services_checker.sh

# testowany host
HOST=dragon.icm.edu.pl

# sprawdzana domena i typ rekordu
DNS_NAME=opcode.eu.org
DNS_TYPE=MX

# sprawdzane porty usług publicznych
PUB_PORTS=25,80,5060,5269
PUB_PORTS=25,80

# sprawdzane porty usług prywatnych
PRIV_PORTS=22,465,993,5222
PRIV_PORTS=22,465,993


LOCK_FILE=/tmp/$USER.hostchecker.state

[ -f $LOCK_FILE ] && read LEVEL RUN PID < $LOCK_FILE

if [ "$LEVEL" = "" ]; then
 LEVEL=0
 RUN=0
elif [ $LEVEL -eq 999 ]; then
 RUN=$(( $RUN + 1 ))
 if [ $RUN -gt 5 ]; then
  echo "$0 work too long !!!"
  kill -9 $PID
  LEVEL=0
 else
  echo "999 $RUN $PID" > $LOCK_FILE
  exit
 fi
else
 LEVEL=$(( $LEVEL + 1 ))
 if [ $LEVEL -gt 7 ]; then
  LEVEL=0
 fi
fi

echo "0 $RUN $$" > $LOCK_FILEcase $(( $LEVEL % 4 )) in
 0)
  DNS_OPT="-6 +notcp"
  NMAP_OPT="-6"
  ;;
 1)
  DNS_OPT="-4 +notcp"
  NMAP_OPT=""
  ;;
 2)
  DNS_OPT="-6 +tcp"
  NMAP_OPT="-6"
  ;;
 3)
  DNS_OPT="-4 +tcp"
  NMAP_OPT=""
  ;;
esac

# check DNS
if ! dig @$HOST $DNS_OPT +tries=0 +retry=0 +time=1 $DNS_NAME $DNS_TYPE | grep -v '^;' | grep $DNS_TYPE > /dev/null; then
 echo "DNS check faild for HOST=$HOST DNS_NAME=$DNS_NAME DNS_TYP=$DNS_TYP"
fi

# check PORTS
nmap $NMAP_OPT -sT -p $PUB_PORTS -oN - $HOST | egrep '^[0-9]*/(tcp|udp)' | grep -v open

if [ $LEVEL -lt 2 ]; then
 nmap $NMAP_OPT -sT -p $PRIV_PORTS -oN - $HOST | egrep '^[0-9]*/(tcp|udp)' | grep -v open
fi

echo "$LEVEL $RUN $$" > $LOCK_FILE

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from services_checker.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/services_checker.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).