stl.cpp

/*
 * w napisy.cpp przedstawiłem już podstawy korzystania z <string> i <sstream>
 * w tym programie przedstawię kilka kolejnych elementów biblioteki standardowej C++
 *
 * zobacz także:
 * http://pl.wikipedia.org/wiki/Standard_Template_Library
 * http://pl.wikibooks.org/wiki/C++#Dodatek_A:_Biblioteka_STL
 * http://www.intercon.pl/~sektor/cbx/std/stl.html
 */

#include <vector>
#include <list>
#include <map>
#include <algorithm>

#include <string>
#include <boost/bind.hpp>
#include <boost/lambda/lambda.hpp>

#include <iostream>
#include <stdio.h>

using namespace std;

void wypisz(pair<string, string> p) {
 printf("YY %s : %s\n", p.first.c_str(), p.second.c_str());
}

void wypisz2(int a, int b) {
 printf("QQ %d : %d\n", a, b);
}

int sum(int a, int b) {
 return a+b;
}

struct por {
 int a;
 int b;
 bool operator<(const por &p) { return a < p.a; };
 bool operator>(const por &p) { return a > p.a; };
};

int main() {
 int i=0;
 
 // uwaga: wszystkie kontenery STL operują na kopiach obiektów do nich wstawianych
 // wszystkie konternery mogą zawierać dowolny typ - tak wbudowany jak i definiowany
 // przez użytkownika, dla działania funkcji sortujących konieczne może być zapewnienie
 // operatora większości dla takiego typu
 
 /// dynamiczna tablica czyli "vector"
 // uwaga: powiększanie vectora może doprowadzić do konieczności jego przeniesienia w pamięci
 // operacja ta związana jest z kopiowaniem wszystkich elementów wektora w nowe miejsce
 // operacja taka jest kosztowana czasowo
 // dlatego lepiej aby vector przechowywł wskaźniki na duże elementy a nie duże elementy
 // warto także przed rozpoczęciem wypełniania vectora określić rozmiar
 // jaki chcemmy na niego zarezerwować przy pomocy metody reserve
 
 // wskaźnik na element wektora może stracić aktualność na sklutek usunięcia elementów
 // wcześniejszych niż wskazywany lub wspomnianej wyżej realokacji wektora
 // podobnie rzecz ma się z innymi kontenerami bazującymi na tablicach
 
 // tablica 7 liczb całkowitych wypełniona jedynkami
 vector<int> tablica(7,1);
 
 // iterator (służy do wskazywania miejsca w tablicy)
 vector<int>::iterator iter;
 
 // wstawiamy przed 3 (pierwszy +2) elementem wartość 33
 iter = tablica.begin();
 iter += 2;
 tablica.insert(iter, 1, 33);
 // uwaga powoduje to przekopiowanie wszystkich elementów od iter włacznie
 
 // zmieniamy wartość 6 elementu na 7
 tablica[5]=7;
 // zwiększamy wartość 8 (w chwili obecnej ostatniej ostatniego, bo 7 początkowych + 1)
 // i wypisujemy ten element
 printf("XX: %d\n", ++tablica[7]);
 
 // wstawiamy na końcu
 tablica.push_back(15);
 
 // usuwamy element 7
 iter = tablica.begin();
 tablica.erase(iter + 6);
 // uwaga powoduje to przekopiowanie wszystkich elementów od iter włacznie
 
 // wypisanie całej tablicy
 for (; iter != tablica.end(); ++iter) {
  printf("%d : %d\n",i++,*iter);
 }
 
 // wskaźnik na początkowy i końcowy element tablicy
 // uwaga wartości wskaźników do elementów mogą być nietrwałe - przekopiowywanie elementów
 int *ref_f = &(tablica.front());
 int *ref_b = &(tablica.back());
 printf("XX: %p %p %ld\n", ref_f, ref_b, ref_b-ref_f+1);
 
 // gdy nie pusty
 if ( ! tablica.empty() )
  // wypisz aktualny, maksymalny bez przenoszenia w inne miejsce,
  // maksymalny wogole rozmiar
  printf("%ld %ld %ld\n", tablica.size(), tablica.capacity(), tablica.max_size());
 
 // usuwamy ostatni element
 tablica.pop_back();
 
 // usuwamy wszystkie elementy
 tablica.clear();
 
 // oczywiście są także inne przydatne metody tego obiektu ...
 
