sms_queued.c

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <fcntl.h>
#include <termios.h>
#include <sqlite3.h>

#include "error_reporting.h"

#define DATABESE_FILE "/tmp/sms_spool.db"
#define TTY_DEVICE "/dev/ttyS1"
#define MAX_RETRY_IF_ERROR 4
#define RESTART_MODEM_AFTER_RETRY 2
#define RESTART_MODEM_CMD "/bin/gsmoff; sleep 2; /bin/gsmon; sleep 2"
#define MODEM_TIMEOUT 3
#define MAX_ERROR_DROP 6

int write_to_modem(int tty_fd, const char *txt, const char *expected_return, int sleep_time) {
 char buf[100];
 int ret, len;
 struct timeval timeout;
 fd_set modem_fd_set;
 
 timeout.tv_sec = 3;
 timeout.tv_usec = 0;
 
 FD_ZERO(&modem_fd_set);
 FD_SET(tty_fd, &modem_fd_set);
 
 len=strlen(txt);
 ret = write(tty_fd, txt, len);
 if (ret != len) {
  LOG_PRINT_WARN("Error write data to modem: %m");
  return -1;
 }
 
 sleep(sleep_time);

 ret = select(tty_fd+1, &modem_fd_set, NULL, NULL, &timeout);
 if (ret > 0) {
  ret = read(tty_fd, buf, 100);
  if (ret < 1) {
   LOG_PRINT_WARN("Error read data from modem - read: %m");
   return -2;
  } else {
   buf[ret-1] = 0;
   LOG_PRINT_INFO(">> %s", buf);
   if (expected_return != NULL && strstr(buf, expected_return) == 0)
    return -4;
   else
    return 0;
  }
 } else if (ret == 0) {
  LOG_PRINT_WARN("Timeout on write to modem");
  return -1;
 } else {
  LOG_PRINT_WARN("Error read data from modem - select: %m");
  return -3;
 }
}

int init_tty() {
 int tty_dev;
 struct termios term;
 
 tty_dev = open (TTY_DEVICE, O_RDWR);
 if (tty_dev < 0) {
  LOG_PRINT_WARN("Opening serial port: %m");
 } else {
  tcgetattr (tty_dev, &term);
  term.c_iflag = IGNBRK | IGNPAR;
  term.c_oflag = term.c_lflag = term.c_line = 0;
  term.c_cflag = CS8 | CREAD | CLOCAL | HUPCL | B115200;
  tcsetattr (tty_dev, TCSAFLUSH, &term);
 }
 
 return tty_dev;
}

int init_modem(int argc, char **argv) {
#ifdef RESTART_MODEM_CMD
 system(RESTART_MODEM_CMD);
#endif
 
 int tty_fd = init_tty();
 if (tty_fd < 0)
  return tty_fd;
 
 if (argc == 2){
  char buf[20];
  snprintf(buf, 20, "at+cpin=%s\r", argv[1]);
  if (write_to_modem(tty_fd, buf, "OK", 2) < 0) {
   LOG_PRINT_WARN("Error sending PIN to modem");
   return -1;
  }
 }
 
 return tty_fd;
}

int send_sms(int tty_fd, const char *to, const char *msg) {
 int ret;
 char buf[100];
 ret = write_to_modem(tty_fd, "ATV1Q0E1\r", "OK", 2);
 if (ret != 0) return ret;
 ret = write_to_modem(tty_fd, "AT+CSCA=\"+48501200777\"\r", "OK", 2);
 if (ret != 0) return ret;
 ret = write_to_modem(tty_fd, "AT+CMGF=1\r", "OK", 2);
 if (ret != 0) return ret;
 
 snprintf(buf, 100, "AT+CMGS=\"+%s\"\r", to);
 ret = write_to_modem(tty_fd, buf, ">", 2);
 if (ret != 0) return ret;
 
 snprintf(buf, 100, "%.97s%c", msg, 0x1a);
 ret = write_to_modem(tty_fd, buf, "OK", 10);
 return ret;
}

int main(int argc, char **argv) {
 openlog("sms_queued", LOG_PID, LOG_DAEMON);
 
 // initialize modem
 int tty_fd = init_modem(argc, argv);
 if (tty_fd < 0) {
  LOG_PRINT_CRIT("Init modem ERROR");
  exit(EXIT_FAILURE);
 }
 
 // database exists ?
 FILE *db_file;
 char init_required = 0;
 db_file=fopen(DATABESE_FILE, "r");
 if (db_file != NULL)
  fclose(db_file);
 else
  init_required = 1;
 
 // open or create database
 sqlite3 *db;
 if ( sqlite3_open(DATABESE_FILE, &db) ) {
  LOG_PRINT_CRIT("Can't open database: %s", sqlite3_errmsg(db));
  sqlite3_close(db);
  exit(EXIT_FAILURE);
 }
 
 // creating table for queue
 char *ErrMsg = NULL;
 if (init_required == 1) {
  LOG_PRINT_INFO("Initialize database: %s", DATABESE_FILE);
  if ( sqlite3_exec(db, "CREATE TABLE queue (id INTEGER PRIMARY KEY, time INT, pri INT, tel INT, msg TEX);",
   NULL, NULL, &ErrMsg) != SQLITE_OK ) {
   LOG_PRINT_CRIT("Initialize database - SQL error: %s", ErrMsg);
   sqlite3_free(ErrMsg);
   sqlite3_close(db);
   exit(EXIT_FAILURE);
  }
 }
 
