sms_queue_add.c

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <fcntl.h>
#include <termios.h>
#include <sqlite3.h>

#define NO_USE_SYSLOG
#include "error_reporting.h"

#define DATABESE_FILE "/tmp/sms_spool.db"

int main(int argc, char **argv) {
  if (argc != 4) {
   LOG_PRINT_CRIT("USAGE: %s PRIORITY PHONE MESSAGE", argv[0]);
   exit(-1);
  }
 
 // open or create database
 sqlite3 *db;
 if ( sqlite3_open(DATABESE_FILE, &db) ) {
  LOG_PRINT_CRIT("Can't open database: %s", sqlite3_errmsg(db));
  sqlite3_close(db);
  exit(-1);
 }
 
 char buf[255];
 snprintf(buf, 255, "INSERT INTO queue (time, pri, tel, msg) VALUES (%d, %s, %s, '%s');",
  (int)time(NULL), argv[1], argv[2], argv[3]);
 
 // putting SMS to queue
 sqlite3_stmt *stmt;
 int ret;
 if ( ( ret = sqlite3_prepare_v2(db, buf, -1, &stmt, NULL) ) != SQLITE_OK ) {
  LOG_PRINT_CRIT("Can't add SMS to queue - sqlite3_prepare_v2() exit with code %d", ret);
  sqlite3_close(db);
  exit(-1);
 }
 
 while ( ( ret = sqlite3_step(stmt) ) == SQLITE_BUSY ) {
  LOG_PRINT_WARN("Waiting for delete SMS from queue");
  usleep( 1000 );
 }
 if ( ret != SQLITE_DONE ) {
  LOG_PRINT_CRIT("Can't add SMS to queue - sqlite3_step() exit with code %d", ret);
  sqlite3_close(db);
  exit(-1);
 }
 
 if ( sqlite3_finalize(stmt) ) {
  LOG_PRINT_CRIT("Adding SMS to queue ERROR - sqlite3_step() exit with code %d", ret);
  sqlite3_close(db);
  exit(-1);
 }
 
 // clean up
 sqlite3_close(db);
 return 0;
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from sms_queue_add.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/smtp2sms/sms_queue_add.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).