Perl

Perl jest wszechstronnym językiem programowania, umożliwiającym programowanie w różnych modelach. Posiada bardzo dużą liczbę dodatkowych modułów (bibliotek) zgromadzoną w archiwach CPAN. Jest jednym z najpopularniejszych języków używanych do tworzenia CGI. Z Perla wywodzą się takie języki jak: PHP, Ruby i Python.

Do ewidentnych zalet tego języka należy wspomniana już kolekcja gotowych modułów (których wykorzystanie zdecydowanie upraszcza tworzenie programu), dynamiczne typy zmiennych, wbudowane wyrażenia regularne, tablice asocjacyjne. Niektórzy jako zaletę perla podają także "naturalny sposób zapisu" uzyskiwany przez wykorzystywanie zmiennej wbudowanej $_, która jest argumentem domyślnym wielu funkcji. Rozwiązanie to ma jednak wielu przeciwników, zwłaszcza osoby które tak jak ja lepiej czują się w językach formalnych niż naturalnych.

Perl uważany jest za język skryptowy, jednak do końca nim nie jest. Kod skryptu przed jego wykonaniem poddawany jest kompilacji do kodu pośredniego. Istnieje możliwość wykonania takiej kompilacji i wykorzystywania (oraz dystrybucji) kodu pośredniego.

podstawy

Komentarzem jest wszystko od znaku # do końca linii (uwaga: znak # może występować także w ramach jakiś operatorów - nie oznacza on wtedy komentarza).

Łańcuchy znaków umieszczane są w ramach "" (wnętrze napisu podlega interpretacji) lub '' (wnętrze napisu nie podlega interpretacji). Napisy można także ograniczać przy pomocy otwierających qqX lub qqX (gdzie X jest znakiem ogranicznika) i zamykającego znaku ogranicznika, jeżeli znak ogranicznika jest którymś z nawiasów otwierających na końcu napisu używa się odpowiedniego nawiasu zamykającego. Do łączenia napisów służy operator . (kropka).

zmienne

Nazwa zmiennej w perlu poprzedzana jest znakiem oznaczającym jej typ są to:

 • $ - zmienne skalarne (liczby, napisy, ...)
 • @ - tablice zwykłe
 • % - tablice asocjacyjne
 • & - podprogramy
 • * - zmienne globalne

Standardowo nie ma potrzeby deklarowania zmiennych - perl gdy napotka nieznaną zmienną sam utworzy "pustą" zmienną (o wartości zero/napis pusty/...). Można to zmienić umieszczając w kodzie use strict 'vars';, wymusza to jawne deklarowanie zmiennych ze słowem kluczowym my, dodanie tego słowa do deklaracji zmiennej powoduje iż zmienna staje się zmienną lokalną (domyślnie wszystkie zmienne są globalne.

zmienne przedefiniowane

 • $_ - argument domyślny
 • @_ - tablica argumentów domyślnych
 • @ARGV - tablica argumentów przekazanych do skryptu
 • %ENV - tablica zmiennych środowiskowych
 • $? - status wyjścia z funkcji system()
 • $$ - PID wykonywanego skryptu

Zobacz w Sieci: Perl @ Wikibooks, Perl 6 Programming

Zachęcam także do zapoznania się z kilkoma przykładami programów stworzonych przeze mnie w perlu - smtp2xmpp.pl (nowsza wersja klienta jabbera przeznaczona do wysyłania komunikatów o nowej poczcie), mail-bot.pl (bot jabberowski odpowiadający na pytania o nową pocztę - w programie pokazane deklarowanie funkcji, korzystanie z daty i czasu oraz zewnętrznych aplikacji).Copyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/more/perl) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2015-10-10 11:55:53 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).