multiplexer.vhdl

library ieee;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

-- deklarujemy multiplexer 1 bitowy o M wejsciach
entity multiplexer is
 -- parametr ogolny, modyfikuje zachowanie jednostki projektowej
 -- na etapie jej umieszczania w projekcie (cos jak #define w C)
 generic (
  M: natural := 2
 );
 -- porty wejsciowe i wyjsciowe jednostki
 -- przy ich pomocy komunikujemy sie z innymi elementami systemu
 -- kierunek portu oprocz zaprezentowanego in i out moze byc:
 -- * inout - port dwukierunkowy (jak GPIO w AVR)
 -- * buffer - port wyjsciowy z ktorego mozemy odczytac wpisana do niego
 --       wartosc (przerzutnik wyjsciowy),
 --       tryb ten może stwarzać problemy z kompatybinością
 port (
  -- tryb jest liczba calkowita z zakresu 0-M
  MODE: in integer range 0 to M-1;
  -- wejscia zgrupowane sa w postaci wektoru M-1 bitowego
  DATA_IN: in std_logic_vector (M-1 downto 0);
  -- wyjsciem jest pojedynczy bit
  DATA_OUT: out std_logic
 );
end;

-- definiujemy architekture naszego multipleksera
architecture logic of multiplexer is
 begin
  DATA_OUT <= DATA_IN(MODE);
end;

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from multiplexer.vhdlCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/vhdl/multiplexer.vhdl) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:39 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).