroot $CHROOT /usr/local/bin/FBinit
#chroot $CHROOT fbset -fb /dev/fb0 -xres 1280 -yres 720
#for i in `seq 1 9`; do
# chroot $CHROOT /usr/local/bin/con2fb /dev/fb0 /dev/tty$i;
#done


print "Load kernel modules ..."
# config define modules
load_kernel_modules
# hotplug modules
/etc/init.d/loadHotPlugModules.sh

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from boot.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/multimedia/enigma2_dvb_stb/boot.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2018-06-21 19:16:21 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).