test_libusb.c

// gcc test_libusb.c -lusb 

#include <stdio.h>
#include <usb.h>

int main(void) 
{ 
 /// struktury dla magistali i urządzenia
 struct usb_bus *bus; 
 struct usb_device *dev; 

 /// inicjalizacja
 usb_init(); 
 usb_find_busses(); 
 usb_find_devices(); 

 /// wyszukiwanie urządzenia
 char find = 0;
 for (bus = usb_busses; bus && find == 0; bus = bus->next)
  for (dev = bus->devices; dev; dev = dev->next)
   if ( dev->descriptor.idVendor == 0x0403
     && dev->descriptor.idProduct == 0x6001
//     && dev->descriptor.iSerialNumber == 0x0000
     )
   {
    find = 1;
    break;
   }
 if (find != 1) {
  puts("nie znaleziono urządzenia");
  return -1;
 }
 free(bus); // bus nie będzie nam już potrzebne, znalezione urządzenie mamy w dev
 
 /// obsługa urządzenia
 usb_dev_handle *usbdev; 
 usbdev = usb_open(dev);
 if (!usbdev) {
  puts("błąd otwarcia urządzenia"); 
  return -2;
 }
 
 // tworzymy interfejs na urządzeniu
 if (usb_claim_interface(usbdev, 0)) {
  puts("błąd utworzenia interfejsu");
  puts(" upewnij się że nik nie korzysta z urządzenia, spóbój `rmmod ftdi_sio`");
  usb_close (usbdev);
  return -3;
 }
 
 /// komunikacja z urządzeniem
 // ustawienia konfiguracyjne:
 // usb_control_msg(usbdev, requesttype, request, value, index, *bytes, size, timeout);
 // wysłanie danych:
 // usb_bulk_write(usbdev, ep, *bytes, size, timeout);
 // odczyt danych:
 // usb_bulk_read(usbdev, ep, *bytes, size, timeout);
 // UWAGA: bufor odbiorczy musi być zdeklarowany jako static unsigned char []
 
 // reset device
 if (usb_control_msg(usbdev, 0x40, 0, 0, 0, NULL, 0, 3000) != 0)
  puts("błąd resetu układu");
// if (usb_control_msg(usbdev, 0x40, 3, 16696, 0, NULL, 0, 3000) != 0)
//  puts("Błąd ustawienia prędkości");
 
 // send data
 char * aaa="abbcb";
 int i;
 for (i=0; i<5; i++) {
  printf("Wysłano: %d\n", usb_bulk_write(usbdev, 0x02, aaa+i, 1, 3000));
  // UWAGA: wysyłana porcja danych nie może być zbyt duża !!!
  sleep(1);
 }
 
 puts("Czekam na dane wejściowe");
 int j, k;
 for (j=0; j<5; j++) {
  // read data
  static unsigned char buf[3];
  i = usb_bulk_read(usbdev, 0x81, buf, 3, 3000);
  // UWAGA: bufor mniejszy od 3 znakówe nie ma sensu ze względu na sposób transmisji ...
  if (i==3) {
   printf("%d : ", j);
   for (k=0; k<i; k++)
    printf("%X ", buf[k]);
   puts("");
  } else {
   j--;
  }
  
  usleep(200000);
 }
  
  
 /// zakończenie
 usb_release_interface(usbdev, 0);
 usb_close (usbdev);
 return 0; 
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from test_libusb.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/test_libusb.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).