 /// kolejka o dwóch końcach - deque
 // jest to kontener umożliwiający wydaje wstawianie elementów na koniec i na początek
 // implementowany jest jako zbiór tablic, dzięki czemu dodanie elemntu nigdy nie powoduje
 // przepisywania całości, pozatym bardzo przypomina vector
 
 
 
 /// listy czyli "list"
 list<int> lista;
 
 // wstawiamy coś na listę (można wstawiać także na wybraną pozycję - jak w vector)
 lista.push_back(30);
 lista.push_back(20);
 lista.push_back(29);
 lista.push_back(40);
 lista.push_back(-50);
 lista.push_back(20);
 // można też z przodu (a także gdzieś w środku - insert jak w vector)
 lista.push_front(29);
 
 // usuwamy z listy elementy równe 29
 lista.remove(29);
 
 // sortujemy naszą listę (można także określić funkcję zadającą porządek sortowania)
 lista.sort();
 
 // usuwamy występujące koło siebie duplikaty
 lista.unique();
 
 // odwracamy listę
 lista.reverse();
 
 // wypisujemy naszą listę
 // do elementów listy możemy odwoływać się tylko przez iteratory (nie da się przez indeks)
 for(list<int>::iterator iter=lista.begin(); iter != lista.end(); ++iter)
  printf("%d ",*iter);
 puts(" << normalna");
 
 for(list<int>::reverse_iterator iter=lista.rbegin(); iter != lista.rend(); ++iter)
  printf("%d ",*iter);
 puts(" << odwrocona");
 // zastosowanie rbegin i rend jest wygodniejsze niz próba uzycia w tym celu petli
 // od end do begin gdyz begin wskazuje na pierwszy element, a end na pierwszy
 // za ostatnim (sa one niesymetryczne co utrodnia takie proste odwrocenie)
 
 
 // oczywiście są także inne przydatne metody tego obiektu ...
 // możemy jeszcze m.in. usuwać ciągi elementów bądź przenosić je w ramach listy ...
 
 /// listy jednokierunkowe "slist"
 // odmienny wariant list (możemy tylko zwiększać iteratory)
 // zajmują mniej pamięci i są szybsze za wyjątkiem insert, erese i splice
 // (bo działają na elemencie przed podanym,
 //  dlatego dostępne dla tych list są szybsze odpowiedniki - metody *_after)
 
 
 
 /// tablice haszujące (asocjacyjna) - STL map
 map<string,string> tab_asoc;
 tab_asoc["Ala"]="ma kota";
 tab_asoc["kot"]="ma Ale";
 
 printf("Ala %s\n", tab_asoc["Ala"].c_str());
 
 
 
 /// inne kontenery
 // w ramach STL dostępne są też inne obiekty - mniej lub bardziej podobne do przedstawionych poyżej
 // np. zapewniające uporządkowanie ich elementów (set, map, ..)
 
 
 /// algorytmy
 // dostępne są także częstostosowane wzorce funkcji operujące na kontenerach zwane "algorytmami STL"
 // nalezy jednak pamiętać że jeżeli możemy skorzystać z metody kontenera lub z algorytmu
 // należy wybrać to pierwsze, gdyż ta implementacja ma duże szanse być sporo wydajniejsza
 
 printf("%d %d\n", min(10, 30), min(30, 10));
 
 // inną przydatną funkcją jest for_each() powodujący wykonywanie podanej
 // funkcji na elementach pomiędzy dwoma itrerałami
 for_each(tab_asoc.begin(), tab_asoc.end(), wypisz);
 
 // warto wspomnieć też o samym std:pair użytym w funkcji wypisz:
 wypisz( pair<string,string>("AA", "BB") );
 // jest to szablon łączący dwa obiekty zadanych typów w parę ... (taki jednoelementowy map)
 
