install_and_run.sh

#!/bin/sh

exec 1>/var/log/smtp2sms.log
exec 2>&1

BASEDIR='/mnt/nand'

#
# prepare system
#
chmod a+x /usr/bin/gawk

if ! grep "^mail:x:8" /etc/passwd > /dev/null; then
  echo "mail:x:8:99:Mail2SMS system:/tmp:/bin/sh" >> /etc/passwd
fi

ln -s $BASEDIR/smtp2sms /opt/

#
# run nullmailer
#
mkdir -p '/usr/lib/nullmailer/'
ln -s /opt/smtp2sms/nullmailer/lib/* '/usr/lib/nullmailer/'
ln -s /opt/smtp2sms/nullmailer/bin/* '/usr/bin/'
ln -s '/opt/smtp2sms/nullmailer/lib/libstdc++.so.6.0.8'  '/usr/lib/libstdc++.so.6'
mkdir /etc/nullmailer
echo "192.168.119.13" > /etc/nullmailer/remotes

mkdir -p /var/spool/nullmailer/queue
mkfifo /var/spool/nullmailer/trigger

chown -R mail /var/spool/nullmailer

su mail -c "exec /opt/smtp2sms/nullmailer/bin/nullmailer-send" 2>&1 | logger -t nullmailer &

#
# run smtp_listener
#
touch /var/log/mail2sms.log
chown mail /var/log/mail2sms.log
/opt/smtp2sms/smtp_listener &

#
# run SMS QUEUE
#
chown mail /dev/ttyS1
chmod a+w /tmp/
#su mail -c "exec /opt/smtp2sms/sms_queued 8459" &
su mail -c "exec /opt/smtp2sms/sms_queued" &

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from install_and_run.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/smtp2sms/install_and_run.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).