make.sh

#!/bin/bash

grep -v 'CREATE TABLE' ../modbus_reader.sql | awk '
 $3 == "reg_list" {
  gr="";
  for (i=10; i<=NF; i++)
   gr=sprintf("%s %s", gr, $i);
 }
 $3 == "reg_desc" {
  l="";
  for (i=6; i<=NF; i++)
   l=sprintf("%s %s", l, $i);
  printf ("%s,%s\n", l, gr);
 }
' | sed -e 's#, #|#g' -e 's#^ *##g' -e 's#[);"]*##g' > reg_list.txt

cat header.xml > output.xml
export IFS="|"
while read REGISTER NAME UNIT GROUP; do
 if [ "${UNIT:0:1}" = "k" ]; then
  MULTIPLIER=1
  FORMULA=1000
  UNIT=${UNIT:1}
 else
  MULTIPLIER=0
  FORMULA=1
 fi
 
 export REGISTER
 export NAME
 export UNIT
 export MULTIPLIER
 export FORMULA
 export GROUP
 
 envsubst '${REGISTER} ${NAME} ${UNIT} ${MULTIPLIER} ${FORMULA} ${GROUP}' < item.template.xml >> output.xml
done < reg_list.txt
cat footer.xml >> output.xml

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from make.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/modbus/make.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).