 // przy korzystaniu z algorymów często zachodzi potrzeba dostosowania wywołania istniejącej funkcji
 // lub metdoy do wymaganego przez algorytm, zadanie to ułatwiają dostarczone przez bibliotekę
 // standardową adaptery takie jak bind2st, mem_fun, ... jednak wygodniejszym od nich sposobem
 // jest użycie boost::bind
 boost::bind(wypisz2, _2, _1)(1, 3);
 boost::bind(wypisz2, _1, _1)(1, 3);
 (boost::bind(wypisz2, 10, _1))(1, 3);
 // wewnątrz możemy podstawiać kolejne funkcje przy pomocy bind'a ...
 // ponadto zawsze możemy wskazać jawnie typy atrgumentów funkcji o jaką nam chodzi ...
 // poprzez podanie w tym wypadku <int,int>
 boost::bind(wypisz2, _3, boost::bind<int,int>(sum, _1, _2))(1, 3, 8);
 
 // a teraz praktyczny przyklad z sortwaniem wektora
 vector<por> pors(2);
 pors[0].a=4; pors[0].b=10;
 pors[1].a=13; pors[1].b=2;
 
 //sort(pors.begin(), pors.end());
 printf("posortowane po a: %d %d\n", pors[0].a, pors[1].a);
 
 sort(pors.begin(), pors.end(), boost::bind(&por::b,_1) < boost::bind(&por::b,_2) );
 // w przypadku wołania metod lub składowych za _1 zostaje podstawiony obiekt którego metodę wołamy
 printf("posortowane po b: %d %d\n", pors[0].a, pors[1].a);
 
 // nieco podobnym do boost::bind rozwiązaniem jest boost::lambda
 // umożliwia on tworzenie nienazwanych obiektów funkcyjnych
 // poprzez ich definiowanie "w miejscu uzycia"
 cout << "Lista: ";
 for_each(lista.begin(), lista.end(), cout << boost::lambda::_1 << ' ' );
 cout << endl;
 
 // z innych ciekawych tego typu rzeczy warto wspomniec o boost::function implementującym wzorzec
 // komendy (przechowywanie wskaźnika na funkcję w formie obiektu) dzięki niemu możliwe jest
 // przechowywanie w kolekcjach STL ciągów wywołań funkcji (np. dla funkcji "undo")
 
 
 /// boost rozszerza możliwości STL także w zakresie kontenrów - implementuje m.in.:
 // * tuple - "rozszerzone pair" umozliwiające przechowywanie zestawu wielu elementów, a nie tylko pary
 // * variant - "unia dla obiektowów" (klasyczna unia z C nie może przechowywać obiektów klas)
 // * optional - oprócz wartości może mieć też stan "niezainicjalizowany"
 // * tribool - logika trójwartościowa
 // * any - taki odpowiednik dla void*
 // * array - adapter dla tablic z C dostarczający metod typowych dla kolekcji STL
 // * multi_array - tablice wielowymiarowe
 // jest także biblioteka boost do obsługi grafów - Boost Graph Library
 
 
 /// wracając do algorytmów nalezy jeszcze wspomnieć przynajmniej o:
 // - find (zwraca iterator do pierwszego elementu spełniającego warunek)
 // - count (zwraca liczbę elementów spełniających warunek
 // - remove (usuwa wskazane elementy (a tak na prawde przenosi pozostale elementy na poczatek,
 //     elementy usuwane moga byc zamazane ale miejsce po nich pozostaje
 //     - zmienia sie tylko wartośc końca ...)
 // - partition (dzieli zbiór na spełniające i niespełniające warunek
 // wszystkie funkcje sortujące bez static_ na początku mogą zmieniać kolejnośc elementów
 // o tym samym porządku sortowania - spełniających ten sam warunek (np. elementów równych)
 
 // w ramach STL zaimplementowane są różnego typu algorytmy
 // odsyłam do: http://www.sgi.com/tech/stl/table_of_contents.html
 // lub do: http://pl.wikibooks.org/wiki/C++/Algorytmy_w_STL
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from stl.cppCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/stl.cpp) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2017-07-14 07:26:38 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).