smtp_talk.c

#define SOFTNAME "SMTP server by RRP"
#define MY_EMAIL_ADDRESS "alert@sms-sender"

// uruchomienie polecenia do ktorego zostanie przekazana tresc wiadomosci jako STDIN
// adres nadawcy jako $1 adres odbiorcy jako $2 
#define ACTION "/opt/smtp2sms/mail2sms.sh %s %s"

// kolejka dla nullmailer'a ... ten soft powinien chodzic jako ten sam user co nullmailer
#define QUEUE_DIR "/var/spool/nullmailer/queue/"
#define QUEUE_PUSH "/var/spool/nullmailer/trigger"

#define BUF_LINE_SIZE 255
#define BUF_DATA_SIZE 255

#define _LEN_(s)  ((sizeof(s) - 1) / sizeof(char))
#define _LOG_ stderr

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>

#include <string.h>
#include <ctype.h>

#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>

#include <time.h>

#include "error_reporting.h"
//#include "timeout_exec.h"

void copy_and_clear(char * out, char * in, int len) {
 char *tmp;

 tmp = in;
 while (isspace(tmp[0])) tmp++;

 strncpy(out, tmp, len);

 tmp = strpbrk(out, "\r\n");
 if (tmp) {
  *tmp='\0';
 }
}

char* clear_email(char* in) {
 int len;
 
 len = strlen(in);
 if (in[len-1] == '>')
  in[len-1] = 0;
 
 if (in[0] == '<')
  return in+1;
 
 return in;
}

int read_line(int fd, char *buf, int len) {
 int i, ret;
 
 len = len-1;
 for (i=0; i<len; i++) {
  ret = read(fd, buf+i, 1);
  if (ret < 1) {
   buf[i] = 0;
   return i;
  }
  if (buf[i] == '\n') {
   if (buf[i-1] == '\r') {
    buf[i-1]='\n';
    buf[i] = 0;
    return i;
   }
   buf[++i] = 0;
   return i;
  }
 }
 
 buf[len] = 0;
 return len;
}

int smtp_talk(int sh2, char *hostname, struct sockaddr *ipfrom) {
 char time_str[64];
 char buf[BUF_LINE_SIZE];
 char ip[42], hello[BUF_DATA_SIZE], from[BUF_DATA_SIZE], to[BUF_DATA_SIZE];
 char *from2, *to2;
 
 FILE *cmd_pipe = NULL, *queue = NULL;
 int queue_d = -1;
 int state = 0;
 int msq_num = 0;
 pid_t pid;
 int ret, len;

 pid=getpid();
 
#ifndef IPv4ONLY
 if ( ! inet_ntop(AF_INET6, &(((struct sockaddr_in6*)ipfrom)->sin6_addr), ip, 42) )
#else
 if ( ! inet_ntop(AF_INET, &(((struct sockaddr_in*)ipfrom)->sin_addr), ip, 42) )
#endif
  strcpy(ip, "????");
 
 time_t time_unix = time(0);
 struct tm time_info;
 gmtime_r( &time_unix, &time_info);
 strftime(time_str, 64, "%F %T", &time_info);
 LOG_PRINT_INFO("[%d] connection from: %s at %s", pid, ip, time_str);
 
 strftime(time_str, 64, "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z", &time_info);
 len = snprintf(buf, BUF_LINE_SIZE, "220 %s %s %s\r\n", hostname, SOFTNAME, time_str);
 write(sh2, buf, len);
 
 struct timeval net_timeout;
 fd_set net_fd_set;
 
 while( 1 ) {
  net_timeout.tv_sec = 60;
  net_timeout.tv_usec = 0;
  
  FD_ZERO(&net_fd_set);
  FD_SET(sh2, &net_fd_set);
  
  ret = select(sh2+1, &net_fd_set, NULL, NULL, &net_timeout);
  if (ret > 0) {
   if ( read_line(sh2, buf, BUF_LINE_SIZE) == 0 ) {
    break;
   }
  } else {
   break;
  }
  
  /// transmited data
  if (state == 4) {
   if (buf[0]=='.' && (buf[1]=='\r' || buf[1]=='\n')) {
    state = 0;
#ifdef ACTION
    if (cmd_pipe) {
     int tmp;
     if ( (tmp = pclose(cmd_pipe)) )
      LOG_PRINT_WARN("[%d.%d] delivered to command ERROR (%d)", pid, msq_num, tmp);
     else
      LOG_PRINT_INFO("[%d.%d] delivered to command OK", pid, msq_num);
     cmd_pipe = NULL;
    }
#endif
#ifdef QUEUE_DIR
    if (queue) {
     int tmp;
     if ( (tmp = fclose(queue)) )
      LOG_PRINT_WARN("[%d.%d] delivered to queue ERROR (%d)", pid, msq_num, tmp);
     else
      LOG_PRINT_INFO("[%d.%d] delivered to queue OK", pid, msq_num);
     queue = NULL;
     queue_d = -1;
# ifdef QUEUE_PUSH
     queue_d = open(QUEUE_PUSH, O_WRONLY | O_NONBLOCK);
     write(queue_d, " ", 1);
     close(queue_d);
     queue_d = -1;
//     wait_for_timeouted_child_exec(2, 0, "exec echo > /var/spool/nullmailer/trigger");
# endif
    }
#endif
    LOG_PRINT_INFO("[%d.%d] end mail", pid, msq_num);
    write(sh2, "250 OK\r\n", _LEN_("250 OK\r\n"));
    msq_num ++;
   } else {
    if (cmd_pipe)
     fputs(buf, cmd_pipe);
    if (queue)
     fputs(buf, queue);
    continue;
   }
  
