FBclear.c

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <inttypes.h>
#include <sys/mman.h>
#include <string.h>
#include <linux/fb.h>

#define DEV_FILE "/dev/fb0"

int  fbFD;
char* fbBUF;
struct fb_var_screeninfo vinfo;
struct fb_fix_screeninfo finfo;
int  fbFrameSize, fbPixelSize;

inline void setARGB(int idx, uint8_t a, uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) {
 char* point = fbBUF + idx;
 *(point)  = b;
 *(point+1) = g;
 *(point+2) = r;
 *(point+3) = a; // 0 == transparent
}

inline void drawRectangle(int startX, int startY, int stopX, int stopY) {
 int x, y, lineOffet, pixelOffset;
 
 if (stopX > vinfo.xres || stopX == 0)
  stopX = vinfo.xres;
 if (stopY > vinfo.yres || stopY == 0)
  stopX = vinfo.yres;
 if (startX < 0)
  startX = 0;
 if (startY < 0)
  startY = 0;
 
 lineOffet = (vinfo.yoffset + startY) * finfo.line_length;
 for (y = startY; y < stopY; y++) {
  pixelOffset = lineOffet + (vinfo.xoffset + startX) * fbPixelSize;;
  for (x = startX; x < stopX; x++) {
   setARGB(pixelOffset, 150, 200, 200, 0);
   pixelOffset += fbPixelSize;
  }
  lineOffet += finfo.line_length;
 }
}

int main() {
 // open device and get info
 fbFD = open(DEV_FILE, O_RDWR);
 if (fbFD == -1) {
  perror("Open framebuffer device: " DEV_FILE " error");
  exit(1);
 }
 
 if (ioctl(fbFD, FBIOGET_FSCREENINFO, &finfo) == -1) {
  perror("ioctl FBIOGET_FSCREENINFO error");
  exit(2);
 }
 
 if (ioctl(fbFD, FBIOGET_VSCREENINFO, &vinfo) == -1) {
  perror("ioctl FBIOGET_VSCREENINFO error");
  exit(3);
 }
 
 if (vinfo.bits_per_pixel != 32) {
  puts("We only support 32 bit per pixel");
  exit(4);
 }
 
 // open memory buffer
 fbPixelSize = vinfo.bits_per_pixel / 8;
 fbFrameSize = vinfo.xres * vinfo.yres * fbPixelSize;
 fbBUF=(char*)mmap(0, fbFrameSize*2, PROT_WRITE, MAP_SHARED, fbFD, 0);
 
 // write to frame buffer
 // drawRectangle(570, 250, 800, 550);
 memset(fbBUF, 0, fbFrameSize*2);
 
 // close
 munmap(fbBUF, fbFrameSize);
 close(fbFD);
 return 0;
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from FBclear.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/multimedia/enigma2_dvb_stb/FBclear.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-08-20 19:12:28 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).