text_on_framebuffer.c

/* program prezentuje wykorzystanie linuxowego framebuffer'a i biblioteki FreeType */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <inttypes.h>
#include <sys/mman.h>
#include <string.h>
#include <linux/fb.h>

#include <ft2build.h>
#include FT_FREETYPE_H
#include FT_GLYPH_H

#define DEV_FILE "/dev/fb0"

int  fbFD;
char* fbBUF;
struct fb_var_screeninfo vinfo;
struct fb_fix_screeninfo finfo;
int  fbFrameSize, fbPixelSize;

inline void setARGB(int idx, uint8_t a, uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) {
 char* point = fbBUF + idx;
 *(point)  = b;
 *(point+1) = g;
 *(point+2) = r;
 *(point+3) = a; // 0 == transparent
}

inline void drawRectangle(int startX, int startY, int stopX, int stopY) {
 int x, y, lineOffet, pixelOffset;

 if (stopX > vinfo.xres || stopX == 0)
  stopX = vinfo.xres;
 if (stopY > vinfo.yres || stopY == 0)
  stopX = vinfo.yres;
 if (startX < 0)
  startX = 0;
 if (startY < 0)
  startY = 0;

 lineOffet = (vinfo.yoffset + startY) * finfo.line_length;
 for (y = startY; y < stopY; y++) {
  pixelOffset = lineOffet + (vinfo.xoffset + startX) * fbPixelSize;;
  for (x = startX; x < stopX; x++) {
   setARGB(pixelOffset, 150, 200, 200, 0);
   pixelOffset += fbPixelSize;
  }
  lineOffet += finfo.line_length;
 }
}

int printCharBitmap(FT_GlyphSlot slot, int startX) {
 int fX, fY, fR, xOffset, lineOffet, pixelOffset;

 xOffset  = startX + slot->bitmap_left;
 lineOffet = (vinfo.yoffset + 200 - slot->bitmap_top) * finfo.line_length;

 for(fY = 0; fY < slot->bitmap.rows; fY++) {
  pixelOffset = lineOffet + (vinfo.xoffset + xOffset) * fbPixelSize;
  fR = fY * slot->bitmap.width;

  for (fX = 0; fX < slot->bitmap.width; fX++) {
   if (pixelOffset > fbFrameSize)
    return 0;
   setARGB(pixelOffset, slot->bitmap.buffer[fR + fX], 255, 0, 0);
   pixelOffset += fbPixelSize;
  }
  lineOffet += finfo.line_length;
 }
 
 startX += slot->advance.x >> 6;
 return startX;
}

void renderText(char* text, FT_Face ftFace) {
 int      i, maxChar, xPos = 100;

 maxChar = strlen( text );
 for (i=0; i<maxChar; i++) {
  if ( FT_Load_Char(ftFace, text[i], FT_LOAD_RENDER) ) {
   puts("Error in FT_Load_Char");
   continue;
  }
  xPos = printCharBitmap(ftFace->glyph, xPos);
  if (xPos == 0) break;
 }
}

int main(int argc, char** argv) {
 char*     fontName;
 FT_Library  ftLib;
 FT_Face    ftFace;

 fontName = argv[1];

 // FreeType open font
 
 if ( FT_Init_FreeType(&ftLib) )
  puts("Error in FT_Init_FreeType");

 if ( FT_New_Face(ftLib, fontName, 0, &ftFace) )
  puts("Error in FT_New_Face");

 if ( FT_Set_Char_Size( ftFace, 0, 26 * 64, 128, 128 ) )
  puts("Error in FT_Set_Char_Size");


 // open device and get info
 fbFD = open(DEV_FILE, O_RDWR);
 if (fbFD == -1) {
  perror("Open framebuffer device: " DEV_FILE " error");
  exit(1);
 }
 
 if (ioctl(fbFD, FBIOGET_FSCREENINFO, &finfo) == -1) {
  perror("ioctl FBIOGET_FSCREENINFO error");
  exit(2);
 }
 
 if (ioctl(fbFD, FBIOGET_VSCREENINFO, &vinfo) == -1) {
  perror("ioctl FBIOGET_VSCREENINFO error");
  exit(3);
 }
 
 if (vinfo.bits_per_pixel != 32) {
  puts("We only support 32 bit per pixel");
  exit(4);
 }
 
 // open memory buffer
 fbPixelSize = vinfo.bits_per_pixel / 8;
 fbFrameSize = vinfo.xres * vinfo.yres * fbPixelSize;
 fbBUF=(char*)mmap(0, fbFrameSize, PROT_WRITE, MAP_SHARED, fbFD, 0);
 
 // write to frame buffer
 memset(fbBUF, 0, fbFrameSize);
 renderText(argv[2], ftFace);

 FT_Done_Face(ftFace);
 FT_Done_FreeType(ftLib);
 
 // close
 munmap(fbBUF, fbFrameSize);
 close(fbFD);
 return 0;
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from text_on_framebuffer.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/text_on_framebuffer.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-08-20 19:17:29 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).