1wire_temperatura-zabbix.c

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sqlite3.h>

// sqlite3 /tmp/onewire.db 'CREATE TABLE ds18b20 (A INT, B INT, C INT, D INT, E INT, F INT, G INT, H INT, host TEXT, item TEXT);'
// sqlite3 /tmp/onewire.db 'INSERT INTO ds18b20 VALUES (40, 192, 38, 115, 2, 0, 0, 138, "test", "test");'

#include "error_reporting.h"
#include "zabbix.h"

#define I2C_DEVICE "/dev/i2c-0"
#define DS2482_ADDR 0x18
#define DATABESE_FILE "/tmp/onewire.db"

//#define USE_CONVERT_ALL 1

#define ZABBIX_SERWER_IP "192.168.119.13"
#define ZABBIX_SERWER_PORT 10051
#define ZABBIX_MESSAGE_BUF_SIZE 8192
char zabbix_message_buf[ZABBIX_MESSAGE_BUF_SIZE];


#include "i2c-1wire.h"

typedef struct sql_callbac_parm_st sql_callbac_parm_t;
struct sql_callbac_parm_st {
 zabbix_msg_t *zabbix_msg;
 int i2c_fd;
};

int temp_conv(sql_callbac_parm_t *param, int argc, char **argv, char **argv_names) {
 char ow_buf[10];
 int i;
 
 ds2482_reset(param->i2c_fd);
 
 ow_buf[0]=0x55;
 for(i=0; i<8; i++){
  ow_buf[i+1] = atoi(argv[i]);
 }
 ow_buf[9]=0x44;
 
 for (i=0; i <9; i++) {
  ds2482_send_and_get(param->i2c_fd, ow_buf[i]);
 }
 i2c_smbus_write_byte_data(param->i2c_fd, DS2482_WRITE_CONFIG, 0xa5); // "power byte"
 ds2482_send_and_get(param->i2c_fd, ow_buf[9]);
 
 return 0;
}

int temp_conv_all(sql_callbac_parm_t *param) {
 ds2482_reset(param->i2c_fd);
 
 ds2482_send_and_get(param->i2c_fd, 0xCC);
 i2c_smbus_write_byte_data(param->i2c_fd, DS2482_WRITE_CONFIG, 0xa5); // "power byte"
 ds2482_send_and_get(param->i2c_fd, 0x44);
 
 return 0;
}

int temp_read(sql_callbac_parm_t *param, int argc, char **argv, char **argv_names) {
 char ow_buf[12];
 int i;
 
 ds2482_reset(param->i2c_fd);
 
 ow_buf[0]=0x55;
 for(i=0; i<8; i++){
  ow_buf[i+1] = atoi(argv[i]);
 }
 ow_buf[9]=0xbe;
 ow_buf[10]=0xff;
 ow_buf[11]=0xff;
 
 for (i=0; i <12; i++) {
  ow_buf[i] = ds2482_send_and_get(param->i2c_fd, ow_buf[i]);
 }
 
 /// parsowanie temperatury
 if (
  (ow_buf[10]==0x50 && ow_buf[11]==0x05) || \
  (ow_buf[10]==0xf8 && ow_buf[11]==0x07) || \
  (ow_buf[10]==0xff && ow_buf[11]==0xff)
 ) {
  LOG_PRINT_ERROR("ERROR in read temperature for %s %s", argv[8], argv[9]);
 } else {
  float val = (short)(ow_buf[11] << 8 | ow_buf[10]) / 16.0;
#ifdef ZABBIX_SERWER_IP
  zabbix_message_add_item_f(param->zabbix_msg, argv[8], argv[9], val);
#else
  printf("%s: %s: %f\n", argv[8], argv[9], val);
#endif
 }
 
 return 0;
}int main(int argc, char **argv) {
 int i2c_fd, ret;
 char *ErrMsg = NULL;
 
 openlog("onewire_reader", LOG_PID, LOG_DAEMON);
 
 /// otwarcie i konfiguracja mosta i2c - 1wire
 i2c_fd = open_i2c_device(I2C_DEVICE, DS2482_ADDR);
 i2c_smbus_write_byte(i2c_fd, DS2482_RESET);
 i2c_smbus_write_byte_data(i2c_fd, DS2482_WRITE_CONFIG, 0xe1);
 
 /// open database
 sqlite3 *db;
 if ( sqlite3_open(DATABESE_FILE, &db) ) {
  LOG_PRINT_CRIT("Can't open database: %s", sqlite3_errmsg(db));
  sqlite3_close(db);
  exit(-1);
 }
 
 /// prepare zabbix message structure
 zabbix_msg_t message;
#ifdef ZABBIX_SERWER_IP
 struct sockaddr_in zabbix_ser;
 zabbix_ser.sin_family=AF_INET;
 zabbix_ser.sin_port=htons(ZABBIX_SERWER_PORT);
 zabbix_ser.sin_addr.s_addr=inet_addr(ZABBIX_SERWER_IP);
 
 message.zabbix_server = &zabbix_ser;
 message.max_size = ZABBIX_MESSAGE_BUF_SIZE;
 message.data = zabbix_message_buf;
#endif
 
 /// prepare struct for sqlite3_exec callback function parametrs
 sql_callbac_parm_t param;
 param.zabbix_msg = &message;
 param.i2c_fd = i2c_fd;
 
 while(1) {
#ifdef ZABBIX_SERWER_IP
  zabbix_message_reinit(&message);
#endif
  
  /// konwrsja temperatury
#ifdef USE_CONVERT_ALL
  temp_conv_all((void*)&param);
#else
  ret = sqlite3_exec(db, "SELECT A, B, C, D, E, F, G, H FROM ds18b20;",
            (int (*)(void *, int, char **, char **))temp_conv, (void*)&param, &ErrMsg);
  if ( ret != SQLITE_OK ) {
   LOG_PRINT_WARN("temp_conv SQL error: %s", ErrMsg);
   sqlite3_free(ErrMsg);
  }
#endif
  
  sleep(1);
  
  /// odczyt temperatury
  ret = sqlite3_exec(db, "SELECT A, B, C, D, E, F, G, H, host, item FROM ds18b20;",
            (int (*)(void *, int, char **, char **))temp_read, (void*)&param, &ErrMsg);
  if ( ret != SQLITE_OK ) {
   LOG_PRINT_WARN("temp_conv SQL error: %s", ErrMsg);
   sqlite3_free(ErrMsg);
  }
  
  // wysłanie danych do zabbix'a
#ifdef ZABBIX_SERWER_IP
  if ( zabbix_send(&message) < 0 )
   LOG_PRINT_ERROR("ERROR in zabbix_send");
#endif
  sleep(30);
 }
 
 sqlite3_close(db);
 closelog();
 return 0;
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from 1wire_temperatura-zabbix.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/one_wire/1wire_temperatura-zabbix.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).