unix.c

/*
 * plik ma na celu prezentację podstawowych zagadnień z programowania w języku C / C++
 * prezentuje użyteczne funkcje charkterystyczne dla systemów zgodnych z Unix'em
 *
 */

#include <stdio.h>
#include <signal.h>
#include <fcntl.h>
#include <time.h>

// funkcje obsługi sygnału
void sig_usr(int sig) {
 printf("Otrzymałem sygnał numer: %i\n", sig);
}

void akcja_sygnalu(int sig, siginfo_t *info, void *context) {
 printf("Otrzymałem sygnał numer: %i z kodem %d i wartością %d\n",
  sig, info->si_code, info->si_value.sival_int);
 // si_code okresla powód wysłania sygnału
}

main() {
 printf("Mój PID to %d\n", getpid());
 
 // obsługa sygnałów
 // do zdefiniowania obsługi sygnału - jego przechwycenia służy funkcja
 //signal( numer_sygnału, sposób_obsługi );
 // użytkownik ma do dyspozycji dwa nie zdefiniowane przez system sygnały: SIGUSR1, SIGUSR2
 // może też zmieniać obsługę innych (poza nieprzechwytywalnymi) ...
 
 // aby wysłać sygnał do samego siebie korzystamy z raise( sygnał );
 // co jest równoważne kill( getpid(), sygnał );
 // parę słów o sygnałach zawarłem też w fork.c
 
 // ustawiam prechwycenie sygnalu SIGUSR1 (pełną ich listę wypisuje kill -l)
 // lista z opisami dostepna na http://en.wikipedia.org/wiki/Signal_(computing)#List_of_signals
 signal(SIGUSR1, &sig_usr);
 signal(SIGUSR2, &sig_usr);
 // zamiast wskaźnika do funkcji możemy podac także SIG_IGN albo SIG_DFL
 // co oznacza odpowiednio ignorowanie tego sygnału lub jego domyślną obsługę
 
 
 // możliwe jest też maskowanie sygnałów
 sigset_t maska_sygnalow;
 if (sigemptyset(&maska_sygnalow)) // inicjalizujemy na pustą, na pełną byłoby sigfillset()
  puts("sigemptyset error");
 if (sigaddset(&maska_sygnalow, SIGINT)) // dodajemy sygnał do maski
  puts("sigaddset error");
 // można także usuwać - sigdelset() i sprawdzac czy jest obecny - sigismember()
 if (sigprocmask(SIG_SETMASK, &maska_sygnalow, NULL))
  puts("sigprocmask error");
 // w skutek tego program nie będzie reagował na Ctrl+C
 //
 // oprocz tego sa funckcje API sygnałowgo BSD:
 // sigvec, sigblock, sigsetmask, siggetmask, sigmask
 
 // dostępny jest także machanizm kolejkowanej obsługi sygnałów
 // w którym także kolejne sygnały tego samego typu w oczekiwaniu
 // na odebranie gromadzone są w kolejce
 struct sigaction akcja_obslugi_sygnalu;
 akcja_obslugi_sygnalu.sa_flags = SA_SIGINFO;
 sigfillset(&akcja_obslugi_sygnalu.sa_mask);
 akcja_obslugi_sygnalu.sa_sigaction = &akcja_sygnalu;
 sigaction(SIGALRM, &akcja_obslugi_sygnalu, NULL);
 
 sigqueue(getpid(), SIGALRM, (const union sigval)123); 
 
 
 // możliwe jest także oczekiwanie na dowolny sygnał:
 puts("czekam na sygnal");
 pause();
 
 // lub na sygnał z zestawu okreslonego w taki sposób jak dla 
 // poprze sigwait(&zestaw, &sygnal);
 sigemptyset(&maska_sygnalow);
 sigaddset(&maska_sygnalow, SIGQUIT);
 int signum;
 puts("czekam na sygnal SIGQUIT");
 sigwait(&maska_sygnalow, &signum);
 if (signum == SIGQUIT)
  puts("dostalem SIGQUIT");
 
 // możemy sobie zarzyczyć także przesłania sygnału SIGALRM
 // za określoną ilość sekund (lub troche później):
 alarm(4);
 
 // funkcja open służy do otwierania dostępu do pliku przez deskryptor, patrz: man 2 open
 int deskryptor = open( "/tmp/plik", O_WRONLY );
 
 write(deskryptor, "Ala ma Kota", 12 ); // wpisuje 12 znaków z podanego ciągu
 // do czegoś okreslonego deskryptorem (w tym przykładzie jest to plik)
 
 // mamy też bliźniaczą funkcję read(deskryptor, bufor, ilosc) czytająca z deskryptora
 // do bufora zadana ilosc znaków oraz funkcję lseek(deskryptor, przesuniecie, tryb)
 // - przesówjącą się w pliku; tryb to SEEK_SET (nowa pozycja = przesuniecie),
 // SEEK_CUR (nowa pozycja = aktualna pozycja + przesuniecie),
 // SEEK_END (nowa pozycja = rozmiar_pliku + przesuniecie)
 
 close(deskryptor); // zamykamy deskryptor
 
 // mamy równierz trochę innych funkcji:
 // chown - zmiana użytkownika i grupy
 // chdir - zmaina aktualnego katalogu (odpowiednik komendy cd ...)
 // getcwd - zwraca aktualny katalog, tak jak getenv("PWD");
 // rmdir - usuwa pusty katalog
 
