smtp_listener.c

// port na którym słuchamy, UID z jakim pracujemy po jego otworzeniu oraz długość kolejki
#define PORT 25
#define WORK_AS_UID 8
#define QUERY_SIZE 3

#include <sys/socket.h>
#include <netinet/ip.h>

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>

#include <signal.h>
#include <sys/wait.h>

#include "error_reporting.h"
#include "smtp_talk.h"

int sh;

void end_of_main(int sig) {
 close(sh);
 closelog();
 exit(0);
}

int main(int argv, char *args[]) {
 openlog("smtp_listener", LOG_PID, LOG_DAEMON);
 
 // gniazdo ...
#ifndef IPv4ONLY
 sh = socket(PF_INET6, SOCK_STREAM, 0);
#else
 sh = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
#endif
 if (sh<0) {
  LOG_PRINT_CRIT("socket: %m");
  exit(EXIT_FAILURE);
 }
 
 // funkcja wykonywana po zakonczeniu potomka - unikamy zoombie
 signal(SIGCHLD, SIG_IGN);

 // funkcja wykonywana po Ctrl+C i kill ... unikamy blokowania portu
 signal(SIGTERM, &end_of_main);
 signal(SIGINT, &end_of_main);

 // ustawiamy REUSEADDR na sockecie
 int tmp = 1;
 setsockopt(sh, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &tmp, sizeof(tmp));

 // utworzenie struktury opisującej adres
#ifndef IPv4ONLY
 struct sockaddr_in6 serwer;
 serwer.sin6_family=AF_INET6;
 serwer.sin6_port=htons(PORT);
 serwer.sin6_addr=in6addr_any;

 if (bind(sh, (struct sockaddr *) &serwer, sizeof(struct sockaddr_in6)) < 0) {
#else
 struct sockaddr_in serwer;
 serwer.sin_family=AF_INET;
 serwer.sin_port=htons(PORT);
  // host to network short (porzadek bajtow) ... sa tez dla long i odwrotne ...
 serwer.sin_addr.s_addr=INADDR_ANY;
  // INADDR_ANY oznacza że nasłuchujemy na każdym adresie IP danego hosta
  // (zamiast tego można określić konkretny adres)

 // przypisanie adresu ...
 if (bind(sh, (struct sockaddr *) &serwer, sizeof(struct sockaddr_in)) < 0) {
#endif
  LOG_PRINT_CRIT("bind: %m");
  exit(EXIT_FAILURE);
 }

 // zmiana UIDu
#ifdef WORK_AS_UID
  if (setuid(WORK_AS_UID) < 0) {
  LOG_PRINT_CRIT("Can't drop root privileges: %m");
  close(sh);
  exit(EXIT_FAILURE);
 }
#endif

 // nazwa hosta sie nam przyda ...
 char hostname[64];
 gethostname(hostname, 64);
 
 while(1) {
  // otwarcie portu do nasluchiwania
  if (listen(sh, QUERY_SIZE) < 0) {
   LOG_PRINT_CRIT("listen: %m");
   exit(EXIT_FAILURE);
  }
  
  // odebranie połączenia
#ifndef IPv4ONLY
  struct sockaddr_in6 from;
  socklen_t fromlen=sizeof(struct sockaddr_in6);
#else
  struct sockaddr_in from;
  socklen_t fromlen=sizeof(struct sockaddr_in);
#endif
  int sh2 = accept(sh, (struct sockaddr *) &from, &fromlen);
  
  switch (fork()) {
   case -1: // funkcja zwróciła -1 co oznacza błąd
    LOG_PRINT_ERROR("Error in fork");
    break;
   
   case 0: // funkcja zwróciła zero co oznacza że jesteśmy w procesie potomnym
    close(sh);
    return smtp_talk(sh2, hostname, (struct sockaddr *) &from);
    
   default: // funkcja zwróciła coś innego od 0 i -1 oznacza to że jestesmy w pocesie macierzystym
    close(sh2);
  }
 }

 // zamkniecie gniazda
 close(sh);
 closelog();
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from smtp_listener.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/smtp2sms/smtp_listener.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).