sysmon_client.sh

#!/bin/bash


### KONFIGURACJA ###
# sciezka do katalogu skryptu
system_dir="/var/lib/sysmon"

# lista numerów atrybutów monitorowanych przez S.M.A.R.T
smart_attrib_list="5|10|196|197|198"

# wlaczenie reszty konfiguracji zależnej od hosta
# możliwe ustawienia:
#  not_run_smart="true" # wyłączenie testowania S.M.A.R.T
#  not_run_temp="true" # wyłączenie testowania temperatury
# możliwe jest także nadpisanie ustawień podanych powyżej
if [ -e $system_dir/sysmon_client.conf ]; then
 source $system_dir/sysmon_client.conf
fi

raport() {
 all_OK=true;
 if [ "$not_run_temp" = "true" -o ! -x /usr/bin/ipmitool ]; then
  echo " * Temperature monitoring is stopped"
  all_OK=false;
 fi
 if [ "$not_run_smart" = "true" ] || [ $UNAME = "SunOS" -a ! -x /usr/bin/hd ] || [ $UNAME = "Linux" -a ! -x /usr/sbin/smartctl ]; then
  echo " * S.M.A.R.T monitoring is stopped"
  all_OK=false;
 fi
 if $all_OK; then
  echo " * All tests is ON"
 fi
}

uptime_sek() {
 # zwracamy uptime w postaci liczby sekund
 case $UNAME in
  "SunOS")
   LANG=C uptime | tr -d ',' | nawk '
    t2s(t) {
     split(t, tmp, ":");
     if (2 in tmp) return tmp[1]*60*60+tmp[2]*60
     return tmp[1]*6
    }
    $4~/day/ {
     printf $3*60*60*24 + t2s($5);
     next
    }
    {
     printf t2s($3)
    }
   '
  ;;
  "Linux")
   cut -f1 -d' ' /proc/uptime
  ;;
 esac
}

temp() {
 if [ "$not_run_temp" = "true" -o ! -x /usr/bin/ipmitool ]; then
  return
 fi
 sudo ipmitool -I open sdr | awk '
  BEGIN {CPU=0; PLANAR=0; AMBIENT=0}
  $1=="CPU" && $3=="Temp" && $5>CPU {CPU=$5}
  $1~"cpu..dietemp" && $3>CPU {CPU=$3}
  $1=="Planar" && $2=="Temp" && $5>PLANAR {PLANAR=$5}
  $1=="Ambient" && $2~"Temp" && $4>AMBIENT {AMBIENT=$4}
  $1=="ambienttemp" && $3>AMBIENT {AMBIENT=$3}
  END {if (CPU>'${CPU_TEMP_ALERT-68}' || PLANAR>'${PLANAR_TEMP_ALERT-30}' || AMBIENT>'${AMBIENT_TEMP_ALERT-40}')
   printf("High Temp Warning (cpu=%s planar=%s ambient=%s)\n", CPU, PLANAR, AMBIENT)}
 '
}

freespace() {
 if [ "$UNAME" = "Linux" ]; then
  df_opt="-P"
 fi

 # procentowo
 # msg=$(df -h $df_opt | nawk 'BEGIN{ret=0} NR>1 && $5+0>95 {print $0; ret=10} END{exit ret}')
 
 # bezwzglednie
 msg=$(df -k $df_opt | nawk 'BEGIN{ret=0} $3+0>100000 && $4+0<100000 {print $0; ret=10} END{exit ret}')
 
 if [ $? = 10 ]; then echo "DISK FREE SPACE WARNING:"; echo "$msg"; fi
}

watch_dmesg() {
 case $UNAME in
  "SunOS")
   msg=$(dmesg | egrep "`date | nawk '{printf("(%s %2d)|(%s %2d)", $2, $3, $2, $3-1) }'`" |
    egrep '(file system full)|(WARN)|(ERR)|(CRIT)|(ALERT)|(warning)|(error)|(alert)|(critical)' |
    cut -b 17- | sort | uniq
   )
  ;;
  "Linux")
   msg=$(dmesg | tr -d '[]' |
    awk -v time="$(( `cut -f1 -d'.' /proc/uptime` - 3600*48 ))" '$1>time{$1=""; print $0}' |
    egrep '(WARN)|(ERR)|(CRIT)|(ALERT)|(warning)|(error)|(alert)|(critical)' | sort | uniq
   )
  ;;
 esac
 
 if [ "$msg" != "" ]; then
  echo "DMESG WARNINGS:"
  echo "$msg"
 fi
}

smart() {
 if [ "$not_run_smart" = "true" ]; then
  return
 fi
 
 case $UNAME in
  "SunOS")
   if [ ! -x /usr/bin/hd ]; then
    return
   fi
   
   sudo hd -r | awk '
    /^[0-9]+ c[0-9]+t[0-9]+$/ {DYSK=$2; next}
    /^ *('"$smart_attrib_list"') / {printf("%s : %s\n", DYSK, $0)}
   ' > $system_dir/smart.new
  ;;
  "Linux")
   if [ ! -x /usr/sbin/smartctl ]; then
    return
   fi
   
   for d in /dev/sd[a-d] /dev/hd[a-d]; do sudo smartctl -A $d | awk -v DYSK=`basename $d` '
    /^ *('"$smart_attrib_list"') / {printf("%s : %s\n", DYSK, $0)}
   '; done > $system_dir/smart.new
  ;;
 esac
 
 touch $system_dir/smart.old
 
 if ! diff_out=`diff $system_dir/smart.old $system_dir/smart.new`; then
  echo "S.M.A.R.T. ATTRIBUTES CHANGE TO:"
  echo "$diff_out" | grep '^>' | cut -b2-
  
  bck_file=$system_dir/smart.`date "+%FT%T"`
  mv $system_dir/smart.old $bck_file
  mv $system_dir/smart.new $system_dir/smart.old
  
  echo "old attributes save to: $bck_file"
  echo "more info about S.M.A.R.T. attributes - http://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T."
 fi
}


# ustalenie komendy
cmd=$1
if [ "$cmd" = "" ]; then
 read cmd
fi


UNAME=`uname`
export LANG=C

case $cmd in
 "uptime")
  echo "`uptime_sek`"
  temp
 ;;
 "status")
  freespace
  watch_dmesg
  smart
 ;;
 "raport")
  raport
 ;;
esac

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from sysmon_client.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/sysmon/sysmon_client.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).