 // czas ...
 time_t czas = time(0);
  // czas mierzony w sekundach od początku epoki (czyli 1970-01-01 00:00:00 UTC),
  // patrz: man 2 time
  // możemy też korzystać z wywołania: time(&czas);
 printf("Od poczotku epoki upłyneło %d sekund\n", czas);

 // następnie możemy utworzyć struktórę zawierającą czas rozłożony:
 struct tm czas_rozlozony_utc;
 gmtime_r(&czas, &czas_rozlozony_utc);
 // jest też localtime zwracająca czas w lokalnej strefie czasowej oraz inne funkcje
 // patrz man 3 gmtime
 struct tm czas_rozlozony_local;
 localtime_r(&czas, &czas_rozlozony_local);
 // uwaga na wywołanie czas_rozlozony_local=localtime(&czas);
 // może nadpisać ono strukturę czas_rozlozony_utc
 // (zwróci wskażnik do tego samego obszaru co poprzednie wywołanie)

 char czas_napis [100];
 // następnie możemy czas ten sformatować przy pomocy strftime
 strftime(czas_napis, sizeof(czas_napis), "%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z (%s)", &czas_rozlozony_utc);
  // więcej o napisach formatujących - man 3 strftime
 printf("Mamy teraz (UTC): %s\n", czas_napis);

 strftime(czas_napis, sizeof(czas_napis), "%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z (%s)", &czas_rozlozony_local);
 printf("Mamy teraz (local): %s\n", czas_napis);

 // albo odwołać się bezpośrednio do składowych struktury tm
 printf("Aktualna godzina w UTC to: %d\n", czas_rozlozony_utc.tm_hour);
 
 // wato zwrócić uwagę iż niektóre z pozycji napisu formatującego funkcji strftime korzystają z
 // strefy czasowej ustalonej w zmiennej środowiskowej co ma niemiłe skutki w połączeniu z gmtime()
 // jak widać na powyższym przykładzie timestamp dla czas_rozlozony_utc jest nie poprawny gdyż
 // funkcja ta zakłada że podana struktura jest czasu lokalnego u nas != UTC
 
 // aby zobaczyć to lepiej możemy zrobić to dla chwili zero
 // (która powinna odpowiadać 1970-01-01 00:00:00 UTC
 czas = 0;
 gmtime_r(&czas, &czas_rozlozony_utc);
 localtime_r(&czas, &czas_rozlozony_local);
 // należy pamiętać że funkcję powyzsze w wariancie bez _r są niebezpieczne przy wielowątkowości
 
 strftime(czas_napis, sizeof(czas_napis), "%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z (%s)", &czas_rozlozony_utc);
 printf("Mamy teraz (UTC): %s\n", czas_napis);
 strftime(czas_napis, sizeof(czas_napis), "%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z (%s)", &czas_rozlozony_local);
 printf("Mamy teraz (local): %s\n", czas_napis);
 
 // widzimy już że problem jest w funkcji wykonywanej na strókturze z rozłożonym czasem w UTC
 setenv("TZ", "UTC");
 strftime(czas_napis, sizeof(czas_napis), "%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z (%s)", &czas_rozlozony_utc);
 printf("Mamy teraz (UTC): %s\n", czas_napis);
 strftime(czas_napis, sizeof(czas_napis), "%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z (%s)", &czas_rozlozony_local);
 printf("Mamy teraz (local): %s\n", czas_napis);
 // daje to porpawny rezultat dla UTC oraz niepoprawny dla lokalnego ...
 // co ciekawe strefa czasowa (%Z) zawsze jest poprawna, należy więc uważać
 // gdy korzystamy z gmtime oraz napisów formatujących zależynych od strefy czasowej ...
 
 // mamy równierz funkcję mktime,
 // która na podstawie struktury tm wyrazonej w czasie lokalnym tworzy timestamp

 // oraz funkcję gettimeofday pobierającą czas z większą dokładnością
 struct timeval czas2;
 gettimeofday(&czas2, NULL);
 printf("Od poczotku epoki upłyneło %d sekund i %d microsekund\n", czas2.tv_sec, czas2.tv_usec);
 // podobnie do gettimeofday działa clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &time);
 
 
 while(sleep(60) > 0); // aby móc pobawić się sygnałami ...
  // while konieczny bo sygnal przerywa czekanie i nie jest ono kontynuowane
  // należy też wspomnieć iż ładniejszą metodą realizacji takiego zabronienia
  // zakończenia programu jest czekanie na jakis sygnal niz robienie sleep()
  // ale tu nam chodzi aby ten sleep sie kiedys zakonczyl ...
 
  // sleep(ilosc_sekund); - proces robi sobie przerwę przez zadaną liczbę sekund lub dłużej 
  // (nie zajmuje czasu procesora w odróżnieniu od rozwiązań typu pętle itp.,
  // otrzymanie sygnału skraca przerwę)
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from unix.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/unix.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).