tty-listener.c

/*
 Prosta implementacja programu podsłuchującego wybrany terminal tty.
 
 Działająca wg poniższego schematu:
 width=`od -j1 -N1 -d /dev/vcsa1 | cut -b8-`
 fold -w $width /dev/vcs1 > /tmp/new
 if ! diff /tmp/new /tmp/old; then
  mv /tmp/new /tmp/old
  render /tmp/old
 fi
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <inttypes.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <linux/vt.h>

#define DEVICE_SURFIX 2

int getConsole(char devSurfix, uint8_t *w, uint8_t *h) {
 int fd;
 char tmpBuf[20];
 
 snprintf(tmpBuf, 20, "/dev/vcsa%d", devSurfix);
 printf("Console on %s ", tmpBuf);
 
 fd = open(tmpBuf, O_RDONLY);
 if (fd < 0) {
  perror("open: ");
  exit(1);
 }
 if (read(fd, tmpBuf, 4) != 4) {
  perror("read: ");
  exit(2);
 }
 close(fd);
 
 *h = tmpBuf[0];
 *w = tmpBuf[1];
 printf(" has %d rows and %d cols\n", *h, *w);
 
 
 snprintf(tmpBuf, 20, "/dev/vcs%d", devSurfix);
 printf("Openning console on %s \n", tmpBuf);

 fd = open(tmpBuf, O_RDONLY);
 if (fd < 0) {
  perror("open: ");
  exit(3);
 }
 
 return fd;
}

int main() {
 int vcsFD, myFD;
 struct vt_stat vtstat;
 
 uint8_t width, height, y;
 ssize_t sizeIN, sizeOUT;
 char  *bufIN_1, *bufIN_2, *bufOUT, *bufTMP, charTMP;
 
 vcsFD = getConsole(DEVICE_SURFIX, &width, &height);
 myFD = open("/dev/tty0", O_RDONLY);
 
 sizeIN = width * height;
 bufIN_1 = malloc(sizeIN);
 bufIN_2 = malloc(sizeIN);
 sizeOUT = (width+1) * height;
 bufOUT = malloc(sizeOUT);
 
 *bufIN_2 = '\0';
 
 while (1) {
  ioctl(myFD, VT_GETSTATE, &vtstat);
  if (vtstat.v_active == DEVICE_SURFIX) { // run only when DEVICE_SURFIX is active VT
   lseek(vcsFD, 0, SEEK_SET);
   if (read(vcsFD, bufIN_1, sizeIN) == sizeIN) {
    if ( strncmp(bufIN_1, bufIN_2, sizeIN) != 0 ) { // redraw only when changed VT output
     bufTMP = bufIN_1;
     for (y=0; y<height; y++) {
      // save first char of next line and put in its place "end of string"
      charTMP = bufTMP[width];
      bufTMP[width] = '\0';
      
      // show line
      puts(bufTMP);
      
      // set bufTMP to start of next line and restore first char of next line
      bufTMP = bufTMP + width;
      *bufTMP = charTMP;
     }
     
     // swap bufIN_2 and bufIN_1
     bufTMP = bufIN_2;
     bufIN_2 = bufIN_1;
     bufIN_1 = bufTMP;
    }
   }
  }
  usleep(100000);
 }
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from tty-listener.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/tty-listener.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-08-20 19:09:07 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).