  /// start data
  } else if ( strncasecmp(buf, "DATA", _LEN_("DATA")) == 0 ) {
   if (state != 3) {
    write(sh2, "503 valid RCPT command must precede DATA\r\n",
     _LEN_("503 valid RCPT command must precede DATA\r\n"));
   } else {
    from2 = clear_email(from);
    to2 = clear_email(to);
#ifdef ACTION
    char cmd[BUF_DATA_SIZE*2 + _LEN_(ACTION) + 2];
    sprintf(cmd, ACTION, from2, to2);
    cmd_pipe = popen( cmd, "w" );
#endif
#ifdef QUEUE_DIR
    if ( strcmp(to2, MY_EMAIL_ADDRESS) != 0 ) {
     strncpy(buf, QUEUE_DIR "/XXXXXX", BUF_LINE_SIZE);
     queue_d = mkstemp(buf);
     if (queue_d < 0) {
      write(sh2, "451 Requested action delayed – Local problem\r\n",
       _LEN_("451 Requested action delayed – Local problem\r\n"));
      continue;
     }
     queue = fdopen(queue_d, "w+");
     if (!queue) {
      write(sh2, "451 Requested action delayed – Local problem\r\n",
       _LEN_("451 Requested action delayed – Local problem\r\n"));
      continue;
     }
     
     
     fprintf(queue, "%s\n%s\n\n", from2, to2);
 
     // "Received:" header
     fprintf(queue, "Received: from [%s] (helo=%s)\n", ip, hello);
     fprintf(queue, "\tby %s with %s\n", hostname, SOFTNAME);
     fprintf(queue, "\t(envelope-from <%s>)\n", from2);
     fprintf(queue, "\tfor %s; %s\n", to2, time_str);
    }
#endif
    write(sh2, "354 Enter message, ending with \".\" on a line by itself\r\n",
     _LEN_("354 Enter message, ending with \".\" on a line by itself\r\n"));
    state = 4;
   }
  
  /// helo
  } else if ( strncasecmp(buf, "HELO", _LEN_("HELO")) == 0 || strncasecmp(buf, "EHLO", _LEN_("EHLO")) == 0 ) {
   copy_and_clear(hello, buf + _LEN_("HELO") + 1, BUF_DATA_SIZE);
   LOG_PRINT_INFO("[%d.%d] hello: %s", pid, msq_num, hello);
   len = snprintf(buf, BUF_LINE_SIZE, "250 %s Hello %s, pleased to meet you\r\n", hostname, hello);
   write(sh2, buf, len);
   state = 1;
  
  /// mail form:
  } else if ( strncasecmp(buf, "MAIL FROM:", _LEN_("MAIL FROM:")) == 0 ) {
   copy_and_clear(from, buf + _LEN_("MAIL FROM:"), BUF_DATA_SIZE);
   LOG_PRINT_INFO("[%d.%d] mail from: %s", pid, msq_num, from);
   write(sh2, "250 OK\r\n", _LEN_("250 OK\r\n"));
   state = 2;
  
  /// rcpt to:
  } else if ( strncasecmp(buf, "RCPT TO:", _LEN_("RCPT TO:")) == 0 ) {
   if (state == 3) {
    write(sh2, "451 Deferred - please try this recipient again later\r\n",
       _LEN_("451 Deferred - please try this recipient again later\r\n"));
   } else if (state < 2) {
    write(sh2, "503 sender not yet given\r\n", _LEN_("503 sender not yet given\r\n"));
   } else {
    copy_and_clear(to, buf + _LEN_("RCPT TO:"), BUF_DATA_SIZE);
    LOG_PRINT_INFO("[%d.%d] mail to: %s", pid, msq_num, to);
    write(sh2, "250 OK\r\n", _LEN_("250 OK\r\n"));
    state = 3;
   }
  
  /// quit
  } else if ( strncasecmp(buf, "QUIT", _LEN_("QUIT")) == 0 ) {
   len = snprintf(buf, BUF_LINE_SIZE, "221 %s closing connection\r\n", hostname);
   write(sh2, buf, len);
   break;
  
  /// reset
  } else if ( strncasecmp(buf, "RSET", _LEN_("RSET")) == 0 ) {
   to[0]=0;
   from[0]=0;
   LOG_PRINT_INFO("[%d.%d] reset", pid, msq_num);
   write(sh2, "250 OK\r\n", _LEN_("250 OK\r\n"));
   state = 0;
  
  } else {
   write(sh2, "500 unrecognized command\r\n",
    _LEN_("500 unrecognized command\r\n"));
  }
 }
 
 if (ret == 0) {
  LOG_PRINT_WARN("[%d.%d] timeout", pid, msq_num);
  len = snprintf(buf, BUF_LINE_SIZE, "421 %s SMTP command timeout - closing connection\r\n", hostname);
  write(sh2, buf, len);
 }
 
 close(sh2);
 return 0;
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from smtp_talk.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/smtp2sms/smtp_talk.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).