tester.vhdl

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity tester is
end;

architecture logic of tester is
 signal CLK,RST,a,b,c: std_logic := '1';
 -- uwaga takie przypisanie wartosi poczatkowej nie podlega syntezie (!)
 --    podobnie nie da sie syntezowac opoznien czasowych,
 --    ale to jest testbanch wiec nam to nie przeszkadza
 signal tryb: std_logic_vector (1 downto 0);
 signal wej1, wej2: std_logic_vector (2 downto 0);
 -- w miejscu tym warto wspomnieć o możliwości definiowania aliasów np:
 -- alias pocz_wej1 : std_logic_vector (1 downto 0) is wej1 (1 downto 0);
 -- spowoduje że nazwa pocz_wej1 będzie się odnosiła do dwuelementowego wektora
 -- tożsamego z pierwszymi dwoma elementami wej1
 
 begin
  -- zegar
  process
   begin
   wait for 2 ns;
   CLK <= not CLK;
  end process;
  
  -- zatrzymanie symulacji
  process
   begin
   wait for 100 ns;
   assert FALSE
    report "koniec symulacji"
   severity FAILURE;
  end process;
  
  RST <= '0', '1' after 0.5 ns;
  
  a <= '0' after 5 ns, '1' after 25 ns;
  b <= '0' after 9 ns, '1' after 21 ns;
  c <= '0' after 13 ns, '1' after 17 ns;
  
  tryb <= "00", "10" after 11 ns, "01" after 22 ns;
  
  mux1: entity work.mux_3to1(z_N_bitowego) port map(MODE=>tryb, a=>a, b=>b, c=>c);
  mux2: entity work.mux_3to1(wybierany_case) port map(MODE=>tryb, a=>a, b=>b, c=>c);
  mux3: entity work.mux_3to1(proces_case) port map(MODE=>tryb, a=>a, b=>b, c=>c);
  mux4: entity work.mux_3to1(wybierany_if_else) port map(MODE=>tryb, a=>a, b=>b, c=>c);
  mux5: entity work.mux_3to1(proces_if_else) port map(MODE=>tryb, a=>a, b=>b, c=>c);
  
  wej1 <= a&b&c;
  wej2 <= O"5";
  -- zapis 3 bitowej wartosci w notacji oktalnej ...
  -- 8 bitowy wektor w notacji szesnastkowej mozemy wypelnic poprzez X"fa"
  --
  -- z koleji 2#0# oznacza ze pomiedzy # jest zapisana licza stalopozycyjna (integer)
  -- w notacji o podstawie 2
  
  nor1: entity work.nor3(logic) port map(wej=>wej1);
  nor2: entity work.nor3(proces_while) port map(wej=>wej1);
  nor3: entity work.nor3(proces_loop) port map(wej=>wej1);
  
  
  przes1: entity work.rejestr_przesuwny(logic)
   generic map(N=>4)
   port map(D=>a,CLK=>CLK,RST=>RST,ENABLE=>'1');
  -- nalezy wspomniec ze zarowno w generic jak i port map mozemy uzywac pozycyjnego jak i
  -- nazewniczego sposobu podawania przypisan jednak jezeli jest ich wiecej niz jedno to
  -- sposob poprzez nazwa=>... ("nazewniczy") jest czytelniejszy i wygodniejszy ...
  przes2: entity work.rejestr_przesuwny(modularna)
   generic map(4)
   port map(D=>a,CLK=>CLK,RST=>RST,ENABLE=>'1');
 -- na koniec warto wspomniec o tym iz do tworzenia rozbudowanych testbench'ow mozna
 -- wykorzystac mechanizmy vhdl do obslugi pliku, dzieki czemu pobudzenia testbencha moga
 -- byc umieszczane w zewnetrznym pliku (np. generowanym przez jakies inne oprogramowani)
 -- podobnie ewentualne wyniki zostana zapisane do plikow co umozliwi ich analize
 -- zewnetrznymi narzedziami
end;

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from tester.vhdlCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/vhdl/tester.vhdl) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:39 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).