modbus_rtu.c

#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <fcntl.h>
#include <termios.h>
#include <netinet/in.h>

#include "error_reporting.h"

#include "crc.h"
inline uint16_t modbus_check_sum(uint8_t *data, uint16_t buf_pos) {
 return crcSlow((unsigned char* const)data, (int)buf_pos);
}

#define TTY_READ_TIMEOUT_1 100000
#define TTY_READ_TIMEOUT_2 40000

int init_tty(const char *tty_device, int tty_baud_flag) {
 struct termios term;
 int tty_fd;
 
 tty_fd = open(tty_device, O_RDWR | O_NOCTTY | O_SYNC);
 if (tty_fd < 0) {
  LOG_PRINT_ERROR("Opening serial port: %m");
  return tty_fd;
 } else {
  tcflush(tty_fd, TCIFLUSH);
  //fcntl(tty_fd, F_SETFL, FASYNC);
  
  memset(&term, 0, sizeof(term));
  
  term.c_iflag = IGNBRK | IGNPAR /* bez parzystości */;
  term.c_oflag = term.c_lflag = term.c_line = 0;
  term.c_cflag = CREAD | CLOCAL | tty_baud_flag | \
   CS8 /* 8 bitow */;
  term.c_cc[VMIN]=1;
  term.c_cc[VTIME]=0;
  tcsetattr (tty_fd, TCSAFLUSH, &term);
  
  tcflush(tty_fd, TCIOFLUSH);
 }
 
 return tty_fd;
}

int modbus_write_read(int tty_fd, uint8_t addr, uint8_t func, uint16_t start_reg, uint8_t num_reg,
           void *data, uint16_t data_len, uint8_t verbose) {
 uint8_t buft[260];
 uint8_t* buf = buft;
 int buf_pos; // pozycja w buforze (W BAJTACH)
 uint16_t check_sum, i;
 int ret;
 struct timeval timeout;
 fd_set tty_fd_set;
 
 
 /// prepare modbus frame
 buf_pos = 0;
 buf[buf_pos++] = addr;
 buf[buf_pos++] = func;
 *(uint16_t*)(buf + buf_pos) = htons(start_reg);
 buf_pos += 2;
 
 if (func == 0x03 || func == 0x04) { /// read
  buf[buf_pos++] = 0;
  buf[buf_pos++] = num_reg;
 } else if (func == 0x10) {     /// write multiple
  uint16_t *reg_value = (uint16_t *)data;
  buf[buf_pos++] = 0;
  buf[buf_pos++] = num_reg;
  for (i=0; i<num_reg; i++) {
   *(uint16_t*)(buf + buf_pos) = htons(reg_value[i]);
   buf_pos += 2;
  }
 } else if (func == 0x06) {     /// write single
  *(uint16_t*)(buf + buf_pos) = htons( *(uint16_t *)data );
  buf_pos += 2;
 } else {
  return -10;
 }
 
 *(uint16_t*)(buf + buf_pos) = modbus_check_sum(buf, buf_pos);
 buf_pos += 2;
 
 
 /// sending modbus frame
#ifdef DEBUG
 uint8_t tmpbuf[1310];
 for (i=0; i < buf_pos; i++)
  sprintf(tmpbuf + i*5, "0x%02x ", buf[i]);
 LOG_PRINT_DEBUG("REQUEST: %s", tmpbuf);
#endif
 
 ret = write(tty_fd, buf, buf_pos);
 if (ret != buf_pos) {
  LOG_PRINT_WARN("Error write data from device: %m");
  return -11;
 }
 
 
 /// receive modbus response
 FD_ZERO(&tty_fd_set);
 FD_SET(tty_fd, &tty_fd_set);
 timeout.tv_sec = 0;
 timeout.tv_usec = TTY_READ_TIMEOUT_1;
 ret = select(tty_fd+1, &tty_fd_set, NULL, NULL, &timeout);
#ifdef DEBUG
 LOG_PRINT_DEBUG("SELECT RETURN: %d", ret);
#endif
 if (ret > 0) {
  buf_pos = read(tty_fd, buf, 260);
  if (buf_pos < 0) {
   LOG_PRINT_WARN("Error read data from device - read: %m");
   return -21;
  }
  // doczytaie reszty pakietu
  do {
   FD_ZERO(&tty_fd_set);
   FD_SET(tty_fd, &tty_fd_set);
   timeout.tv_sec = 0;
   timeout.tv_usec = TTY_READ_TIMEOUT_2;
   ret = select(tty_fd+1, &tty_fd_set, NULL, NULL, &timeout);
   if (ret>0) {
    buf_pos += read(tty_fd, buf+buf_pos, 260-buf_pos);
    if (buf_pos < 0) {
     LOG_PRINT_WARN("Error read data from device - read (2): %m");
     return -22;
    }
   }
  } while (ret>0);
 } else if (ret == 0) {
  LOG_PRINT_WARN("Timeout on read from device: %d, start_reg: %d", addr, start_reg);
  return -20;
 } else {
  LOG_PRINT_WARN("Error read data from device - select: %m");
  return -23;
 }
 
 while (buf[0] == 0) {
  buf++;
  buf_pos--;
 }
 
 /// checking modbus response
 if (buf_pos < 3) {
  LOG_PRINT_WARN("Too short response from device: %d, start_reg: %d", addr, start_reg);
  return -24;
 }
 check_sum = modbus_check_sum(buf, buf_pos-2);
 
#ifdef DEBUG
 for (i=0; i < buf_pos; i++)
  sprintf(tmpbuf + i*5, "0x%02x ", buf[i]);
 LOG_PRINT_DEBUG("RESPONSE: %s", tmpbuf);
 LOG_PRINT_DEBUG("RESPONSE CHECK SUM: 0x%04x\n", check_sum);
#endif

 if ( *(uint16_t*)(buf+buf_pos-2) != check_sum) {
  LOG_PRINT_WARN("Error read data (reg=%d) from device %d - check_sum", start_reg, addr);
  return -30;
 }
 
 if ( buf[1] != func ) {
  LOG_PRINT_WARN("Error read data (reg=%d) from device %d - modbus error code: %d", start_reg, addr, buf[2]);
  return -31;
 }
 
 if (func == 0x03 || func == 0x04) {
  for (i=0; i < buf[2]; i++) {
   if (i == data_len) {
    LOG_PRINT_WARN("Output Buffer Overflow");
    return -32;
   } else {
    *(uint8_t *)(data+i) = buf[i+3];
   }
  }
  return buf[2];
 }
 
 return 0;
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from modbus_rtu.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/modbus/modbus_rtu.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).