rejestr_przesuwny.vhdl

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity rejestr_przesowny is
 generic (
  N: natural := 1
 );
 port (
  CLK,RST,ENABLE: in std_logic;
  D: in std_logic;
  P_OUT: buffer std_logic_vector (N-1 downto 0)
 );
end;

architecture logic of rejestr_przesuwny is
 begin
  process (CLK, RST)
  begin
   if (RST='0') then
    for i in 0 to N-1 loop
     P_OUT(i) <= '0';
    end loop;
    -- sprytniejszym zapisem tego jest:
    -- P_OUT <= (others => '0');
    -- korzystamy tu z tzw agregacji umożliwiającej wygodne nadawanie wartości wektorom np.:
    -- wektor <= (1|3 => '1', 2|4 =>'0');
    -- wektor <= (1 => '1', 3 => '1', 2|4 =>'0');
    -- wektor <= ('1', '0', '1', '0');
    -- wektor <= "1010"
    -- są całkowicie równoważnymi zapisami, jednak pierwszy z nich jest zdecydowanie
    -- wygodniejszy dla długich wektorów
    -- ponadto dzieki agregacji możemy łatwo wpisać wektor do zestawu sygnałów poprzez:
    -- (skalar, vektor_2, skalar) <= wektor_4
   elsif (CLK='0' and CLK'event) then
    if (ENABLE='1') then
     P_OUT <= D & P_OUT(N-1 downto 1);
     -- tak jak do pojedynczych bitow mozemy odwolac sie do zakresow
     -- o kolejnosci bitow z zakresu decyduje uzycie to / downto
    end if;
   end if;
  end process;
end;

architecture modularna of rejestr_przesuwny is
 begin
  -- uzywamy generate for aby wykorzystac odpowiednia liczbe 1 bitowych multiplekserow
  G0: for i in 0 to N-1 generate
   -- mozemy takze warunkowac fragmenty tego co umieszczamy w generate
   G01: if i=N-1 generate
    mux: entity work.przerzutnik(logic)
    -- powyzszy zapis oszczedza podawania deklaracji komponentu
    -- oraz ewntualnego podawania konfiguracji ...
     port map (D=>D,CLK=>CLK,RST=>RST,ENABLE=>ENABLE,Q=>P_OUT(i));
   end generate;
   G02: if i<N-1 generate
    mux: entity work.przerzutnik(logic)
     port map (D=>P_OUT(i+1),CLK=>CLK,RST=>RST,ENABLE=>ENABLE,Q=>P_OUT(i));
   end generate;
  end generate;
end;

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from rejestr_przesuwny.vhdlCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/vhdl/rejestr_przesuwny.vhdl) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:39 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).