modbus_read_write.c

#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <sys/time.h>
#include <math.h>
#include <netinet/in.h>

#include <signal.h>

#include "modbus_rtu.h"
#include "error_reporting.h"

#define MODBUS_READ_BUF_SIZE 255
uint8_t modbus_read_buf[MODBUS_READ_BUF_SIZE];

int main(int argc, char **argv) {
 if (argc < 5) {
  fprintf(stderr, "USAGE: %s tty_device_path 2400|4800|9600|19200|38400 modbus_dev_address modbus_register [value]\n", argv[0]);
  exit(1);
 }
 int baud;
 switch (strtoul(argv[2], NULL, 0)) {
  case 2400: baud = B2400; break;
  case 4800: baud = B4800; break;
  case 9600: baud = B9600; break;
  case 19200: baud = B19200; break;
  case 38400: baud = B38400; break;
  default:
   fprintf(stderr, "Unsupported baud value\n");
   exit(2);
 }
 int addr=strtoul(argv[3], 0, 0);
 int reg=strtoul(argv[4], 0, 0);

 int fun;
 if (argc > 5) {
  int val = htons( strtoul(argv[5], 0, 0) );
  modbus_read_buf[0] = val >> 8;
  modbus_read_buf[1] = val & 0xff;
  fun = 6;
 } else {
  fun = 3;
 }
 
 // initialize RS485
 int serial = init_tty(argv[1], baud);
 if ( serial < 0 ) {
  LOG_PRINT_CRIT("Open TTY ERROR\n");
  exit(3);
 }
 
 // read / write data from modbus
 int ret = modbus_write_read(serial,      // SERIAL: port_descriptor
               addr, fun, reg, 1, // MODBUS: addres, function, start_reg, number_of_regs
               modbus_read_buf, MODBUS_READ_BUF_SIZE, 0);
 
 // print output
 if (ret < 0) {
  LOG_PRINT_ERROR("modbus_write_read() in %s:%d for addr=%d, base_reg=%d exit with code %d",
    __FILE__, __LINE__, addr, reg, ret);
  exit(4);
 } else if (fun == 3) {
  printf("OK for addr=%d, base_reg=%d: 0x%X\n", addr, reg, ntohs(*(uint16_t *)(modbus_read_buf)));
  exit(0);
 }
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from modbus_read_write.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/modbus/modbus_read_write.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).