GnuPlot

Zobacz w Sieci: Quick Reference Card for gnuplot - kilkustronicowa broszurka z najważniejszymi poleceniami, Wstęp do gnuplota, Gnuplot Manual - oficjalny podręcznik [en], LaTeX and the Gnuplot Plotting Program

Poniżej zamieszam też przykładowy skrypt gnuplot-owy obrazujący zagadnienia mocy czynnej, biernej i tangensa fi:

#!/usr/bin/gnuplot -p

# napiecie (napięcie skuteczne = 1V, amplituda = sqrt(2)V)
Usk   = 1
u(t)  = sin(t) * Usk * sqrt(2)

# prad (prąd skuteczny = 1A, amplituda = sqrt(2)A)
Isk   = 1
i(t,fi) = sin(t+fi) * Isk * sqrt(2)


# moc chwilowa [VA]
p(t,fi) = i(t,fi)*u(t)


# moc pozorna (1VA)
S    = Isk * Usk

# moc czynna = calka po okresie (T=2*pi) z p(t,fi)
P(fi)  = S * cos(fi)

# moc bierna = sqrt (S^2 - P^2)
Q(fi)  = S * sin (fi)


set term wxt size 900,680
set multiplot layout 3,2 rowsfirst

set key left bottom at graph 0.13,0.06 # samplen 2 spacing .7 font ",8"
set border 3; set xtics nomirror; set ytics nomirror
set xzeroaxis

set title "obc. indukcyjne, cos(fi) = 0.9, tg(fi) = 0.48, fi = 0.45"; fi=0.4510
plot [0 : 2*pi] u(x) title "u(t)", i(x,fi) title "i(t)", p(x,fi) title "p(t)"

set title "obc. pojemnościowe, cos(fi) = 0.8 tg(fi) = -0.75, fi = -0.64"; fi=-0.6435
plot [0 : 2*pi] u(x) title "u(t)", i(x,fi) title "i(t)", p(x,fi) title "p(t)"

set title "obc. indukcyjne, cos(fi) = 0.6, tg(fi) = 1.3, fi = 0.93"; fi=0.9273
plot [0 : 2*pi] u(x) title "u(t)", i(x,fi) title "i(t)", p(x,fi) title "p(t)"

set title "moce w funkcji cos(fi), zakres indukcyjny";
set key right center at graph 0.97,0.55
plot [1 : 0] S title "pozorna" , P(acos(x)) title "czynna", Q(acos(x)) title "bierna"
unset xrange # trzeba posprzatac po odwroconym zakresie osi x ...

set size 1,0.33; set origin 0.0,0.0;
set title "moce w funkcji przesunięcia fazowego fi";
set key right bottom at graph 0.95,0.05
plot [-pi/2 : pi/2] S title "pozorna" , P(x) title "czynna", Q(x) title "bierna"

unset multiplotCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/more/gnuplot) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2019-04-19 23:18:37 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).