ps_on_npe.sh

#!/bin/bash

# skrypt służy kontrolowaniu działania procesów (związanych z prezentowanymi na strone systemami
# odczytu modbus'a, wysyłania smsm-ów oraz monitoringu DI) na komputerze przemysłowym NPE 

run_remote_cmd_via_telnet() {
 HOST="$1"
 USER="$2"
 PASSWORD="$3"
 CMD="$4"

expect -f - << EOF
set timeout $timeout
spawn telnet $HOST
expect {
    "Unknown host" exit
    "login: "
}
send "$USER\r"
expect "assword: "
send "$PASSWORD\r"
expect "$ "
send "$CMD\r"
expect "$ "
send "exit\r"
expect "closed by foreign host.\r"
EOF
}

check_process() {
 echo -n "$1 ... "
 if echo "$PROCESS_LIST" | grep "$2" > /dev/null 2> /dev/null; then
  echo "RUNNING"
 else
  echo "FAILED"
 fi
}

PROCESS_LIST=`run_remote_cmd_via_telnet 192.168.119.200 user user ps`

check_process "modbus_reader" "/opt/modbus/modbus_reader"
check_process "modbus monitor" "/opt/modbus/monitor_modbus.sh"
check_process "di monitor" "/opt/di/monitor_di.sh"

check_process "smtp_listener" "mail[\t ]*/opt/smtp2sms/smtp_listener"
check_process "nullmailer" "mail[\t ]*/opt/smtp2sms/nullmailer/bin/nullmailer-send"
check_process "sms_queued" "/opt/smtp2sms/sms_queued"

#check_process "sms_queue_add" "/opt/smtp2sms/sms_queue_add"

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from ps_on_npe.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/ps_on_npe.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).