modbus_reader.c

#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <sys/time.h>
#include <math.h>

#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>

#include <sqlite3.h>

#include "error_reporting.h"
#include "modbus_rtu.h"
#include "zabbix.h"


#define DATABESE_FILE "/tmp/modbus.db"

#define MODBUS_RETRY 3
#define MODBUS_READ_BUF_SIZE 255
uint8_t modbus_read_buf[MODBUS_READ_BUF_SIZE];

#define ZABBIX_SERWER_IP "192.168.119.13"
#define ZABBIX_SERWER_PORT 10051
#define ZABBIX_MESSAGE_BUF_SIZE 8192
char zabbix_message_buf[ZABBIX_MESSAGE_BUF_SIZE];

#define LOCALDB_CONDITION ( reg==1042 || reg==1044 || reg==1046 || reg==1060 || reg==1062 || reg==1064 )

void parse_modbus_value(uint8_t addr, uint16_t reg, float val, const char *dev_name, int reg_list,
            sqlite3 *db, zabbix_msg_t *msg, struct timeval *tv) {
 char buf[100];
 
 if LOCALDB_CONDITION {
  //snprintf(buf, 100, "INSERT INTO data VALUES (%d, %d, %f, %d);", addr, reg, val, (int)tv->tv_sec);
  snprintf(buf, 100, "UPDATE data SET val=%f, time_s=%d WHERE address=%d AND register=%d;",
       val, (int)tv->tv_sec, addr, reg);
  char *ErrMsg = NULL;
  if ( sqlite3_exec(db, buf, NULL, NULL, &ErrMsg) != SQLITE_OK ) {
   LOG_PRINT_WARN("Adding data to database - SQL error: %s\n", ErrMsg);
   sqlite3_free(ErrMsg);
  }
 }
 
 /* zamiast robienia UPDATE w sql można rozważyć trzymanie tych danych w pamięci programu z uzyciem std::map z C++:
  * - mamy tablicę indeksowaną adresami urządzeń
  * - tablica ta zawiera wskaźniki do struktur opisujących dane urządzenie
  * - struktura taka zawiera mapę rejestr-wartość
  * program okresowo (osobny wątek)m sprawdza czy ostatnie wartości nie przekraczają progów alarmowych
  * progi alarmowe przechowywane również w mapach znajdujących się w tych strukturach
  * 
  * możemy także rozważyć trzymanie w tych strukturach danych dotyczących sposobu czytania urządzenia
  */
 
 snprintf(buf, 100, "pm710.%d", reg);
 zabbix_message_add_item_f(msg, dev_name, buf, val);
}

int main(int argc, char **argv) {
 // open syslog
 openlog("modbus_reader", LOG_PID, LOG_DAEMON);
 
 // initialize RS485
 int serial = init_tty("/dev/ttyS3", B19200);
 if ( serial < 0 ) {
  LOG_PRINT_CRIT("Open TTY ERROR\n");
  exit(-1);
 }
 
 // open database
 sqlite3 *db;
 if ( sqlite3_open(DATABESE_FILE, &db) ) {
  LOG_PRINT_CRIT("Can't open database: %s", sqlite3_errmsg(db));
  sqlite3_close(db);
  exit(-1);
 }
 
 // prepare zabbix message structure
 zabbix_msg_t message;
 struct sockaddr_in zabbix_ser;
 zabbix_ser.sin_family=AF_INET;
 zabbix_ser.sin_port=htons(ZABBIX_SERWER_PORT);
 zabbix_ser.sin_addr.s_addr=inet_addr(ZABBIX_SERWER_IP);
 
 message.zabbix_server = &zabbix_ser;
 message.max_size = ZABBIX_MESSAGE_BUF_SIZE;
 message.data = zabbix_message_buf;
 
 // start loop
 int count = 0;
 struct timeval loop_time;
 loop_time.tv_usec = 500000;
 loop_time.tv_sec = 0;
 while(1) {
  // zapis czasu
  struct timeval tv_curr, tv_next, timeout;
  gettimeofday(&tv_curr, NULL);
  timeradd(&loop_time, &tv_curr, &tv_next);
  
  int count2 = 0, count3 = 0;

