nor.vhdl

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity nor3 is
 port (
  wej: in std_logic_vector(0 to 2);
  wyj: out std_logic
 );
end;


architecture logic of nor3 is
 begin
  wyj <= not (wej(0) or wej(1) or wej(2));
  -- ze wzgledu na to iz jej funkcjonalnosc opisuje sie w taki prosty sposob
  -- w praktycznych zastosowanuiach raczej nie ma sensu robienia z niej osobnego komponentu ...
end;


architecture proces_while of nor3 is
 begin
  process
   variable i: integer range -1 to 3;
   variable x: std_logic;
   begin
    -- czekamy na zmiane ktoregos z sygnalow
    wait on wej;
    -- jest to podobne do listy podawanej po slowie proces ...
    -- tyle ze wtedy oczekiwanie jest umieszczane na kocu ciala procesu ...
    -- nalezy wspomniec ze jest tez wait until (czekanie na spelnienie warunku)
    
    x := '0';
    i := -1;
    
    -- petla typu while
    L0: while i<2 loop
     i := i+1;
     
     -- instrukcja next powoduje przejscie do nastepnego kroku petli
     next when wej(i) = '0';
     -- pomiedzy next a when mozna podac etykiete petli ktorej iteracje chemy zakonczyc ...
     
     x := '1';
    end loop;
    
    wyj <= not x;
  end process;
end;


architecture proces_loop of nor3 is
 begin
  process (wej)
   variable i: integer range -1 to 2;
   variable x: std_logic;
   begin
    x := '0';
    i := -1;
    -- petla prosta
    L0: loop
     exit when i=2;
     i := i+1;
     next when wej(i) = '0';
     x := '1';
     exit;
    end loop;
    
    wyj <= not x;
  end process;
end;

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from nor.vhdlCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/vhdl/nor.vhdl) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:39 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).