FBconsole.c

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <inttypes.h>
#include <sys/mman.h>
#include <string.h>
#include <linux/fb.h>
#include <linux/vt.h>
#include <sys/ioctl.h>

#include <ft2build.h>
#include FT_FREETYPE_H
#include FT_GLYPH_H

#define DEV_FILE "/dev/fb0"

#ifndef FBIO_BLIT
#define FBIO_SET_MANUAL_BLIT _IOW('F', 0x21, __u8)
#define FBIO_BLIT 0x22
#endif

int  fbFD;
char* fbBUF;
char* fbBUFs[2];
struct fb_var_screeninfo vinfo;
struct fb_fix_screeninfo finfo;
int  fbFrameSize, fbPixelSize, fbBufNum;

void switchBuffers() {
 if (fbBufNum == 0) {
  // new render buffor is 1
  fbBufNum = 1;
  
  // display buffor 0
  vinfo.yoffset = 0;
 } else {
  fbBufNum = 0;
  vinfo.yoffset = vinfo.yres;
 }
 
 // display old buffor
 ioctl(fbFD, FBIOPAN_DISPLAY, &vinfo);
 // set rendering to new buffor
 fbBUF = fbBUFs[fbBufNum];
}

inline void setARGB(int idx, uint8_t a, uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) {
 char* point = fbBUF + idx;
 *(point)  = b;
 *(point+1) = g;
 *(point+2) = r;
 *(point+3) = a; // 0 == transparent
}

inline void drawRectangle(int startX, int startY, int stopX, int stopY) {
 int x, y, lineOffet, pixelOffset;
 
 if (stopX > vinfo.xres || stopX == 0)
  stopX = vinfo.xres;
 if (stopY > vinfo.yres || stopY == 0)
  stopX = vinfo.yres;
 if (startX < 0)
  startX = 0;
 if (startY < 0)
  startY = 0;
 
 lineOffet = (startY) * finfo.line_length;
 for (y = startY; y < stopY; y++) {
  pixelOffset = lineOffet + startX * fbPixelSize;;
  for (x = startX; x < stopX; x++) {
   setARGB(pixelOffset, 150, 150, 150, 150);
   pixelOffset += fbPixelSize;
  }
  lineOffet += finfo.line_length;
 }
}

int printCharBitmap(FT_GlyphSlot slot, int startX, int startY) {
 int fX, fY, fR, xOffset, lineOffet, pixelOffset;

 xOffset  = startX + slot->bitmap_left;
 lineOffet = (startY - slot->bitmap_top) * finfo.line_length;

 for(fY = 0; fY < slot->bitmap.rows; fY++) {
  pixelOffset = lineOffet + xOffset * fbPixelSize;
  fR = fY * slot->bitmap.width;

  for (fX = 0; fX < slot->bitmap.width; fX++) {
   if (pixelOffset > fbFrameSize)
    return 0;
   //setARGB(pixelOffset, slot->bitmap.buffer[fR + fX], 255, 0, 0);
   uint8_t val = slot->bitmap.buffer[fR + fX];
   uint8_t rval = 255 - val;
   
   uint8_t a = (rval < 150) ? (255) : (150 + val);
   uint8_t r = (/* zero */ rval*150) >> 8;
   uint8_t g = (val*255 + rval*150) >> 8;
   
   setARGB(pixelOffset, a, r, g, r);
   
   pixelOffset += fbPixelSize;
  }
  lineOffet += finfo.line_length;
 }
 
 startX += slot->advance.x >> 6;
 return startX;
}

void renderText(char* text, FT_Face ftFace, int startY) {
 int      i, maxChar, xPos = 20;

 maxChar = strlen( text );
 for (i=0; i<maxChar; i++) {
  if ( FT_Load_Char(ftFace, text[i], FT_LOAD_RENDER) ) {
   puts("Error in FT_Load_Char");
   continue;
  }
  xPos = printCharBitmap(ftFace->glyph, xPos, startY);
  if (xPos == 0) break;
 }
}

#define DEVICE_SURFIX 2

int getConsole(char devSurfix, uint8_t *w, uint8_t *h) {
 int fd;
 char tmpBuf[20];
 
 snprintf(tmpBuf, 20, "/dev/vcsa%d", devSurfix);
 printf("Console on %s ", tmpBuf);
 
 fd = open(tmpBuf, O_RDONLY);
 if (fd < 0) {
  perror("open: ");
  exit(1);
 }
 if (read(fd, tmpBuf, 4) != 4) {
  perror("read: ");
  exit(2);
 }
 close(fd);
 
