semafory_ipc.c

/*
 * plik ma na celu prezentację podstawowych zagadnień z programowania w języku C / C++
 * prezentuje korzystanie z komunikacji międzyprocesowej poprzez SystemV IPC (svipc):
 * semafory pamięć współdzielona i kolejki komunikatów
 *
 * warto zajrzeć też na: http://rainbow.mimuw.edu.pl/~mengel/jpp/sem/
 *
 */
 
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/sem.h>
#include <sys/shm.h>

#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>

// z manula dotyczacego semctl:
 #if defined(__GNU_LIBRARY__) && !defined(_SEM_SEMUN_UNDEFINED)
 /* union semun jest zdefiniowana w <sys/sem.h> */
 #else
 /* dla zgodnoci z X/OPEN musimy sami sobie zdefiniować */
 union semun {
 int val;         /* wartość dla SETVAL */
 struct semid_ds *buf;   /* bufor dla IPC_STAT i IPC_SET */
 unsigned short *array;  /* tablica dla GETALL i SETALL */
              /* Część specyficzna dla Linuksa: */
 struct seminfo *__buf;  /* bufor dla IPC_INFO */
 };
 #endif


int main(int argc, char *argv[]) {
 int pid=getpid();
 
 /// nazwa i klucz semafora
 const char * nazwa_semafora = "Moje_ICP";
 key_t klucz=0;
 int i;
 for (i=0; nazwa_semafora[i]!=0; i++)
  klucz += nazwa_semafora[i];
 // w zasadzie to do tworzenia klucza należałoby użyć funkcji ftok(char *pathname, char proj_id);
 
 printf("%d: uzyskałem klucz: %x\n", pid, klucz);
 
 
/** SEMAFORY **/
 
 
 /// tworzymy zestaw semaforów bądź uzyskujemy dostęp do istniejącego
 // tworzymy semafor gdy nie istnieje
 int identyfikator_zestawu_semaforow = semget (klucz, 1, 0640|IPC_CREAT|IPC_EXCL);
  // pierwszym argumentem jest dluga liczba calkowita pelniaca funkcje nazwy
  // zestawu semaforow (zamiast niej mozna podac IPC_PRIVATE wtedy jednak
  // zestawu możemy używać tylko w tym i w potomnych procesach)
  // dugim jest liczba semaforow w zestawie
  // trzecim są flagi (okreslajace prawa dostepu do zestawu semaforow
  // (jak do pliku) oraz sposob otwarcia (IPC_CREAT - utworzenie gdy nie ma
  // lub otwarcie gdy jest, IPC_CREAT | IPC_EXCL - utworzenie gdy nie ma,
  // błąd gdy jest)
 if (identyfikator_zestawu_semaforow != -1) {
 // jeżeli się udało nadajemy mu wartość początkową
  printf("%d: utworzyłem zestaw semaforów o identyfikatorze: %i\n", pid, identyfikator_zestawu_semaforow);
  union semun ctl_arg;
  ctl_arg.val=1;
  semctl (identyfikator_zestawu_semaforow, 0, SETVAL, ctl_arg);
   // drugim argumentem jest numer semafora
   // trzecim argumentaem jest polecenie
   // (SETVAL = ustaw na wartość z ctl_arg.val, więcej man 2 semctl)
   // trzecim jest union semun w tym wypadku interesuje nas pole val
 } else if (errno == EEXIST) {
 // w przeciwnym razie korzystamy z istniejącego
  identyfikator_zestawu_semaforow = semget (klucz, 1, 0640);
  printf("%d: uzyskałem dostęp do semafora o identyfikatorze: %i\n", pid, identyfikator_zestawu_semaforow);
 } else {
  printf("BŁĄD: %i", errno);
  return -1;
 }

 /// uzywanie semaforów
 // - sprawdzamy czy jest zezwolenie (ewentualnie czekamy na nie) i ustawiamy blokadę
 
 // tablica struktur opisujących operacje
 struct sembuf operacje [1];
 // pierwsza operacja
 (operacje[0]).sem_num = 0; // pierwszy, czyli zerowy ;-) semafor
 (operacje[0]).sem_op = -1; // gdy wartość semafora >= |-1| dodaj do wartości
               // semafora -1 i kontynuuj, inaczej czekaj ...
 (operacje[0]).sem_flg = SEM_UNDO; // możliwe są:
 //  SEM_UNDO (zmiana stanu semafora cofnieta w momęcie zakończenia procesu) i
 //  IPC_NOWAIT (gdy nie może być wykonana natychmiast konczy semop z błędem)
 
 printf("%d: oczekiwanie na semafor\n", pid);
 
