modbus_listener.c

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <inttypes.h>
#include <sys/time.h>

#include "error_reporting.h"
#include "modbus_rtu.config.h"
#include "modbus_rtu.h"

int modbus_listen(int tty_fd, int cnt_max, int speed) {
 struct timeval timeout;
 fd_set tty_fd_set;
 int cnt=0, ret;
 uint8_t ctrl=0, buf;
 
 while (cnt_max == 0 || cnt < cnt_max) {
  FD_ZERO(&tty_fd_set);
  FD_SET(tty_fd, &tty_fd_set);
  
  timeout.tv_sec = 0;
  timeout.tv_usec = (1000000 * 8 * 2.5 / speed);
  
  ret = select(tty_fd+1, &tty_fd_set, NULL, NULL, &timeout);
  if (ret > 0) {
   ret = read(tty_fd, &buf, 1);
   if (ret < 1) {
    perror("Error read data from device - read");
    return -2;
   }
   printf("0x%02x ", buf);
   cnt++;
   ctrl = 0;
  } else if (ret == 0) {
   if (ctrl == 0) {
    ctrl=1;
    printf("\n");
   }
  } else {
   perror("Error read data from device - select");
   return -3;
  }
 }
 printf("\n");
 return 0;
}

int main(int argc, char **argv) {
 // initialize RS485
 int serial = init_tty("/dev/ttyS3", B19200);
 if ( serial < 0 ) {
  LOG_PRINT_CRIT("Open TTY ERROR");
  exit(-1);
 }
 
 puts("LISTENING MODE");
 modbus_listen(serial, 0, 19200);
 close(serial);
 return 0;
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from modbus_listener.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/modbus/modbus_listener.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).