sysmon_server.sh

#!/bin/bash

### KONFIGURACJA ###
# sciezka do katalogu skryptu
system_dir="/var/lib/sysmon"

# wlaczenie reszty konfiguracji
source $system_dir/sysmon_server.conf

### ZMIENNE TRYBU PRACY ###
CMD=$1; shift 1
RUN_TIME=`date --utc +'%F %T UTC'`
RUN_FILE="$system_dir/run.$CMD.txt"


### FUNKCJA WYSYLAJACA ###
send_info() {
 # dodanie stopki wiadomosci
 msg="$2\n---\nSYSMON on `hostname -f`\n START: $RUN_TIME\n FINISH: `date --utc +'%F %T UTC'`"
 
 # SMTP
 addr_list=""
 for addr in $ADMIN_SMTP; do
  addr_list="$addr_list -t $addr"
 done
 if [ "$addr_list" != "" ]; then
  sendEmail -f "SysMon na $HOSTNAME <$MAIL_FROM>" $addr_list $SENDEMAIL_OPTIONS -u "$1" -m "$msg" >/dev/null 2>/dev/null
 fi

 # XMPP
 for addr in $ADMIN_XMPP; do
  echo -e "$msg" | sendxmpp -f $SENDXMPP_AUTH_FILE -s "$1 (od: SysMon na $HOSTNAME)" $addr >/dev/null 2>/dev/null
 done
}

### FUNKCJA SPRAWDZAJACA DOSTEPNOSC HOSTA ###
# $1 - host address, $2 != 0 then recheck
# modify $live $dead and $recheck
check_host_live() {
 if ping -c1 $1 > /dev/null 2> /dev/null; then
  # host zyje
  if $USE_BLOCK && grep "^$1\$" $BLOCK_FILE >/dev/null; then
   sed -i"$BLOCK_BACKUP_SURFIX" -e"/^$1\$/d" $BLOCK_FILE
   live="$live\n * $1"
  fi
 else
  # host prawdopodobnie nie zyje ... zatem
  # jezeli nie ma go w pliku blokad to
  if !($USE_BLOCK && grep "^$1\$" $BLOCK_FILE >/dev/null); then
   # rozważamy ponowną próbę
   if [ $2 != 0 ] && ($recheck || $RECHECK_ANY); then
    sleep $RECHECK_TIME
    check_host_live $1 $(( $2 - 1 ))
   # a gdy wykonaliśmy stosowną ilość prób to
   else
    # uznajemy host za martwy
    dead="$dead\n * $1"
    $USE_BLOCK && echo $1 >> $BLOCK_FILE 
    recheck=false
   fi
  fi
 fi
}

### FUNKCJA SPRAWDZAJACA DOSTEPNOSC URL ###
# $1 - url
check_http_services() {
 tmp_msg=`LANG=C wget -O /dev/null "$1" 2>&1`
 if [ $? -eq 0 ]; then
  # jezeli używamy pliku blokad a url był w nim to usuwamy
  if $USE_BLOCK_FOR_SERVICES && grep "^$1\$" $BLOCK_FILE >/dev/null; then
   sed -i"$BLOCK_BACKUP_SURFIX" -e"/^${1////\\/}\$/d" $BLOCK_FILE
   echo " * $1 is OK\\n"
  fi
 else
  if !($USE_BLOCK_FOR_SERVICES && grep "^$1\$" $BLOCK_FILE >/dev/null); then
   # generujemy info
   echo "$tmp_msg" | awk '
    $3=="ERROR" {
     $1=" * '"$1"'"
     $2="report:"
     printf("%s\\n", $0)
    }
    $4~/failed/ && '$CHECK_FOR_DEAD_SERVICES'==1 {
     printf (" * %s report: %s\\n", "'$1'", $0)
    }
   '
   # gdy używamy pliku blokad dodajemy do niego ten URL
   $USE_BLOCK_FOR_SERVICES && echo $1 >> $BLOCK_FILE
  fi
 fi

}

### FUNKCJA SPRAWDZAJACA DOSTEPNOSC USŁUGI W OPARCIU O PORT ###
# $1 - adres usługi w postaci host:port
# zarówno host jak i port mogą być określane numerycznie jak i poprzez nazwę
check_port_services() {
 if [ $CHECK_FOR_DEAD_SERVICES -eq 1 ]; then
  opt="-PN"
 else
  opt=""
 fi
 tmp_msg=$( LANG=C nmap "${1%:*}" -p "${1#*:}" --reason $opt | grep tcp | awk '
  $2 != "open" {
   printf(" * %s : port %s (%s)\\n", "'${1}'", $2 , $4)
  }
 ' )
 
 if [ "$tmp_msg" != "" ]; then
  if !($USE_BLOCK_FOR_SERVICES && grep "^$1\$" $BLOCK_FILE >/dev/null); then
   echo "$tmp_msg"
   $USE_BLOCK_FOR_SERVICES && echo $1 >> $BLOCK_FILE
  fi
 else
  if $USE_BLOCK_FOR_SERVICES && grep "^$1\$" $BLOCK_FILE >/dev/null; then
   sed -i"$BLOCK_BACKUP_SURFIX" -e"/^$1\$/d" $BLOCK_FILE
   echo " * $1 is OK\\n"
  fi
 fi
}