 // wykonanie operacji
 semop (identyfikator_zestawu_semaforow, operacje, 1);
  // trzecim argumentem jest liczba operacji do wykonania na zestawie
  // semaforów (ilość elementów tablicy z argumentu drugiego)
  // operacje te wykonane będą w sposób niepodzielny ...
  // zobacz też: man 2 semop
 
 printf("%d: jestem za semaforem\n", pid);
 printf("%d: naciśnij enter aby zwolnic semafor\n", pid);
 while (getchar() != 10);
 
 (operacje[0]).sem_op = 1; // zwiększamy wartość semafora (zwalniamy)
 (operacje[0]).sem_flg = 0; // nie chcemy cofnięcia tej operacji
 semop (identyfikator_zestawu_semaforow, operacje, 1);
 
 printf("%d: semafor zwolniony\n", pid);
 
 /// usuwanie semafora
 (operacje[0]).sem_op = -2; // zwiększamy wartość semafora (zwalniamy)
 (operacje[0]).sem_flg = IPC_NOWAIT; // nie chcemy cofnięcia tej operacji
 if (semop (identyfikator_zestawu_semaforow, operacje, 1) != -1) {
  semctl (identyfikator_zestawu_semaforow, 0, IPC_RMID, 0);
  printf("%d: usuwam semafor\n", pid);
 } else {
  printf("%d: nie usuwam semafora\n", pid);
 }
 
 
/** PAMIEC WSPOLDZIELONA **/
 // tworzymy lub podłączamy się do fragmentu pamięci współdzielonej
 int deskryptor_pamieci_dzielonej = shmget(klucz, 100, 0640|IPC_CREAT | SHM_R | SHM_W);
 if (deskryptor_pamieci_dzielonej < 0) {
  printf("BŁĄD shmget: %i (%s)\n", errno, strerror(errno));
  return -1;
 }
 void * adres_pamieci_wspolnej = (void *) shmat(deskryptor_pamieci_dzielonej, NULL, 0);
 if ((int) adres_pamieci_wspolnej == -1) {
  printf("BŁĄD shmat: %i (%s)\n", errno, strerror(errno) );
  return -1;
 }
 
 // czytamy, zwiększamy o 1 i zapisujemy
 int *wartosc, old, new;
 wartosc = adres_pamieci_wspolnej;
 old = *wartosc;
 new = old + 1;
 *wartosc = new;
 printf("odczytałem %i, ustawiłem %i\n", old, new);
 
 // gdy wartosc > 5 usuwamy
 if (new > 5) {
  printf("Zlecam usunięcie wspólnego segmentu pamięci\n");
  // odłączamy od naszej przestrzeni adresowej
  shmdt(adres_pamieci_wspolnej);
  // zaznaczamy do usunięcia
  shmctl(deskryptor_pamieci_dzielonej, IPC_RMID, NULL);
 }
 
 
/** KOLEJKI KOMUNIKATOW **/
 
 
 // struktura opisująca komunikaty
 struct {
  long typ;
  char tresc[20];
 } komunikat;

 // uzyskujemy identyfikator kolejki komunikatów
 int identyfikator_kolejki_komunikatow = msgget(klucz, 0640|IPC_CREAT);
 if ( identyfikator_kolejki_komunikatow < 0) {
  printf("BŁĄD msgget: %i (%s)\n", errno, strerror(errno) );
  return -1;
 }
 
 
 // odbieramy komunikat ... jeżeli nie ma to nie czekamy
 if ( msgrcv(identyfikator_kolejki_komunikatow, &komunikat, sizeof(komunikat), 2, IPC_NOWAIT) < 0 ) {
  if (errno != ENOMSG) {
   printf("BŁĄD msgrcv: %i (%s)\n", errno, strerror(errno) );
   return -1;
  } else {
   printf("Brak komunikatów\n");
   
   // wysylamy komunikat
   komunikat.typ=2;
   strcpy(komunikat.tresc, "Hello");
   if ( msgsnd(identyfikator_kolejki_komunikatow, &komunikat, sizeof(komunikat), 0) < 0) {
    printf("BŁĄD msgsnd: %i (%s)\n", errno, strerror(errno) );
    return -1;
   }
   printf("Nadano komunikat: %s\n", komunikat.tresc);
  }
 } else {
  printf("Otrzymano komunikat: %s\n", komunikat.tresc);
  
  printf("Usuwam kolejkę komunikatów\n");
  // usuwamy kolejke komunikatów
  msgctl(identyfikator_kolejki_komunikatow, IPC_RMID, NULL);
 }
 
 return 0;
} 

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from semafory_ipc.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/semafory_ipc.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).