  // operacje na szynie modbusowej
  int ret;
  sqlite3_stmt *stmt;
  ret = sqlite3_prepare_v2( db,
   "SELECT d.address, d.name, r.base_register, r.offset, r.function, r.value_type, r.reg_list_id" \
   " FROM devices AS d" \
   " JOIN device_groups AS g ON" \
   " ( d.dev_group = g.dev_group AND ((?1 % g.frenq) = (d.frenq_offset*g.device_offset_multip + g.frenq_offset)) )" \
   " JOIN reg_list AS r ON" \
   " (g.reg_list_id = r.reg_list_id)" \
   " ORDER BY d.address,r.base_register;",
   -1, &stmt, NULL
  );
  if ( ret != SQLITE_OK ) {
   LOG_PRINT_WARN("sqlite3_prepare_v2() in %s:%d exit with code %d", __FILE__, __LINE__, ret);
  } else {
   ret = sqlite3_bind_int(stmt, 1, count++);
   if ( ret != SQLITE_OK ) {
    LOG_PRINT_WARN("sqlite3_bind_int() in %s:%d exit with code %d", __FILE__, __LINE__, ret);
   } else {
    while ( ( ret = sqlite3_step(stmt) ) == SQLITE_ROW ) {
     /// petla po czytanych z urządzeń grupach rejestrów dla danego obiegu petli głównej (count) --->
     int address = sqlite3_column_int(stmt, 0);
     const char *device_name = (const char*) sqlite3_column_text(stmt, 1);
     int base_register = sqlite3_column_int(stmt, 2);
     int offset = sqlite3_column_int(stmt, 3);
     int function = sqlite3_column_int(stmt, 4);
     int value_type = sqlite3_column_int(stmt, 5);
     int reg_list_id = sqlite3_column_int(stmt, 6);
     
     int i = 0;
     count2++;
     do {
      count3++;
      ret = modbus_write_read(serial, address, function, base_register - 1,
                  offset, modbus_read_buf, MODBUS_READ_BUF_SIZE, 0);
      gettimeofday(&tv_curr, NULL);
     } while (ret < 0 && i++ < MODBUS_RETRY);
     
     if (ret < 0) {
      LOG_PRINT_ERROR("modbus_write_read() in %s:%d for addr=%d, base_reg=%d exit with code %d",
          __FILE__, __LINE__, address, base_register, ret);
     } else {
      zabbix_message_reinit(&message);
      switch(value_type) {
       case 1: // float
        for (offset=0; offset < ret; offset++) {
         uint8_t raw_val[4];
         if(offset%4 == 0) {
          raw_val[3] = modbus_read_buf[offset];
          raw_val[2] = modbus_read_buf[offset+1];
          raw_val[1] = modbus_read_buf[offset+2];
          raw_val[0] = modbus_read_buf[offset+3];
          if ( ! isnan(*(float *)raw_val) )
           parse_modbus_value(address, base_register+offset/2, *(float *)raw_val,
                     device_name, reg_list_id, db, &message, &tv_curr);
         }
        }
        break;;
       case 2: // integer
        for (offset=0; offset < ret; offset++) {
         if(offset%2 == 0) {
          parse_modbus_value(address, base_register+offset,
                    ntohs(*(uint16_t *)(modbus_read_buf+offset)),
                    device_name, reg_list_id, db, &message, &tv_curr);
         }
        }
        break;;
       default:
        LOG_PRINT_WARN("Unsupported modbus value_type");
      }
      if ( zabbix_send(&message) < 0 )
       LOG_PRINT_ERROR("ERROR in zabbix_send");
     }
     /// <---
    }
    if ( ret != SQLITE_DONE ) {
     LOG_PRINT_WARN("sqlite3_step() in %s:%d exit with code %d", __FILE__, __LINE__, ret);
    }
   }
  }
  if ( ( ret = sqlite3_finalize(stmt) ) != SQLITE_OK ) {
   LOG_PRINT_WARN("sqlite3_finalize() in %s:%d exit with code %d", __FILE__, __LINE__, ret);
  }
  
  // porównanie czasu z zapisanym i czekanie na select()
  gettimeofday(&tv_curr, NULL);
  timersub(&tv_next, &tv_curr, &timeout);
  if (timeout.tv_sec < 0)
   LOG_PRINT_WARN("OverRun Error (%ds %dus) in count=%d count2=%d count3=%d",
       (int)timeout.tv_sec, (int)timeout.tv_usec, count, count2, count3);
  else
   select(0, NULL, NULL, NULL, &timeout);
 }
 
 sqlite3_close(db);
 close(serial);
 closelog();
 return 0;
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from modbus_reader.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/modbus/modbus_reader.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).