multiplexer_3to1.vhdl

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

-- uzywamy mojego_pakietu
use work.moj_pakiet.all;


-- deklarujemy multiplexer 3 wejsciowy
entity mux_3to1 is
 port (
  -- tryb jest wartoscia 2 bitowa
  MODE: in std_logic_vector (1 downto 0);
  -- mamy 3 wejscia
  a,b,c: in std_logic;
  -- i jedno wyjscie
  DATA_OUT: out std_logic
 );
end;


-- definiujemy architekture naszego multipleksera
architecture z_N_bitowego of mux_3to1 is
 -- gdy chcemy wykorzystac jakis element musimy przytoczyc
 -- (lekko zmodyfikowana) tresc jego entity w postaci opisu komponentu:
 component mux is
  generic (
   M: natural := 4
   -- nadpisujemy domyslna ilosc bitow
  );
  port (
   MODE: in integer range 0 to M-1;
   DATA_IN: in std_logic_vector (M-1 downto 0);
   DATA_OUT: out std_logic
  );
 end component;
 
 -- deklaujemy wewnetrzne pomocnicze sygnaly
 signal tryb: integer range 0 to 2;
 signal wejscie: std_logic_vector (3 downto 0);
 
 begin
  wejscie <= '-' & c & b & a;
  -- musimy podac tez najwyzszy bit (aby jego bitowosc byla 2^N)
  -- jako ze nie jest on nam potrzebny a korzystamy z std_logic to podajemy "don't cary"
  
  -- przy pomocy funkcji to_int z moj_pakiet konwertujemy wartosc binarna na integer
  tryb<=to_int(MODE);
  
  -- mapujemy odpowiednie wejscia i wyjscia dla egzemplarza komponentu multiplexer
  -- okreslonego etykieta mux_31
  mux_31: mux port map (MODE=>tryb, DATA_IN=>wejscie, DATA_OUT=>DATA_OUT);
  -- etykiety mozemy podac w kazdej linii vhdl, ale tylko w niektorych wypadkach jest
  -- to wymagane (wlasnie taka sytuacja ma tutaj miejsce)
end;


-- mozna takze okreslic konfiguracje komponentow uzywanych do budowy architektury
configuration mux_3to1_config of mux_3to1 is
 for z_N_bitowego -- dla architektury "z_N_bitowego"
  for mux_31: mux use entity
   work.multiplexer(logic);
  end for;
  -- tu muglbybyc kolejny for dla kolejnych komponentow
 end for;
 -- tu muglby byc kolejny for dla kolejnej architektury
end;
-- gdyby w architekturze zamiast mux podac nazwe komonentu zgodna z jego entity
-- to blok ten bylby niepotrzebny bo uzyta bylaby konfiguracja domyslna


-- architektur moze byc kilka ...
architecture wybierany_case of mux_3to1 is
 begin
  with MODE select DATA_OUT <=
   a when "00",
   b when "01",
   c when "10",
   '-' when others;
   -- w przypadku std_logic formalnie (część kompilatorów tego nie wymaga)
   -- praktycznie zawsze konieczne jest podawanie "when others"
   -- gdyż mamy inne niż 0 i 1 wartości sygnału
end;

architecture proces_case of mux_3to1 is
 begin
  process (a,b,c,MODE)
   begin
    case MODE is
     when "00" => DATA_OUT <= a;
     when "01" => DATA_OUT <= b;
     when "10" => DATA_OUT <= c;
     when others => DATA_OUT <= '-';
    end case;
  end process;
end;

-- UWAGA ze wzgledu na kolejnosc wykonywania instrukcji w ponizszych konstrukcjach
-- oba uklady opisane ponizej moga sie zsyntezowac jako hierarchiczna struktura
-- multiplekserow 2 wejsciowych
--
-- NIE JEST to zatem zalecany opis multipleksera 3 na 1
architecture wybierany_if_else of mux_3to1 is
 begin
  DATA_OUT <= 
   a when MODE = "00" else
   b when MODE = "01" else
   c when MODE = "10" else
   '-';
end;

architecture proces_if_else of mux_3to1 is
 begin
  process (a,b,c,MODE)
   begin
    if MODE="00" then
     DATA_OUT <= a;
    elsif MODE="01" then
     DATA_OUT <= b;
    elsif MODE="10" then
     DATA_OUT <= c;
    else
     DATA_OUT <= '-';
    end if;
  end process;
end;

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from multiplexer_3to1.vhdlCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/vhdl/multiplexer_3to1.vhdl) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:39 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).