mail2sms.sh

#!/bin/sh

/usr/bin/gawk -F': *' -v from_email=$1 -v to_email=$2 '
 function send_sms(sms_priority, sms_number, sms_message) {
  cmd = sprintf("/opt/smtp2sms/sms_queue_add %s %d \"%s\"", sms_priority, sms_number, sms_message)
  printf("RUN: %s\n", cmd);
  system(cmd)
 }
 
 BEGIN {
  MAIL_ENTRY_HEAD = 0
  MAIL_ENTRY_BODY = 1
  MAIL_ENTRY_END = -1
  
  mail_entry = MAIL_ENTRY_HEAD
  
  MESSAGE_TYPE_UNKNOW = 0
  MESSAGE_TYPE_GENERIC = 1
  MESSAGE_TYPE_BMS = 2
  MESSAGE_TYPE_ZABBIX = 3
  
  message_type = MESSAGE_TYPE_UNKNOW
  
  message = ""
  priority = ""
  phone = ""
 }
 
 mail_entry == MAIL_ENTRY_END {
  next;
 }
 
 
 #           #
 # PARSE MAIL HEADER #
 #           #
 
 mail_entry == MAIL_ENTRY_HEAD && $1 == "X-SMS-Number" {
  phone = $2;
 }
 
 mail_entry == MAIL_ENTRY_HEAD && $1 == "X-SMS-Priority" {
  priority = $2;
 }
 
 mail_entry == MAIL_ENTRY_HEAD && $1 == "Subject" {
  header_subject = $2
  if ($2 ~ "Alarm z BMS")
   message_type = MESSAGE_TYPE_BMS;
 }
 
 mail_entry == MAIL_ENTRY_HEAD && $1 == "From" {
  header_from = $2
  if ($2 ~ "zabbix@icm.edu.pl")
   message_type = MESSAGE_TYPE_ZABBIX;
 }
 
 mail_entry == MAIL_ENTRY_HEAD {
  # check for end of headers
  if ($0 ~ /^\r*$/) {
   mail_entry = MAIL_ENTRY_BODY;
   if (message_type == MESSAGE_TYPE_UNKNOW && phone != "" && priority != "")
    message_type = MESSAGE_TYPE_GENERIC
  }
  # do not parse body if in header
  next;
 }
 
 
 #           #
 #  PARSE MAIL BODY  #
 #           #
 
 message_type == MESSAGE_TYPE_GENERIC {
  message = $0
 }
 
 message_type == MESSAGE_TYPE_BMS && $1 == "Site number" {
  gsub("^.*Priority", "", $2)
  gsub("\r*$", "", $2)
  priority = $2
 }
 message_type == MESSAGE_TYPE_BMS && $1 ~ "Alarm block description" {
  gsub("^ *", "", $2)
  gsub("\r*$", "", $2)
  message = $2
 }
 
 message_type == MESSAGE_TYPE_ZABBIX && $1 ~ "Problem$" {
  msg1 = $2
 }
 message_type == MESSAGE_TYPE_ZABBIX && $1 ~ "Problem status$" {
  message = sprintf("%s: %s", msg1, $2)
 }
 
 
 #           #
 # PUT SMS TO QUEUE  #
 #           #
 
 phone != "" && message != "" && priority != "" {
  # wiadomosci na wskazany numer
  send_sms(priority, phone, message);
  mail_entry = MAIL_ENTRY_END;
  next
 }
 
 message != "" && priority != "" && message_type == MESSAGE_TYPE_BMS {
  # wiadomosci z systemu BMS - adresaci ustalani w oparciu o priorytet
  if (priority < 40 && priority != 6) {
   send_sms(priority, 12345, message);
   send_sms(priority, 22345, message);
   send_sms(priority, 32345, message);
   mail_entry = MAIL_ENTRY_END;
  } else if (priority == 99) {
   message = sprintf("TRAFO: %s", message)
   send_sms(40, 45678, message);
   mail_entry = MAIL_ENTRY_END;
  }
 }
 END {printf ("END %s - %s - %s\n", priority, phone, message);}
' | logger -p local0.info -t mail2sms

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from mail2sms.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/smtp2sms/mail2sms.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).