### FUNKCJA WYKONUJĄCA ZDALNĄ KOMĘDĘ NA HOSCIE ###
# $1 - host address, $2 - komenda
# modify $live $dead and $recheck
do_host_remote_cmd() {
 # oczekujemy że host uznawany jest za żywy
 if !($USE_BLOCK_FOR_SSH && grep "^$1\$" $BLOCK_FILE >/dev/null); then
  cnt=$RECHECK_RETRY
  while ! live=`RUN_REMOTE $1 $2 2> $ERROR_TMP_FILE`; do
  # { while ! error=`ssh $1 $2 3>&2 2>&1 1>&3`; do ... done } 2>&1
   if [ $cnt != 0 ] && ($recheck || $RECHECK_ANY); then
    sleep $RECHECK_TIME
    cnt=$(( $cnt - 1))
   else
    # host nie odpowiada na SSH
    if [ -s $ERROR_TMP_FILE ]; then
     dead="$dead\n * $1 (`cat $ERROR_TMP_FILE | tr '\n' ' '`)"
    else
     dead="$dead\n * $1"
    fi
    recheck=false
    return -1;
   fi
  done
  return 0;
 fi
 return -2;
}### ZABEZPIECZENIE PRZED ROWNOLEGLA PRACA ###
if [ -e $RUN_FILE ]; then
 . $RUN_FILE
 run_timestamp=$(( `date +%s` - $run_timestamp ))
 if [ $run_timestamp -lt 1800 ]; then
  echo "SYSMON witch $CMD is running since $run_timestamp seconds" >&2
  exit;
 fi
fi
echo "run_timestamp=\"`date +%s`\"" > $RUN_FILE

### WYKONANIE AKCJI PODANEJ W ARGUMENCIE
case "$CMD" in
 # SPRAWDZANIE CZY HOSTY ZYJA
 "ping")
  live=""; dead=""
  recheck=true
  for addr in $HOSTS $HOSTS_PING_ONLY; do
   check_host_live $addr $RECHECK_RETRY
  done
  
  msg=""; title=""
  if [ "$dead" != "" ]; then
   # udekorowanie wiadomosci
   msg="Next $SYSTEM_NAME hosts are down:\n$dead"
   if $USE_BLOCK; then
    msg="$msg\n\nFuture warning on this host NOT BE SEND"
    msg="$msg\nuntil host don't remove from list in $HOSTNAME:$BLOCK_FILE\nor host not be up"
   fi
   title="down"
  elif [ "$live" != "" ]; then
   # udekorowanie wiadomosci
   msg="$msg\n\nNext $SYSTEM_NAME hosts are up:\n$live"
   if [ "$title" = "" ]; then title="up"; else title="$title/up"; fi
  fi
  
  if [ "$msg" != "" ]; then
   # wysylanie wiadomosci
   send_info "$SYSTEM_NAME: host $title alert" "$msg"
  fi
 ;;
 
 # SPRAWDZANIE CZY DZIAŁAJĄ USŁUGI
 "services")
  msg=""
  for url in $URL_CHECK_LIST; do
   msg="$msg`check_http_services "$url"`"
  done
  
  for service in $SERVICES_CHECK_LIST; do
   msg="$msg`check_port_services "$service"`"
  done
  
  if declare -f addional_services_check > /dev/null; then
   msg="$msg`addional_services_check`"
  fi
  
  if [ "$msg" != "" ]; then
   # wysylanie wiadomosci
   send_info "$SYSTEM_NAME: services info/alert" "$msg"
  fi
 ;;
 
 # SPRAWDZANIE CZY HOSTY NIE BYLY RESETOWANE
 "uptime")
  mv -f $UPTIME_FILE.new $UPTIME_FILE.old 2>/dev/null
  :> $UPTIME_FILE
  
  live=""; dead=""; msg2=""; recheck=true
  for addr in $HOSTS; do
   live=0
   if ! do_host_remote_cmd $addr "uptime"; then
    live=`grep "^$addr" $UPTIME_FILE.old | cut -f2 -d' '`
    if [ "$live" = "" ]; then
     live=0
    fi
   fi
   # TUTAJ DZIELIMY $live NA POLA
   
   # pierwsze pole to uptime w sekundach
   echo "$addr `echo "$live" | head -n1 | awk '{printf("%s", $1)}'`" >> $UPTIME_FILE
   
   # kolejne linie to "status alert"
   live=`echo "$live" | sed -e "1d"`
   if [ "$live" != "" ]; then
    msg2="$msg2$addr:\n$live\n"
    msg2="$msg2***************************************************************\n\n"
   fi
  done

