get_http_code.sh

#!/bin/bash

URL=$2

TMP_FILE=`mktemp /tmp/zabbix_curl.XXXXXX`
CODE=`curl -w '%{http_code}' -o $TMP_FILE -s "$URL"`

echo $CODE

FILE="/tmp/zabbix_curl.`echo "$URL" | tr '/:?' '___'`.html"
if [ $CODE -eq 200 ]; then
  mv $TMP_FILE ${FILE}_ok
else
  if [ -f ${FILE}_ok ]; then
    mv $TMP_FILE ${FILE}_`date +"%F_%T"`
    rm -f ${FILE}_ok
  else
    mv $TMP_FILE ${FILE}_error
  fi
fi

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from get_http_code.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/zabbix/get_http_code.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).