 // message queue loop
 int drop_cnt = 0, retry_cnt = 0, last_id = -1, ret_code = 0;
 while (1) {
  sqlite3_stmt *stmt;
  int ret;
  
  // getting message to send
  if ( ( ret = sqlite3_prepare_v2(db, "SELECT id, time, pri, tel, msg FROM queue ORDER BY pri,time LIMIT 1;", -1,
   &stmt, NULL) ) != SQLITE_OK ) {
   LOG_PRINT_ERROR("Getting SMS from queue ERROR - sqlite3_prepare_v2() exit with code %d", ret);
   sqlite3_finalize(stmt);
   continue;
  }
  while ( ( ret = sqlite3_step(stmt) ) == SQLITE_BUSY ) {
   LOG_PRINT_WARN("Waiting for getting SMS from queue");
   usleep( 1000 );
  }
  
  int id = -3, time = 0, pri = 0;
  const char *text_tmp = NULL;
  char phone_number[16], message[100];
  if ( ret == SQLITE_ROW ) {
   id  = sqlite3_column_int(stmt, 0);
   time = sqlite3_column_int(stmt, 1);
   pri = sqlite3_column_int(stmt, 2);
   
   text_tmp = (const char*)sqlite3_column_text(stmt, 3);
   strncpy(phone_number, text_tmp, 16);
   text_tmp = (const char*)sqlite3_column_text(stmt, 4);
   strncpy(message, text_tmp, 100);
  } else if ( ret == SQLITE_DONE ) {
   id = -1;
   usleep( 200000 );
  } else {
   id = -2;
   LOG_PRINT_ERROR("Getting SMS from queue ERROR - sqlite3_step() exit with code %d", ret);
  }
  
  if ( ( ret = sqlite3_finalize(stmt) ) != SQLITE_OK ) {
   LOG_PRINT_ERROR("Getting SMS from queue ERROR - sqlite3_finalize() exit with code %d", ret);
   continue;
  }
  
  if (id < 0)
   continue;
  
  // sending SMS
  if (last_id != id) {
   last_id = id;
   retry_cnt=0;
  }
  LOG_PRINT_INFO("=== SEND SMS (retry %d): id=%d time=%d pri=%d tel=+%s msg=%s ===",
          retry_cnt, id, time, pri, phone_number, message);
  ret = send_sms(tty_fd, phone_number, message);
  if (ret == 0) {
   LOG_PRINT_INFO("DONE! (id=%d)", id);
   retry_cnt=0;
   drop_cnt=0;
  } else {
   LOG_PRINT_INFO("ERROR! (id=%d, code=%d)", id, ret);
   
   if (retry_cnt < MAX_RETRY_IF_ERROR) {
    if (retry_cnt == RESTART_MODEM_AFTER_RETRY) {
     LOG_PRINT_ERROR("RESTARTING MODEM");
     close(tty_fd);
     
     tty_fd = init_modem(argc, argv);
     if (tty_fd < 0) {
      LOG_PRINT_CRIT("Reinit modem ERROR");
      exit(EXIT_FAILURE);
     }
    }
    sleep(1);
    retry_cnt++;
    continue;
   } else {
    LOG_PRINT_CRIT("MAX_RETRY_IF_ERROR exceeded - droping this message and sleep for 60s");
    sleep(60);
    drop_cnt++;
    retry_cnt=0;
   }
  }
  
  if (drop_cnt > MAX_ERROR_DROP) {
   LOG_PRINT_CRIT("MAX_ERROR_DROP exceeded - exit");
   ret_code = -1;
   break;
  }
  
  // remove SMS from queue
  if ( ( ret = sqlite3_prepare_v2(db, "DELETE FROM queue WHERE id = ?1;", -1, &stmt, NULL) ) != SQLITE_OK ) {
   LOG_PRINT_WARN("Deleting SMS from queue ERROR - sqlite3_prepare_v2() exit with code %d", ret);
   sqlite3_finalize(stmt);
   continue;
  }
  if ( ( ret = sqlite3_bind_int(stmt, 1, id) ) != SQLITE_OK ) {
   LOG_PRINT_WARN("Deleting SMS from queue ERROR - sqlite3_bind_int() exit with code %d", ret);
   sqlite3_finalize(stmt);
   continue;
  }
  while ( ( ret = sqlite3_step(stmt) ) == SQLITE_BUSY ) {
   LOG_PRINT_WARN("Waiting for delete SMS (id=%s) from queue", argv[0]);
   usleep( 1000 );
  }
  if ( ret != SQLITE_DONE ) {
   LOG_PRINT_WARN("Can't delete SMS (id=%s) from queue - sqlite3_step() exit with code %d", argv[0], ret);
   sqlite3_finalize(stmt);
   continue;
  }
  if ( sqlite3_finalize(stmt) ) {
   LOG_PRINT_WARN("Deleting SMS from queue ERROR - sqlite3_step() exit with code %d", ret);
   continue;
  }
 }
 
 // clean up
 sqlite3_close(db);
 close(tty_fd);
 closelog();
 return ret_code;
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from sms_queued.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/smtp2sms/sms_queued.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).