  # sortujemy, zestawiamy i porownujemy nowy wynik z poprzednim
  sort -f -k1 $UPTIME_FILE > $UPTIME_FILE.new
  msg=`join -j1 $UPTIME_FILE.new $UPTIME_FILE.old 2>/dev/null | awk '
   $2==0 {next}
   $2!=0 && $3==0 {print " * " $1 " (old uptime is 0)"; next}
   $2 < $3    {print " * " $1}
  '`
  
  if [ "$msg" != "" -o "$dead" != "" -o "$msg2" != "" ]; then
   [ "$msg" != "" ] && msg="Next $SYSTEM_NAME hosts are reboot:\n$msg\n\n"
   [ "$msg2" != "" ] && msg="${msg}Next $SYSTEM_NAME hosts are status alert:\n$msg2\n\n"
   [ "$dead" != "" ] && msg="${msg}We couldn't test next $SYSTEM_NAME host (SSH problem):\n$dead"
   send_info "$SYSTEM_NAME: host reboot/status alert" "$msg"
  fi
 ;;
 
 # SPRAWDZANIE STANU HOSTÓW (zajętość dysków, smart, logi)
 "status"|"raport")
  live=""; dead=""; recheck=true
  msg=""
  for addr in $HOSTS; do
   if do_host_remote_cmd $addr "$CMD"; then
    if [ "$live" != "" ]; then
     msg="$msg$addr:\n$live\n"
     if [ $CMD != "raport" ]; then
      msg="$msg***************************************************************\n\n"
     fi
    fi
   fi
  done
  
  if [ $CMD = "raport" ]; then
   title="raport"
   msg="$msg\nNext host are ping only:\n$HOSTS_PING_ONLY"
   msg="$msg\nNext host are in $BLOCK_FILE:\n`while read f; do echo " * $f"; done < $BLOCK_FILE`"
  else
   title="status alert"
  fi
  
  if [ "$msg" != "" -o "$dead" != "" ]; then
   [ "$msg" != "" ] && msg="Next $SYSTEM_NAME hosts are $title:\n\n$msg\n\n"
   [ "$dead" != "" ] && msg="${msg}We couldn't test next $SYSTEM_NAME host (SSH problem):\n$dead"
   send_info "$SYSTEM_NAME: hosts $title" "$msg"
  fi
 ;;
 
 # INSTALACJA / AKTUALIZACJA SYSTEMU
 # połączenia bazują na ssh użytkownika wywołującego
 # $2, $2, ... - lista hostów
 "install"|"update")
  for addr in $@; do
   echo $addr
   
   [ "$CMD" = "install" ] && echo -e "\\033[34minstaluje SYSMON na $addr\\033[0m" && ssh $addr '
    cat <<EOF > $HOME/sysmon-install.sh
#!/bin/bash
[ "`uname`" = "SunOS" ] && (/usr/sbin/useradd -c "System Monitoring script" -d "'"$system_dir"'" -m -s "/bin/bash" sysmon || echo "ADD sysmon USER ERROR at SunOS")
[ "`uname`" = "Linux" ] && (adduser --system --disabled-password --gecos "System Monitoring script" --home "'"$system_dir"'" --shell "/bin/bash" sysmon || echo "ADD sysmon USER ERROR at Linux")
mkdir -p '"$system_dir"'/.ssh/
echo "command=\"'"$system_dir"'/sysmon_client.sh\",no-port-forwarding,no-agent-forwarding,no-X11-forwarding,no-pty '"`cat $system_dir/.ssh/id_rsa.pub`"'" > '"$system_dir"'/.ssh/authorized_keys
chown -R sysmon:nogroup '"$system_dir"'
exit 0
EOF
    chmod +x $HOME/sysmon-install.sh
    if which pfexec >/dev/null; then
     pfexec $HOME/sysmon-install.sh || sudo $HOME/sysmon-install.sh
    else
     sudo $HOME/sysmon-install.sh
    fi
    rm $HOME/sysmon-install.sh
   '
   echo -e "\\033[34mkopiuje pliki SYSMONa na $addr\\033[0m"
   scp -p $system_dir/sysmon_server.* $system_dir/sysmon_client.sh $addr:
   echo -e "\\033[34mumieszczam pliki SYSMONa w $addr:$system_dir\\033[0m"
   ssh $addr 'pfexec cp -p $HOME/sysmon_* '"$system_dir"' || sudo cp -p $HOME/sysmon_* '"$system_dir"
  done
  echo "dla dzialania kontroli S.M.A.R.T oraz temperatury wymagane jest zainstalowanie odpowiednich narzedzi (hd w Solarisach, smartctl w Linuxach, ipmitool)
  oraz dodanie do /etc/sudoers odpowiednio
  sysmon ALL =NOPASSWD:/usr/bin/hd, /usr/bin/ipmitool
  sysmon ALL =NOPASSWD:/usr/sbin/smartctl, /usr/bin/ipmitool"
 ;;
 "fast-update")
  for addr in ${@-$HOSTS}; do
   echo $addr
   
   scp -p $system_dir/sysmon_server.* $system_dir/sysmon_client.sh $addr:$system_dir/
  done
 ;;
esac

# usuniecie tymczasowego pliku stanowiącego bufor błędów
rm $ERROR_TMP_FILE 2>/dev/null

# usuniecie pliku blokady uruchomienia
rm $RUN_FILE

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from sysmon_server.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/sysmon/sysmon_server.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).