szablony.cpp

/** plik prezentuje podstawy programowania obiektowego w C++ :
 * szablony
 * przestrzenie nazw
 * wyjatki
 **/


#include<iostream>
#include<limits>

using namespace std;

/// deklarujemy szablon klasy
// szablon może mieć kilka parametrów oraz parametry z wartością domyślną (opcjonalne)
template <typename T1, typename T2 = int> class klasa3 {
 T1 val; // gdy korzystamy z class domyslnie wszystko jest prywatne
 public:
  void set(T1 v);
  T1 get() {
   // gdyby parametr szablonu miałbyć jakąś klasą, która zawiera deklarację typu
   // i chielibyśmy odwołać się do tego typu, konieczne byłoby poinformowanie
   // kompilatora że odwołujemy się do typu, a nie składowej z tej klasy poprzez
   //  typename T3::typ_z_t3 var = 0;
   // (samo T3::typ_z_t3 szukałoby składowej typ_z_t3 w T3 ...)
   
   // niekiedy potrzebujemy sprawdzić czy przekazany do szablonu typ posiada
   // jakąś cechę (np. jak jest wartość maksymalna przekazanego typu liczbowego
   // w tym celu korzysta się z mechanizmu trait'ów - są to szablony prostych
   // funkcji zwracających pewną cechę przekazanego jako parametr szablonu typu
   // (np. czy jest to iterator, czy jest to tablica, ...)
   cout << "maksymalny zakres T2 wynosi " << numeric_limits<T2>::max() << endl;
   
   return val;
  }
  
  /// generowanie wyjątku
  void wyj(T2 i) throw (char const *, int) {
   switch(i) { // rzucamy wyjątek w zależnosci od i
    case 0:
     throw "Ala ma kota";
    case 1:
     cout << "wypisze sie (0) ?" << endl;
     throw "Kot ma Ale";
     // oczywiście gdy w definicji funkcji podaliśmy throw od innego obiektu
     // to tutaj po throw tez dajemy obiekt takiego typu
    case 2:
     throw i;
   }
   cout << "wypisze sie (1) ?" << endl;
  }
};

/// deklarujemy szablon funkcji z tej klasy
template <typename T1, typename T2> void klasa3<T1, T2>::set(T1 v) {
 val = v;
}

/// możemy zdeklarować także szablon funkcji nie należącej do klasy ...
// ponadto tutaj kompilator jest w stanie ustalić typ szablonu w oparciu
// o argument funkcji, dzieki czemu nie musimy jawnie podawać typu szablonu
// przy wywołaniu takiej funkcji ...
template <typename T1> T1 funkcja1(T1 x) {
 return 2 * x;
}

/// możemy tworzyć specjalizacje szablonów ...
template <> float funkcja1(float x) {
 return 3 * x;
}
// dla klasy wyglądałoby to tak:
//  template <> class klasa1<float> { ... }
// w przypadku pełnej specjalizacji - dla danego typu
// lub tak:
//  template <typename T1> class klasa1<T1*> { ... }
// w przypadku specjalizacji częściowej - dla dowolnego wskaźnika


/// z pomocą szablonów możemy także wykonywać obliczenia w trakcie kompilacji (np. silni)
template<int N> struct silnia {
 enum {val=N*silnia<N-1>::val};
};
template<> struct silnia <0>{
 enum {val=1};
};
/// parametrem szablonu nie musi być typ ... może być wartość, a nawet inny szablon
//  nalezy tutaj zaznaczyć że jeżeli typ szablonu będącego parametrem
//  i typ naszego szablonu są powiązane (powinny być tego samego typu)
//  warto stosować następującą formę deklaracji, która pozwala uniknąć
//  błędu polegającego na podaniu sprzecznych typów
//  template<typename T, template<E, A> class C> class kont { ... }
//  wewnątrz klasy korzystamy z C<T, std::allocator<T>> jak z normalnego szablonu
//  a na zewnątrz wołamy kont<int, std:list> zamiast kont< int, std:list<int> >
//  gdy deklaracja byłaby: template<typename T, class C> class kont { ... }
//  takie przekazywanie szablonu może służyć do realizacji strategii w szablonach,
//  czyli decydowaniu na etapie wywołania jaką kację podejmuje szablon poprzez
//  podanie do niego odpowiedniego szablonu klasy realizującej taką akcję
//  (np. zapis do pliku, lub na stdout w systemie logowoania)

/// szablony mogą posłużyć także do korzystania z mechanizmu funkcji wirtualnych
// realizowanego na etapie kompilacji (bez dodatkowych narzutów w trakcie działania
// programu, jakie są związane z zwykłymi funkcjami wirtualnymi) ...
// realizuje się to poprzez dziedziczenie po szablonie klasy bazowej,
// w którym nasza klasa jest parametrm:
//  class abc : abecadlo_base<abc>
// a klasa bazowa implementuje funkcje wirtualne w formie wywołań:
//  return static_cast<T*>(this)->funkcja_wystepujaca_w_potomklach();
// podobny mechanizm jest często używany do uzupełniania klas potomnych o przeciążone
// operatory relacji realizowane przez negacje jednego operatora z klasy potomnej

/// szablony są niestety dość niewdzięczne w użyciu:
// - kod w nich podany jest kompilowany tylko wtedy gdy jest użyty
// - komunikaty błędów związane z użyciem szablonu na ogół wyglądają dziwnie i
//  wskazują gzieś w kod szablonu a nie użycie które wywołało błąd
//  problem ten można rozwiązać używając w szablonach asercji czasu kompilacji
//  np. BOOST_STATIC_ASERT(p) z boost/static_asert.hpp
// - rozrost kodu wynikowego, tutaj można próbować ograniczyć to zapewniając
//  współdzielenie kodu przez poszczególne szablony poprzez realizację za ich
//  pomocą adapterów dostosoójących typ do stosowanego przez klasę realizującą
//  obliczenia (np. zamieniających wartości na wskaźniki ...)/// przestrzenie nazw
namespace przestrzen {
 void tescik() {
  cout << "przestrzen nazw" << endl;
 }
}

main() {
 /// tworzymy obiekty w oparciu o szablo9n klasy klasa3 dla typów double i int
 klasa3<double> d;
 klasa3<int> i;
 
 d.set(13.497);
 i.set(14);
 
 cout << d.get() + i.get() << endl;
 
 cout << "funkcja1: " << funkcja1(12) << " " << funkcja1(12.5f) << endl;
 
 /// przechwytujemy wyjątek
 for (int j=0; j<3; j++) {
  cout << endl << "j = " << j << endl;
  try {
   d.wyj(j);
   cout << "wypisze sie (2) ?" << endl;
   i.wyj(1);
  } catch (char const * opis) {
   cout << "WYJATEK: " << opis << endl;
  } catch (...) {
   cout << "inny wyjątek" << endl;
  }
  // aby zaoszczędzić jednego kopiowania należy przechwytywać wyjątek przez referencję
  // ale należy pamiętać iż ze względu na mechanizm działania wyjątków
  // wartość ta i tak będzie kopiowana
 }
 
 
 /// korzystanie z przesztrzeni ...
 // przeszestrzenie stosowane standardowo (bez koniecznosci ich każdorazowego podawania)
 // deklaruje się przy pomocy dyrektywy "using namespace" (zobacz na początku pliku
 przestrzen::tescik();
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from szablony.cppCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/szablony.cpp) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:39 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).