 *h = tmpBuf[0];
 *w = tmpBuf[1];
 printf(" has %d rows and %d cols\n", *h, *w);
 
 
 snprintf(tmpBuf, 20, "/dev/vcs%d", devSurfix);
 printf("Openning console on %s \n", tmpBuf);

 fd = open(tmpBuf, O_RDONLY);
 if (fd < 0) {
  perror("open: ");
  exit(3);
 }
 
 return fd;
}

int main(int argc, char** argv) {
 FT_Library  ftLib;
 FT_Face    ftFace;

 // FreeType open font
 if ( FT_Init_FreeType(&ftLib) )
  puts("Error in FT_Init_FreeType");

 if ( FT_New_Face(ftLib, "/usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSansMono.ttf", 0, &ftFace) )
  puts("Error in FT_New_Face");

 if ( FT_Set_Char_Size( ftFace, 0, 10 * 64, 128, 128 ) )
  puts("Error in FT_Set_Char_Size");


 // open device and get info
 fbFD = open(DEV_FILE, O_RDWR);
 if (fbFD == -1) {
  perror("Open framebuffer device: " DEV_FILE " error");
  exit(1);
 }
 
 if (ioctl(fbFD, FBIOGET_FSCREENINFO, &finfo) == -1) {
  perror("ioctl FBIOGET_FSCREENINFO error");
  exit(2);
 }
 
 if (ioctl(fbFD, FBIOGET_VSCREENINFO, &vinfo) == -1) {
  perror("ioctl FBIOGET_VSCREENINFO error");
  exit(3);
 }
 
 if (vinfo.bits_per_pixel != 32) {
  puts("We only support 32 bit per pixel");
  exit(4);
 }
 
 // open memory buffer (double buffering)
 fbPixelSize = vinfo.bits_per_pixel / 8;
 fbFrameSize = vinfo.xres * vinfo.yres * fbPixelSize;
 fbBUFs[0] = fbBUF = (char*)mmap(0, fbFrameSize*2, PROT_WRITE, MAP_SHARED, fbFD, 0);
 fbBUFs[1] = fbBUF + fbFrameSize;
 fbBufNum = 0;
 unsigned char reInit = 1;
 
 
 int vcsFD, myFD;
 struct vt_stat vtstat;
 
 uint8_t width, height, y;
 ssize_t sizeIN, sizeOUT;
 char  *bufIN_1, *bufIN_2, *bufOUT, *bufTMP, charTMP;
 
 vcsFD = getConsole(DEVICE_SURFIX, &width, &height);
 myFD = open("/dev/tty0", O_RDONLY);
 
 sizeIN = width * height;
 bufIN_1 = malloc(sizeIN);
 bufIN_2 = malloc(sizeIN);
 sizeOUT = (width+1) * height;
 bufOUT = malloc(sizeOUT);
 
 while (1) {
  ioctl(myFD, VT_GETSTATE, &vtstat);
  if (vtstat.v_active == DEVICE_SURFIX) { // run only when DEVICE_SURFIX is active VT
   if (reInit == 1) {
    reInit = 0;
    memset(fbBUFs[0], 0, fbFrameSize*2);
    *bufIN_2 = '\0';
    ioctl(fbFD, _IOW('F', 0x21, __u8), &reInit); // disable FBIO_SET_MANUAL_BLIT
   }
   lseek(vcsFD, 0, SEEK_SET);
   if (read(vcsFD, bufIN_1, sizeIN) == sizeIN) {
    if ( strncmp(bufIN_1, bufIN_2, sizeIN) != 0 ) { // redraw only when changed VT output
     int renderY = 36;
     drawRectangle(16, 16, 906, 528);
     
     bufTMP = bufIN_1;
     for (y=0; y<height; y++) {
      // save first char of next line and put in its place "end of string"
      charTMP = bufTMP[width];
      bufTMP[width] = '\0';
      
      // show line
      renderText(bufTMP, ftFace, renderY);
      renderY += 20;
      
      // set bufTMP to start of next line and restore first char of next line
      bufTMP = bufTMP + width;
      *bufTMP = charTMP;
     }
     
     // swap bufIN_2 and bufIN_1
     bufTMP = bufIN_2;
     bufIN_2 = bufIN_1;
     bufIN_1 = bufTMP;
     
     switchBuffers();
    }
   }
  } else {
   reInit = 1;
  }
  usleep(100000);
 }

 FT_Done_Face(ftFace);
 FT_Done_FreeType(ftLib);
 
 // close
 munmap(fbBUF, fbFrameSize);
 close(fbFD);
 return 0;
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from FBconsole.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/multimedia/enigma2_dvb_stb/FBconsole.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-08-20 19:12:37 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).